Vinyl axetat có tác dụng với brom không

Cho các nhận định sau :(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.(b) Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ?

Cho các nhận định sau :

(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.

(b) Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

(c) Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

(d) Cao su lưu hoá, amilopectin của tinh bột là những polime có cấu trúc mạng không gian.

(e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng.

Số nhận định đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Đây chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4

Related Posts