Thẻ ngân hàng tiếng Anh là gì

Học tiếng Anh theo chủ đề là một trong những cách học tiếng Anh khá hiệu quả và được sử dụng bởi rất nhiều người. Bài viết dưới đây của Wow English sẽ giúp các bạn tổng hợp từ vựng và những cấu trúc liên quan đến tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng. Hãy cùng đón xem nhé!

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa Accommodation bill /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən bɪl/ Hối phiếu khống Accommodation finance /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən ˈfaɪ.næns/ Tài trợ khống Additional service /əˈdɪʃ.ən.əl ˈsɜː.vɪs/ Dịch vụ bổ sung Account holder /əˈkaʊnt ˈhəʊl.dər/ Chủ tài khoản Accumulated reserve /əˈkjuː.mjə.leɪt rɪˈzɜːv/ Nguồn tiền được tích lũy Adverse change /ˈæd.vɜːs tʃeɪndʒ/ Thay đổi bất lợi Analyse /ˈæn.əl.aɪz/ Phân tích Annual interest rate /ˈæn.ju.əl ˈɪn.trəst reɪt/ Lãi suất thường niên Asset /ˈæs.et/ Tài sản Asset finance /ˈæs.et ˈfaɪ.næns/ Tài trợ cho vay tài sản đảm bảo Auditor /ˈɔː.dɪt.ər/ Kiểm toán viên Authorise /ˈɔː.θər.aɪz/ Cấp phép Bad debt /bæd det/ Nợ xấu Bank loan /bæŋk ləʊn/ Khoản vay ngân hàng Bankers draft /ˈbæŋ.kər’sdrɑːft/ Hối phiếu ngân hàng Banking market /ˈbæŋ.kɪŋ ˈmɑː.kɪt/ Thị trường ngân hàng Banking code /ˈbæŋ.kɪŋkəʊd/ Mã ngân hàng Bankrupt /ˈbæŋ.krʌpt/ Phá sản Bailout Package /ˈbeɪl.aʊt ˈpæk.ɪdʒ/ Gói cứu trợ Balance sheet /ˈbæl.əns ʃiːt/ Bảng cân đối Base rate /beɪs reɪt/ Lãi suất cơ bản Be in dept /bɪ ɪn det/ Nợ Bearer cheque /ˈbeə.rər tʃek/ Séc vô danh Book keeping /bʊk ˈkiː.pɪŋ/ Kế toán Bill /bɪl/ Hóa đơn Budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ Dự toán ngân sách Cash /kæʃ/ Tiền mặt Card /kɑːd/ Thẻ Cheque /tʃek/ Séc Cheque book /tʃek bʊk/ Sổ séc Cheque clearing /tʃekˈklɪə.rɪŋ/ Sự thanh toán séc Counterfoil /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/ Cuống séc Compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ Sự đền bù Consumer banking /kənˈsjuː.mər ˈbæŋ.kɪŋ/ Dịch vụ cho khách hàng tiêu dùng Counter /ˈkaʊn.tər/ Quầy thu ngân Code word /ˈkəʊd ˌwɜːd/ Ký hiệu mật Confidential /ˌkɒn.fɪˈden.ʃəl/ Bí mật Contract /ˈkɒn.trækt/ Hợp đồng Correspondent /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/ Ngân hàng có quan hệ đại lý Credit limit /ˈkred.ɪt ˈlɪm.ɪt/ Hạn mức tín dụng Cash flow /kæʃ fləʊ/ Dòng tiền Cash book /kæʃ bʊk/ Sổ quỹ Credit arrangement /ˈkred.ɪt əˈreɪndʒ.mənt/ Dàn xếp cho nợ Credit control /ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/ Kiểm soát tín dụng Credit management /ˈkred.ɪt ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ Quản lý tín dụng Credit check /ˈkred.ɪt tʃek/ Kiểm soát tín dụng Credit crunch /ˈkred.ɪt krʌntʃ/ Thắt chặt tín dụng Credit history /ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/ Lịch sử tín dụng Credit period /ˈkred.ɪt ˈpɪə.ri.əd/ Kỳ hạn tín dụng Credit rating /ˈkred.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/ Đánh giá tín dụng Credit status /ˈkred.ɪt ˈsteɪ.təs/ Mức độ tín nhiệm Credit worthiness /ˈkred.ɪt ˈwɜː.ði.nəs/ Thực trạng tín dụng Cross cheque /krɒs tʃek/ Séc thanh toán bằng chuyển khoản Current cost /ˈkʌr.əntkɒst/ Chi phí hiện thời Debt /det/ Khoản nợ Debtor /ˈdet.ər/ Con nợ Decode /diːˈkəʊd/ Giải mã Default /dɪˈfɒlt/ Trả nợ không đúng hạn Discount market /ˈdɪs.kaʊnt ˈmɑː.kɪt/ Thị trường chiết khấu Draft /drɑːft/ Hối phiếu Draw /drɔː/ Ký phát Drawee /drɔːˈiː/ Ngân hàng của người ký phát Direct debit /daɪˈrektˈdeb.ɪt/ Ghi nợ trực tiếp Deposit /dɪˈpɒz.ɪt/ Gửi tiền Depositor /dɪˈpɒz.