Theo quan niệm hiện đại nhân tố tiến hóa là gì

Đáp án C

 Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là chọn lọc tự nhiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung bài viết

Theo quan niệm hiện đại, các nhân tố tiến hoá chính là

A.

quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên

B.

các biến dị di truyền, quá trình giao phối, chọn lọc tự nhiên và các cơ chế cách li

C.

quá trình đột biến, quá trình tự phối, quá trình chọn lọc tự nhiên và các cơ chế cách li

D.

biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên và phân li tính trạng

Biến dị di truyền là rất quan trọng đối với các quần thể sinh vật. Vì

Ở động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự di nhập gen ?

Khi nói về di – nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

Các hình thức chọn lọc nào sau đây diễn ra khi điều kiện sống thay đổi?

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

P: 0,20AA + 0,30Aa + 0,50aa = 1      

F1: 0,30AA + 0,25Aa + 0,45aa = 1

F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1

F3: 0,55AA + 0,15Aa + 0,30aa = 1

F4: 0,75AA + 0,10Aa + 0,15aa = 1

Biết A trội hoàn toàn so với a. Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?

Xem thêm  closey là gì - Nghĩa của từ closey

Một gen lặn có hại có thể biến mất hoàn toàn khỏi quần thể do:

Sự giống nhau của hiện tượng “thắt cổ chai” và “kẻ sáng lập” là

Quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa vì:

Nhân tố tiến hóa có thể làm chậm quá trình tiến hóa hình thành loài mới là

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.