Vai trò của thể truyền trong kĩ thuật gen

Đề bài:

A. tế bào cho                     B. tế bào nhận             C. thể truyền               D. enzim cắt và nối

C

Phát biểu đúng là D

A sai, sự nhân lên của gen của tế bào phụ thuộc vào chu kì tế bào, các enzyme tổng hợp

B sai, thể truyền plasmit chỉ đưa gen vào nằm trong chất tế bào

C sai thể truyền plasmit chỉ là phương tiện để gen đi vào và tồn tại trong tế bào

Đáp án cần chọn là: D

Đáp án D

Thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen, giúp cho gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

Ngoài ra thể truyền còn phải có gen đánh dấu, để  người ta có thể nhận biết được các tế bào có ADN tái tổ hợp.

Nội dung A sai vì plasmit không liên quan đến sự phân chia của tế bào nhận.

Nội dung B sai vì không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra rất ít hoặc không tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.

Nội dung C sai vì plasmit nằm ở tế bào chất của tế bào nhận

Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.

B.

Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.

C.

Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

Xem thêm:  Biến áp cách ly và lọc nguồn

D.

Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được.

Đề bài:

A. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhân.

B. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.

C. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

D. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được.

Câu trả lời 29:

Thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen, giúp cho gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. Ngoài ra thể truyền còn phải có gen đánh dấu, để người ta có thể nhận biết được các tế bào có ADN tái tổ hợp.

– Đáp án C.

Phát biểu đúng là : [4]

Thể truyền plasmid là một dạng gen nằm ở tế bào chất [ ngoài vùng nhân ] của vi khuẩn có khả năng phân chia độc lập với sự phân chia của ADN trong tế bào .

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án D

Thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen, giúp cho gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

Ngoài ra thể truyền còn phải có gen đánh dấu, để  người ta có thể nhận biết được các tế bào có ADN tái tổ hợp.

Nội dung A sai vì plasmit không liên quan đến sự phân chia của tế bào nhận.

Xem thêm:  Cách nào sau đây điều chế được Na2CO3

Nội dung B sai vì không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra rất ít hoặc không tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.

Nội dung C sai vì plasmit nằm ở tế bào chất của tế bào nhận

Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong TB nhận.

B.

Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được.

C.

Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.

D.

Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

 Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, có mấy phát biểu sau đây là đúng?

[1] Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận

[2] Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia đươc

[3] Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận

[4] Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển dược nhân lên trong tế bào nhận

Kĩ thuật đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen là:

Xem thêm:  Ngáo là như thế nào

Trong công nghệ gen, thể truyền là:

Thể truyền không có đặc điểm nào sau đây?

Phát biểu nào dưới đây về kỹ thuật ADN tái tổ hợp là không đúng?

Thao tác nào sau đây thuộc một trong các khâu của kỹ thuật chuyển gen?

Phương pháp nào sau đây không tạo ra được sinh vật biến đổi gen?

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Video liên quan

Vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, có mấy phát biểu đúng?

(1) Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.

(2) Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được. 

(3) Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận. 

(4) Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

Kĩ thuật đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen là:

Trong công nghệ gen, thể truyền là:

Thể truyền không có đặc điểm nào sau đây?

Phát biểu nào dưới đây về kỹ thuật ADN tái tổ hợp là không đúng?

Thao tác nào sau đây thuộc một trong các khâu của kỹ thuật chuyển gen?

Phương pháp nào sau đây không tạo ra được sinh vật biến đổi gen?

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts