theorizer là gì – Nghĩa của từ theorizer

theorizer có nghĩa là

Hình thành lý thuyết để giải thích một cái gì đó đã xảy ra đã xảy ra.

Thí dụ

Bạn đã xem The Lost Finale Finale ??Đúng!Chúng tôi có phải gặp nhau và lý thuyết hóa!

theorizer có nghĩa là

Một người hoặc được cống hiến cho sắp tới với những ý tưởng mới và (lý thuyết) về tiểu thuyết, phim ảnh, sách và văn hóa pop.

Thí dụ

Bạn đã xem The Lost Finale Finale ??Đúng!Chúng tôi có phải gặp nhau và lý thuyết hóa!

theorizer có nghĩa là

Một người hoặc được cống hiến cho sắp tới với những ý tưởng mới và (lý thuyết) về tiểu thuyết, phim ảnh, sách và văn hóa pop.

Thí dụ

Bạn đã xem The Lost Finale Finale ??Đúng!Chúng tôi có phải gặp nhau và lý thuyết hóa!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Báo cáo thực hiện bảng lương và các chế độ phụ cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.