Tìm một số có 4 chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn

Chữ số hàng chục gấp chữ số hàng nghìn số lần là: 2 x 2 = 4 (lần)

Chữ số hàng nghìn nhỏ hơn 2 vì nếu chữ số hàng nghìn là 2 thì chữ số hàng chục là 2 x 4 = 8. Khi đó chữ số hàng đơn vị là : 8 + 3 = 11 (loại)

Vậy chữ số hàng nghìn là 1 chữ số hàng trăm là: 1 x 2 = 2

Chữ số hàng chục là: 2 x 2 = 4

Chữ số hàng đơn vị là: 4 + 3 = 7

Số cần tìm là: 1247

Tìm một số có bốn chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3.

Ai biết giải giúp.

Lời giải:

Do chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục.

Hay chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn.

Hay chữ số hàng đơn vị chia 2 thì được chữ số hàng chục, chữ số hàng chục chia 2 thì được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm chia 2 thì được chữ số hàng nghìn.

Như vậy chữ số hàng đơn vị chia hết cho 2 ba lần, các chữ số từ 0 đến 9 chỉ có số 8 thỏa mãn, do đó chữ số hàng đơn vị là 8,

Chữ số hàng chục là 8:2=4

Xem thêm:  watermellon là gì - Nghĩa của từ watermellon

Chữ số hàng trăm là 4:2=2

Chữ số hàng nghìn là 2:2=1

Vậy số phải tìm là 1248.


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts