Viết chương trình tính giai thừa kép ký hiệu n biết rằng

Viết chương trình tính n!!(Giai thừa kép) với n!! được định nghĩa như sau:

-n!! = 1 với n = 0

-n!! =1.3.5…n với n lẻ

-n!! = 2.4.6….n với n chẵn

Yêu cầu: Sử dụng vòng lặp với số lần chưa biết trước:

– Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2. Hai số lẻ liên tiếp cũng vậy.

– Thực hiện tính như giai thừa đơn nhưng với bước nhảy là 2.

Giúp mình đi pls

Viết chương trình in ra màn hình N số chẵn liên tiếp ( tính từ 10), với N là số tự nhiên nhập từ bàn phím (N>=10)Sử dụng lênh lặp while doIn N ra số chắn đó thành nhiều hàng mỗi hàng 10 số hàng cuối cùng có thể là 10 số hoắc ít hơn

Bài 1: Viết chương trình tính tổng các số chẵntừ 10 đến 50?

Bài 2: Viết chương trình giải bài toán sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +…+ n(n+2).

Giúpmình vớinhanh nhanh nha.

Bài 1: Viết chương trình pascal thực hiện các yêu cầu sau: a) Nhập từ bàn phím 1 số nguyên n b) In ra màn hình kết quả tổng các số nguyên từ 1 đến n (sử dụng câu lệnh lặp while…do) Bài 2: Viết chương trình pascal thực hiện câc yêu cầu sau: a) Nhập từ bàn phím 1 số nguyên dương n b) In ra màn hình kết quả tổng các số lẻ từ 1 đến n (sử dụng câu lệnh lặp while…do giúp mình với mình đang cần gấp rất gấp luôn

Câu hỏi 1. Nêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? Nêu hoạt động của câu lệnh lặp?

Câu hỏi 2. Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước và câu lệnh lặp với số

Xem thêm  Thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

lần lặp chưa biết trước.

Câu hỏi 3. Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal thể hiện các thuật

toán đó.

a) Thuật toán 1

Bước 1. S10, x  0.5

Bước 2. Nếu S nhỏ hơn hoặc bằng  5.2, chuyển tới bước 4.

Bước 3. SS-x và quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

b) Thuật toán 2

Bước 1. S  10, n  0.

Bước 2. Nếu S nhỏ hơn hoặc bằng  10, chuyển tới bước 4.

Bước 3. n n + 3, S S-n và quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

C. Thực hành (Nếu không có máy tính HS có thể viết chương trình vào vở)

Viết chương trình tính tổng của số tự nhiên từ 1 đến 100 sử dụng câu lệnh….while…do…

Viết chương trình tính n! với n! được định nghĩa như sau:

– n! = 1 với n=0

– n! = 1*2*3*…*n( tích của n số từ 1 đến n)

Câu 1: Viết chương trình Pascal thực hiện các thuật toán sau:

Bước 1: S:= 0 ; n:= 0

Bước 2: Nếu S>10 chuyển tới Bước 4

Bước 3: n:= n+1 , S:= S+n quay lại Bước 2

Bước 4: Thông báo S và kết thúc thuật toán

Câu 2: Viết chương trình thực hiện phép tính sau và lặp lại 5 lần: ( 14 – 6)^2

Câu 3: Lập CT tính tổng các số lẻ. Sử dụng câu lệnh While…do, trong đó n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím A = 1+3+5+…+N

Câu 1: Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n (với n được nhập từ bàn phím, n là số nguyên dương).

Câu 2: Viết chương trình in ra tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n (Với n được nhập từ bàn phím)

Xem thêm  Mất tập trung khi nghe tiếng Anh

Câu 3: Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n (Với n được nhập từ bàn phím)

Câu 4: Viết chương trình in bảng cửu chương n (Với n được nhập từ bàn phím)

Bài 1 : Viết thuật toán và chương trình pascal có số lệnh lặp với số lần không xác định để tính lũy thừa bậc N của a . với N là số tự nhiên và a là số được nhập từ bàn phím

Bài 2 : Tính tích của N số tự nhiên đầu tiên với số lệnh lặp không xác định( N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím)

Bài 3: số nguyên P được gọi là ước số thực sự của số nguyên Q, nếu Q chia hết cho P và P khác i và khác chính số Q. viết thuật toán và chương trình để nhập số tự nhiên N và tính tổng các ước số thực của N

while…doA. Trắc nghiệm

Câu 1:Vòng lặp While  do kết thúc khi nào

A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

B. Khi đủ số vòng lặp

C. Khi tìm được Output

D. Tất cả các phương án

Câu 2:Việc đầu tiên mà câu lệnh While … do cần thực hiện là gì?

A. Thực hiện < câu lệnh > sau từ khóa Do

B. Kiểm tra giá trị của < điều kiện >

C. Thực hiện câu lệnh sau từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu lệnh >

Câu 3:Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau:

i := 5;

While i>=1 do i := i  1;

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 4:Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

Xem thêm  So sánh Lead và Grande 2021

a:=10; While a < 11 do write (a);

A. Trên màn hình xuất hiện một số 10

B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a

C. Trên màn hình xuất hiện một số 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 5:Câu lệnh sau giải bài toán nào:

While M <> N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn nhất của M và N

B. Tự luận

Câu hỏi 1. Nêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? Nêu hoạt động của câu lệnh lặp?

Câu hỏi 2. Hãy phát biểu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần lặp cho trước và câu lệnh lặp với số

lần lặp chưa biết trước.

Câu hỏi 3. Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal thể hiện các thuật

toán đó.

a) Thuật toán 1

Bước 1. S10,  0.5

Bước 2. Nếu S 5.2, chuyển tới bước 4.

Bước 3. SS-x và quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

b) Thuật toán 2

Bước 1. S  10, n  0.

Bước 2. Nếu S  10, chuyển tới bước 4.

Bước 3. n  n + 3, S  S-n và quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán.

C. Thực hành (Nếu không có máy tính HS có thể viết chương trình vào vở)

Viết chương trình tính tổng của số tự nhiên từ 1 đến 100 sử dụng câu lệnh….while…do…

Video liên quan

Nội dung bài viết

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.