ɪ.tər/ Người gửi tiền Depreciation /dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ Khấu hao Entry /ˈen.tri/ Bút toán Equity /ˈek.wɪ.ti/ Cổ tức Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ Traođổi Exchange profit /ɪksˈtʃeɪndʒ ˈprɒf.ɪt/ Lợi nhuận từ ngoại hối Exchange risk /ɪksˈtʃeɪndʒ rɪsk/ Rủi ro trong chuyển đổi Export finance /ɪkˈspɔːt ˈfaɪ.næns/ Tài trợ xuất khẩu Export insurance /ɪkˈspɔːt ɪnˈʃɔː.rəns/ Bảo hiểm xuất khẩu Equity research report /ˈek.wɪ.ti rɪˈsɜːtʃ rɪˈpɔːt/ Phân tích tài chính doanh nghiệp Estimated profit /ˈes.tɪ.meɪ.tɪd ˈprɒf.ɪt/ Lợi nhuận ước tính Foreign currency /ˈfɒr.ən ˈkʌr.ən.si/ Ngoại tệ Finance risk /ˈfaɪ.nænsrɪsk/ Rủi ro tài chính Financial policy /ˈfaɪ.næns ˈpɒl.ə.si/ Chính sách tài chính Gearing /ˈɡɪə.rɪŋ/ Vốn vay Generate /ˈdʒen.ə.reɪt/ Phát sinh Good risk /ɡʊd rɪsk/ Rủi ro thấp Home market /həʊm ˈmɑː.kɪt/ Thị trường nội địa Interest /ˈɪn.trəst/ Lãi Interest rate /ˈɪn.trəst reɪt/ Tỷ lệ lãi suất Investor /ɪnˈves.tər/ Nhà đầu tư In word /ɪnwɜːd/ Bằng chữ In figure /ɪnˈfɪɡ.ər/ Bằng số Inflation /ɪnˈfleɪ.ʃən/ Lạm phát Lease /li:s/ Cho thuê Letter of hypothecation /ˈlet.ər əv haɪˌpɒθəˈkeɪʃən/ Thư cầm cố Liability /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ Khoản nợ Leads /liːdz/ Trả tiền trước tránh rủi ro về tỷ giá tiền tệ Lags /læɡz/ Trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá chuyển đổi Loan application form /ləʊnˌæp.lɪˈkeɪ.ʃənfɔːm/ Giấy yêu cầu vay vốn Loan schedule /ləʊnˈʃedʒ.uːl/ Kế hoạch thanh toán khoản vay Mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/ Tài sản cầm cố Open cheque /ˈəʊ.pən tʃek/ Séc mở Offset /ˌɒfˈset/ Sự bù đắp thiệt hại Personal loan /ˈpɜː.sən.əl ləʊn/ Khoản vay cá nhân Portfolio management /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊˈmæn.ɪdʒ.mənt/ Quản lý đầu tư danh mục Potential investor /pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/ Nhà đầu tư tiềm năng Proof of identify /pruːf əv aɪˈden.tɪ.faɪ/ Bằng chứng nhận diện Repayment /rɪˈpeɪ.mənt/ Khoản tiền trả lại Risk /rɪsk/ Rủi ro Staff movements /stɑːf ˈmuːv.mənt/ Sự luân chuyển nhân sự Stake /steɪk/ Tiền đầu tư / cổ phần Sight draft /saɪt drɑːft/ Hối phiếu trả ngay Sort code /sɔːt kəʊd/ Mã chi nhánh ngân hàng Surplus /ˈsɜː.pləs/ Thặng dư Toxic asset /ˈtɒk.sɪk ˈæs.et/ Tài sản có tính thanh khoản thấp Treasuries /ˈtreʒəriz/ Kho bạc Voucher /ˈvaʊ.tʃər/ Biên lai, chứng từ

Trên đây là những từ vựng và một số cấu trúc được sử dụng trong tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng. Wow English hy vọng rằng những kiến thức trên có thể giúp các bạn học tập và sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn. Nếu còn bất cứ khó khăn gì trong quá trình học tiếng Anh, hãy điền vào link dưới đây để được tư vấn miễn phí nhé!

Xem thêm  vocaloids là gì - Nghĩa của từ vocaloids

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin bên dưới,tư vấn viên của WOWENGLISHsẽ gọi điện và tư vấn hoàn toàn miễn phícho bạn!

[one_second][list icon=icon-lamp image= title=KHÓA E-TOTAL link=https://wowenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-trong-vong-4-6-thang/ target=new_blank animate= relnofollow]GIAO TIẾP TỰ TIN[/list][/one_second] [one_second][list icon=icon-lamp image= title=LAZY ENGLISH link=https://wowenglish.edu.vn/hoc-tieng-anh-voi-lazy-english/ target=new_blank animate= relnofollow]PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY[/list][/one_second]

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.