To khai đăng ký sử dụng điều chỉnh thông tin và ngừng

Mẫu số 01 / ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội là mẫu tờ khai của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. trong lĩnh vực an sinh xã hội. khu vực bảo hiểm. Tờ khai được ban hành kèm theo Quyết định 166/2016 / NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đọc chi tiết và tải xuống Tuyên bố An sinh Xã hội nº 01 tại đây.

  • Trình tự đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2017
  • Tờ khai bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Mẫu số 01 / ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội

Tờ khai an sinh xã hội Mẫu số 01

Nội dung Tờ khai BHXH Mẫu 01 – Mẫu 01 / HR-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Mẫu số 01 / DK-GI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

……………, ngày tháng năm……

HIỂN NHIÊN
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội

Kính gửi: BHXH Việt Nam

Tên cơ sở / tổ chức / cá nhân: …………………………………………….

Số An sinh xã hội: ……………………………………………………. ……………………… ..

Địa chỉ nhà: …………………………………………… … ………………………

Số lượng chứng thư số nhận được từ các tổ chức, cá nhân: ……………………

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……………………………. .

Chứng thư số ngày hết hạn: từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng 5 năm nay

Cá nhân tôi không có chứng chỉ kỹ thuật số (đừng điền vào

), yêu cầu tổ chức an sinh xã hội cung cấp mã xác minh giao dịch điện tử đến địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại di động sau:

Truyền thông: ………………………………………. ..…

E: ……………………………………… … ………………………….

Tủ: …………………………………… .. …………………………

Theo quy định tại Quyết định số 166/2016 / NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ thì cơ sở / tổ chức / cá nhân của tôi đủ điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ sở / tổ chức / cá nhân của tôi đăng ký với cơ sở bảo đảm xã hội về lĩnh vực an sinh xã hội, tổ chức cung cấp thông tin và ngừng sử dụng các phương thức giao dịch điện tử như sau:

1. Đăng ký sử dụng:

– Đăng ký sử dụng phương thức xử lý điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội…. mặt trăng …. 2021 – Đăng ký giao dịch tại:

+ Cổng thông tin điện tử An sinh xã hội Việt Nam

+ Tổ chức I-VAN

Tên tổ chức I-VAN: (trường hợp giao dịch thông qua tổ chức I-VAN).

2. Cài đặt thông tin:

– Số lượng chứng thư số nhận được từ các cơ sở, tổ chức, cá nhân: …………

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: …………… .. Chứng thư số ngày hết hạn: từ ngày… tháng… năm… đến nay. … Có thể không

– Địa chỉ e-mail: ………… – Số di động: ………… (Chỉ ghi nội dung thay đổi, bổ sung)

3. Ngừng sử dụng phương pháp hành động:

– Ngăn chặn các giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội tính đến ngày …… tháng ..

– Lý do dừng: ……………………. ………………………….

Quý cơ quan / tổ chức / cá nhân xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đúng đắn của nội dung nêu trên và thực hiện các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. sống./.

BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

2.1. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Tại Điều 4, Khoản 1 Quyết định 528 / QĐ-BHXH, việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử được quy định như sau: “đầu tiên. Đăng ký để sử dụng phương thức giao dịch điện tử

a) Các pháp nhân, bao gồm cả đơn vị thành lập mới, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kê khai, nộp bản đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. trong lĩnh vực an sinh xã hội (theo mẫu

Ban hành kèm theo Quyết định số 01 / ĐK-GĐ, 08/2015 / QĐ-TTg).

Đơn vị có thể lập tờ trình bằng phần mềm báo cáo, sau đó tải lên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội – Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai từ đơn vị, tự động xác thực thông tin kê khai: trạng thái mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử…; Nếu xét thấy phù hợp, tài khoản BHXH điện tử của đơn vị được Hệ thống quản lý thông tin tự động mở và kích hoạt trong thời hạn 3 ngày.

– Trường hợp không tuân thủ, Hệ thống thông tin quản lý tự động gửi thông báo (ở cuối biểu mẫu).

01 / TB-TS kèm theo Quyết định này) được gửi đến hộp thư điện tử của đơn vị.

Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông tin hồ sơ giao dịch điện tử của đơn vị đến BHXH tỉnh, huyện nơi quản lý thu.

Theo quy định trên:

– Người đã đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội vào Trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để kê khai và nộp Tờ khai đăng ký theo Mẫu 01 / ĐK-GĐ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015 /. QĐ-TTg.

– Hệ thống thông tin quản lý tiếp nhận tờ khai từ đơn vị và xác thực thông tin đã khai báo.

+ Nếu phù hợp, tài khoản BHXH điện tử của đơn vị sẽ được Hệ thống thông tin quản lý tự động sắp xếp và kích hoạt trong vòng 3 ngày.

+ Trường hợp không phù hợp, Hệ thống thông tin quản lý sẽ tự động gửi mẫu thông báo 01 / TB-TS được lập kèm theo quyết định này đến hộp thư điện tử của đơn vị.

2. Thời gian nộp hồ sơ an sinh xã hội điện tử

Quyết định 528 / QĐ-BHXH tại Điều 3 quy định thời hạn nộp hồ sơ BHXH điện tử như sau:

“Đơn vị chủ yếu cung cấp hồ sơ an sinh xã hội điện tử quy định tại Văn bản này thông qua Cổng An sinh xã hội Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, bao gồm các ngày sau: Đóng cửa (Thứ Bảy) , Chủ nhật, Lễ, Tết). Ngày giao nhận hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 00 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút cùng ngày.

2. Thời gian chuyển phát hồ sơ BHXH điện tử là thời gian được cơ sở BHXH chấp thuận về việc chuyển giao hồ sơ (Mẫu số).

02 / TB-TS được công bố kèm theo Quyết định này).

3. Cơ quan BHXH, tổ chức I-VAN phải gửi Thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản xử lý của đơn vị trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị. . ”

Theo quy định trên:

– Các đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử trong khoảng thời gian từ 00: 00-24: 00 cùng ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết). Ngày giao nộp hồ sơ BHXH điện tử từ 00 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút cùng ngày.

– Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử là thời gian quy định trong thông báo xác nhận hồ sơ của cơ sở bảo đảm xã hội. – Cơ quan BHXH, cơ sở I-VAN phải gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử trong thời hạn 02 giờ, kể từ ngày nhận được hồ sơ BHXH điện tử vào tài khoản di chuyển của đơn vị. Xem phần Bảo hiểm tại

Xin vui lòng.

Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Mẫu số 01 / ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là mẫu tờ khai của tổ chức, đơn vị, cá nhân về việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. lĩnh vực bảo hiểm. Tờ khai được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016 / NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Tờ khai BHXH số 01 tại đây. Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 Mẫu tờ khai tham gia BHXH tự nguyện 1. Mẫu số 01 / ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH Tờ khai bảo hiểm xã hội mẫu số 01 Nội dung Tờ khai BHXH mẫu số 01 – Mẫu số 01 / ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH Mẫu số 01 / ĐK-GĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————— ……………, ngày tháng năm…… TUYÊN NGÔNĐăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH Kính gửi: BHXH Việt Nam Tên cơ quan / tổ chức / cá nhân: …………………………………… ……………………. Số bảo hiểm xã hội: ………………………………………. ……………………………………………… ……….. Địa chỉ nhà: ……………………………………… … ……………………… Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………………… Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……………………………………. .

