Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A 4 1 và B(0 5)

Hãy viết phương trình tham số, phương trình chính tắc (nếu có) và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau. Bài 9 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Hãy viết phương trình tham số, phương trình chính tắc (nếu có) và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau

a) \(A = ( – 3;0),B(0;5);\)

b) \(A = (4;1),B = (4;2);\)

c) \(A = ( – 4;1),B = (1;4).\)

Ta có: \(\overrightarrow {AB} \left( {3;5} \right)\)

Phương trình tham số của đường thẳng cần tìm qua A(-3, 0) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow {AB} \left( {3;5} \right)\) là:

\(\left\{ \matrix{ x = – 3 + 3t \hfill \cr

y = 5t \hfill \cr} \right.\)

Phương trình chính tắc là: \({{x + 3} \over 3} = {y \over 5}\)

Phương trình tổng quát là: \(5x – 3y + 15 = 0\)

b) \(\overrightarrow {AB} \left( {0;1} \right)\)

Quảng cáo

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

\(\left\{ \matrix{ x = 4 \hfill \cr

y = 1 + t \hfill \cr} \right.\)

Không có phương trình chính tắc.

Phương trình tổng quát là: \(x – 4 = 0\)

c) \(\overrightarrow {AB} \left( {5;3} \right)\)

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

\( \left\{ \matrix{ x = – 4 + 5t \hfill \cr

y = 1 + 3t \hfill \cr} \right.\) 

Phương trình chính tắc là: \({{x + 4} \over 5} = {{y – 1} \over 3}\)

Phương trình tổng quát là: \(3x – 5y + 17 = 0.\)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Viết phương trình tham số của đường thẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Viết phương trình tham số của đường thẳng:
Viết phương trình tham số của đường thẳng. Để lập phương trình tham số của đường thẳng ∆ ta cần xác định một điểm M (x0; y0) thuộc ∆ và một véc-tơ chỉ phương u = (u1; u2). Vậy phương trình tham số đường thẳng ∆: x = x0 + tu1, y = y0 + tu2. BÀI TẬP DẠNG 1. Ví dụ 1. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số đường thẳng ∆ biết ∆ đi qua M(1; 2) và có vec-tơ chỉ phương u = (−1; 3). Lời giải. Phương trình tham số đường thẳng ∆: x = 1 − t, y = 2 + 3t.
Ví dụ 2. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d đi qua A (1; 2), B (3; 1). Viết phương trình tham số đường thẳng d. Đường thẳng d qua A (1; 2) và nhận AB = (2; −1) làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình tham số đường thẳng d: x = 1 + 2t, y = 2 − t. Ví dụ 3. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d đi qua M(−2; 3) và song song với đường thẳng EF. Biết E(0; −1), F(−3; 0).Viết phương trình đường thẳng d. Lời giải. EF = (−3; 1). Phương trình tham số đường thẳng d: x = −2 − 3t, y = 3 + t.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(3; −4), B(0, 6). Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. Ta có: AB = (−3; 10). Đường thẳng (AB) qua A(3; −4) và nhận AB = (−3; 10) làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình đường thẳng (AB): x = 3 − 3t, y = −4 + 10t. Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A(1; −4) có một véc-tơ chỉ phương là u = (5; 1). Phương trình đường thẳng (d): x = 1 − 4t, y = 5 + t.

Xem thêm  Chuyển phôi khi bị lạc nội mạc tử cung

Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(1; −1) có một véc-tơ chỉ phương là u = (0; 1). Phương trình đường thẳng (d): x = 1, y = −1 + t. Bài 4. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua điểm A(0; −4) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình tham số x = 2017 + 2t, y = 2018 − t. Đường thẳng ∆: có véc-tơ chỉ phương u = (2; −1). Vì đường thẳng d song song với đường thẳng ∆ nên d nhận u = (2; −1) làm véc-tơ chỉ phương. Lại có d đi qua điểm A(0; −4) nên phương trình tham số đường thẳng d: x = 2m, y = −4 − m.

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm (A( (2; , – 1) ) ) và nhận ( overrightarrow u = ( ( – 3; ,2) ) ) làm vectơ chỉ phương là

Câu 12163 Vận dụng

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {2;\, – 1} \right)\) và nhận \(\overrightarrow u = \left( { – 3;\,2} \right)\) làm vectơ chỉ phương là

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đường thẳng đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) và nhận \(\overrightarrow u = \left( {a;b} \right)\) là VTCP thì có PTTS \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\end{array} \right.\).

Một số bài toán viết phương trình đường thẳng — Xem chi tiết

Xem thêm  Xổ số miền nam ngày 17 tây tháng 05

05/08/2021 4,909

C. x3−y5=1

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC có A−2;3,B1;−2;C−5;4. Đường trung tuyến AM có phương trình tham số:

Xem đáp án » 05/08/2021 15,048

Cho hai điểm A (1; −4), B (3; 2). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Xem đáp án » 05/08/2021 9,103

Cho hai điểm A (−2; 3); B (4; −1). Viết phương trình trung trực đoạn AB.

Xem đáp án » 05/08/2021 6,547

Cho tam giác ABC có A (−1; −2); B (0; 2); C (−2; 1). Đường trung tuyến BM có phương trình là:

Xem đáp án » 05/08/2021 5,131

Cho 4 điểm A (−3; 1), B (−9; −3), C (−6; 0), D (−2; 4). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD.

Xem đáp án » 05/08/2021 4,761

Cho tam giác ABC có A (1; 2), B (2; 3), C (−3; −4). Diện tích tam giác ABC bằng:

Xem đáp án » 06/08/2021 4,558

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hình chiếu vuông góc của điểm A2;1 lên đường thẳng d: 2x + y – 7 = 0 có tọa độ là:

Xem đáp án » 05/08/2021 4,367

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểmA (1; −3), B (−2; 5). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

Xem đáp án » 05/08/2021 4,146

Cho ba điểm A (1; 1); B (2; 0); C (3; 4). Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách đều hai điểm B, C.

Xem đáp án » 05/08/2021 3,500

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (4; 1), đường thẳng d qua M, d cắt tia Ox, Oy lần lượt tại A (a; 0), B (0; b) sao cho tam giác ABO (O là gốc tọa độ) có diện tích nhỏ nhất. Giá trị a − 4b bằng

Xem thêm  Sách giải ngu van lớp 7 tập 1

Xem đáp án » 06/08/2021 3,468

Cho đường thẳng đi qua hai điểm A (3, 0), B (0; 4). Tìm tọa độ điểm M nằm trên Oy sao cho diện tích tam giác MAB bằng 6

Xem đáp án » 06/08/2021 3,430

Cho hai điểm A−1;2,B3;1 và đường thẳng Δ:x=1+ty=2+t . Tọa độ điểm C thuộc Δ để tam giác ACB cân tại C

Xem đáp án » 05/08/2021 3,174

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (3; −4), B (1; 5) và C (3; 1). Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án » 06/08/2021 2,908

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là AB: 7x – y + 4 = 0; BH: 2x + y – 4 = 0; AH: x – y – 2 = 0. Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là

Xem đáp án » 05/08/2021 2,547

Cho đường thẳng d1: 2x + y + 15 = 0 và d2: x − 2y – 3 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 05/08/2021 2,359

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.