Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 C++

Đề bài: Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 (a khác 0) Với các hệ số a, b được nhập vào từ bàn phím.

Để giải bài này, các bạn nhớ lại kiến thức toán học của chúng ta đã học thời phổ thông.
Do a khác 0 nên ta luôn có nghiệm x = -b/a. Vậy thì dễ dàng rồi, công thức đã có, giờ chỉ cần code thôi.

/*
* Giai Phuong trinh ax + b = 0
*/
#include <stdio.h>
int main() {
float a, b;
printf(“Enter a and b: “);
scanf(“%f%f”, &a, &b);
if(a == 0) {
printf(“You must enter a <> 0 !\n”);
} else {
printf(“Result: x = %.2f\n”, -b/a);
}
return 0;
}

Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên giờ chúng ta thử nâng cấp thêm 1 chút nữa là nếu cho phép nhập a = 0 thì sao?

Đề bài: Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 (a có thể bằng 0) Với các hệ số a, b được nhập vào từ bàn phím.

Như vậy chúng ta cần nhớ lại, nếu a = 0 thì phương trình trở thành b = 0. Nếu b = 0 thì phương trình trở thành 0 = 0, luôn đúng do vậy phương trình luôn đúng với mọi x. Nếu b khác 0, khi đó phương trình sẽ vô nghiệm. Vậy chỉ cần dùng if else kiểm tra các trường hợp thêm một chút là xong.

/*
* Giai Phuong trinh ax + b = 0
*/
#include <stdio.h>
int main() {
float a, b;
printf(“Enter a and b: “);
scanf(“%f%f”, &a, &b);
if(a == 0) {
if(b == 0) {
printf(“True with all x\n”);
} else {
printf(“Impossible equation (No result for x)\n”);
}
} else {
printf(“Result: x = %.2f\n”, -b/a);
}
return 0;
}

Bài 84: Viết chương trình giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0#include<stdio.h>#include<conio.h>int main(){float a, b;float x;printf(“\nNhap a: “);scanf(“%f”, &a);printf(“\nNhap b: “);scanf(“%f”, &b);if(a == 0){if(b == 0)printf(“\nPT co vo so nghiem”);elseprintf(“\nPT vo nghiem”);}else{x = -b / a;printf(“\nPT co 1 nghiem la %f”, x);}getch();return 0;}

Xem thêm  Take away nghĩa là gì

Hướng dẫn chi tiết:

Phương trình bậc 1 (bậc nhất) là phương trình có dạng: ax + b = 0

Sau đây là một giải thuật cho phương trình bậc nhất:

+ Nhập vào các hệ số a và b

+ Nếu a==0:

– Nếu b==0 => Vô số nghiệm (hay vô định)

– Nếu b!=0 => Vô nghiệm

+ Nếu a!=0:

Phương trình có nghiệm là x = -b/a

Còn dưới đây là lưu đồ cho thuật toán:

Sau đây là đoạn code demo:

#include<

stdio

.h> main(){

float

a,b; printf(

\n

Nhap he so a: “

); scanf(

“%f”

,&a); printf(

\n

Nhap he so b: “

); scanf(

“%f”

,&b);

if

(a==

){ //nếu a==0 thì

if

(b==

){ //nếu b==0 thì printf(

\n

Phuong trinh vo so nghiem”

); }

else

{ //nếu không thì (nếu b!=0 thì) printf(

\n

Phuong trinh vo nghiem”

); } }

else

{ //nếu không thì (nếu a!=0 thì) printf(

\n

Phuong trinh co nghiem x=%g”

,-b/a); }

return

;
}

Tham khảo:

1. Khóa học lập trình C/C++ dành cho các bạn từ 12-17 tuổi

2. Khóa học lập trình C/C++ dành cho các bạn từ 18 tuổi 

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.