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm

Cá nhân tôi không có chứng chỉ số (không điền nội dung vào ), đề nghị cơ quan BHXH cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ email hoặc số điện thoại di động dưới đây: Tiếp xúc: ………………………………………. .. … Địa chỉ email: …………………………………….. . …………………………. Điện thoại di động: ……………………………………… .. ………………………… Theo quy định tại Nghị định số 166/2016 / NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, cơ quan / tổ chức / cá nhân của tôi có đủ điều kiện để sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan / tổ chức / cá nhân của tôi đăng ký, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với cơ quan BHXH như sau: 1. Đăng ký sử dụng: – Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH từ ngày …. tháng …. năm 2021 – Đăng ký giao dịch tại: + Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam + Tổ chức I-VAN Tên Tổ chức I-VAN: (trường hợp giao dịch thông qua tổ chức I-VAN). 2. Điều chỉnh thông tin: – Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………… Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: …………….. Thời hạn sử dụng của chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm … đến nay. … có thể – Địa chỉ email: ………… – Số điện thoại di động: ………… (Chỉ ghi những nội dung có sự thay đổi, bổ sung) 3. Ngừng sử dụng phương thức giao dịch:

– Bị dừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội kể từ ngày … tháng … năm ..

– Lý do dừng: ……………………. ……………..
Quý cơ quan / tổ chức / cá nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo đúng quy định của pháp luật. pháp luật./.

KHAI BÁO (Ký và ghi rõ họ tên) 2. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử 2.1. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử Quyết định 528 / QĐ-BHXH tại Điều 4 Khoản 1 quy định việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử như sau: “đầu tiên. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử a) Các đơn vị, kể cả đơn vị thành lập mới, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN truy cập Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (theo mẫu 01 / ĐK-GĐ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015 / QĐ-TTg). Đơn vị có thể kê khai bằng phần mềm kê khai, sau đó gửi lên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. b) Cơ quan bảo hiểm xã hội – Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của đơn vị, tự động kiểm tra thông tin kê khai: trạng thái mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử…; Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống quản lý thông tin sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị. – Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống thông tin quản lý tự động gửi thông báo (theo mẫu 01 / TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này) vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị. Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông tin đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị đến BHXH tỉnh, huyện nơi quản lý thu. Căn cứ các quy định trên: – Đối tượng đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kê khai và nộp Tờ khai đăng ký theo mẫu 01 / ĐK-GĐ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015 / QĐ-TTg. – Hệ thống thông tin quản lý tiếp nhận tờ khai của đơn vị, kiểm tra thông tin khai báo. + Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống quản lý thông tin sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị. + Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống thông tin quản lý tự động gửi mẫu thông báo 01 / TB-TS ban hành kèm theo quyết định này đến địa chỉ thư điện tử của đơn vị. 2. Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử Quyết định 528 / QĐ-BHXH tại Điều 3 quy định thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử như sau: “Đầu tiên, đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử quy định tại Văn bản này qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả các ngày sau: Đã đóng ( Thứ Bảy, Chủ Nhật, Lễ, Tết). Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ 00 phút đến 24 giờ cùng ngày. 2. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm ghi trên Thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ của cơ quan BHXH (Mẫu số. 02 / TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này). 3. Cơ quan BHXH, tổ chức I-VAN gửi Thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong thời hạn 02 giờ, kể từ ngày nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị. ” Căn cứ các quy định trên: – Các đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử vào 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết) từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. – Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm ghi trên Thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ của cơ quan BHXH. – Cơ quan BHXH, tổ chức I-VAN gửi Thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong thời hạn 02 giờ, kể từ ngày nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị. Mời bạn đọc tham khảo phần Bảo hiểm tại mục

làm ơn.

#Mẫu #số #01ĐKGD #Tờ #khai #đăng #ký #sử #dụng #phương #thức #giao #dịch #điện #tử #trong #lĩnh #vực #BHXH

  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • #Mẫu #số #01ĐKGD #Tờ #khai #đăng #ký #sử #dụng #phương #thức #giao #dịch #điện #tử #trong #lĩnh #vực #BHXH

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Top mercedes e350 giá bao nhiêu năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.