Tôi đang nghe nhạc dịch sang tiếng Anh là gì

Vietnamese

tôi đang nghe nhạc.

English

i was listening to music.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe

English

i’m listening.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 4                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe.

English

– for the advertisements.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây

English

i’m listening.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 6                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây

English

my super ears are burning.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Xem thêm  Bo mạch chủ pba là gì

Vietnamese

tôi đang nghe anh.

English

i’ll hear you.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi chỉ nghe nhạc.

English

i just listened to it.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang soạn nhạc.

English

i am composing.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

ok , tôi đang nghe

English

okay, i’m listening.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

are you ready? are you ready… one bag, that’s it.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Xem thêm  Bài thơ lớp 5 tuổi

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

i am listening.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

i listen.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

i’m listening now.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

okay, i’m all ears.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

i’m all ears.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Xem thêm  Cấu Trúc về phong cách làm việc khoa học của người GVMN

Vietnamese

tôi đang nghe đây.

English

speaking.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe anh!

English

– this is hq. i read you.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

có, tôi đang nghe.

English

yeah, i hear you.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe, sếp.

English

all ears.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

tôi đang nghe, sir.

English

go ahead, sir.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.