Trong không gian Oxyz, cho vectơ a 2i j 2k

04/03/2022 12,077

C. (2;1; -2)

Đáp án chính xác

Đáp án C
Tọa độ của véc-tơ =(2;1; -2).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong không gian Oxyz, cho điểm M(3;-1;2). Tìm tọa độ điểm N đối xứng với M qua mặt phẳng (Oyz).

Xem đáp án » 04/03/2022 35,031

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Biết A(2;4;0), B(4;0;0), C(-1;4;-7) và D'(6;8;10). Tọa độ điểm B’ là:

Xem đáp án » 04/03/2022 17,870

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véctơ a→ a→=(2;-3;1) và b→=(-1;0;4). Tìm tọa độ véctơ u→=-2a→+3b→

Xem đáp án » 04/03/2022 13,336

#Nguyễn Tài Chung, 12EX-7~Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(-2;4;1), B(1;1;-6), C(0;-2;3). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem đáp án » 04/03/2022 9,149

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; -4; – 5). Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxz) là:

Xem đáp án » 04/03/2022 7,400

#HK2-Sở Bến Tre – 2018~#2H3Y1-1~Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(-2;6;1) và M'(a;b;c) đối xứng nhau qua mặt phẳng (Oyz). 

Tính S = 7a – 2b + 2017c – 1.

Xem đáp án » 04/03/2022 3,133

#2H3Y1-1~Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, hình chiếu của điểm M(1;-3;-5) trên mặt phẳng (Oyz) có toạ độ là:

Xem đáp án » 04/03/2022 2,370

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a→=1;2;3, b→=-2;3;-1. Khi đó a→+b→  có tọa độ là:

Xem thêm:  Cho m gam anilin tác dụng hoàn toàn với dung dịch brom dư thu được 82 5 gam kết tủa

Xem đáp án » 04/03/2022 2,094

#2H3Y1-1~Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho véc-tơ u→=(1;2;0). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/03/2022 1,740

Cho a→ =(2;0;1). Độ dài của véc-tơ a→ bằng:

Xem đáp án » 04/03/2022 1,498

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(-1;2;-3), B(2;-1;0). Tìm tọa độ véc-tơ AB→

Xem đáp án » 04/03/2022 1,481

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;2;3), B(5;2;0). Khi đó:

Xem đáp án » 04/03/2022 1,304

#2H3Y1-1~Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-3;2;-1). Tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ O là:

Xem đáp án » 04/03/2022 1,026

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(3;0;0), B(0;3;0) và C(0;0;3). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem đáp án » 04/03/2022 1,017

#2H3Y1-1~Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2; 1; -1), B(3; 3; 1), C(4; 5; 3). Khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 04/03/2022 860

Trong không gian Oxyz, toạ độ của véctơ u = 2i 3 j + 4k là:

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho \(\overrightarrow a = \overrightarrow i + 3\overrightarrow j – 2\overrightarrow k \). Tọa độ của véc tơ \(\overrightarrow a \) là

A.

\(\left( {2; – 3; – 1} \right)\)

B.

\(\left( { – 3;2; – 1} \right)\)

C.

\(\left( {2; – 1; – 3} \right)\)

D.

\(\left( {1;3; – 2} \right)\)

#2H3Y1-1~Trong không gian Oxyz, cho véc-tơ sao cho

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a 2i j 2k

. Tọa độ của véc-tơ là:

Xem thêm:  Sục 2a mol CO2 vào dung dịch chứa a mol K2CO3 và a mol KOH

A.(-2;1;2)

B.(1;2;-2)

C.(2;1-2)

D.(2;1;2).

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts