Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn mỗi gen quy định một tính trạng

Xét 3 gen, biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Quá trình giảm phân ở 2 giới diễn ra như nhau. Phép?

Xét 3 gen, biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Quá trình giảm phân ở 2 giới diễn ra như nhau. Phép lai \(\dfrac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{ab}}}}{\rm{Dd \times }}\dfrac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{ab}}}}{\rm{Dd}}\), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về F1, có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Có 30 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
(2) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội chiếm 30%.
(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội chiếm 16,5%.
(4) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/99.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Cho ba cặp gen Aa, Bb, Dd mỗi cặp gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn và các cặp gen phân li độc lập. Tỉ lệ ?

Cho ba cặp gen Aa, Bb, Dd mỗi cặp gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn và các cặp gen phân li độc lập. Tỉ lệ loại kiểu hình của cá thể có kiểu gen aabbdd tạo ra từ phép lai AaBbDd x AaBbDd là

Xem thêm:  Những câu chuyện về công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

A. 1/64.

B. 1/16.

C. 1/24.

D. 1/4.

Câu hỏi

Nhận biết

Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd × aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau

A.

4 kiểu hình; 12 kiểu gen.

B.

C.

D.

8 kiểu hình; 12 kiểu gen.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd × aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau

A.

B.

C.

D.

Toán 12

Ngữ văn 12

Tiếng Anh 12

Vật lý 12

Hoá học 12

Sinh học 12

Lịch sử 12

Địa lý 12

GDCD 12

Công nghệ 12

Tin học 12

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem nhiều nhất tuần

Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau

A. 4 kiểu hình; 12 kiểu gen.

B. 8 kiểu hình; 8 kiểu gen.

C. 4 kiểu hình; 8 kiểu gen.

D. 8 kiểu hình; 12 kiểu gen.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts