Tập nghiệm s của bất phương trình -2x^2+7x+7

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({5^{x + 1}} – \dfrac{1}{5} > 0\)

Tìm tập nghiệm của bất phương trình \({5^x} < 7 – 2x\)  

Nghiệm của bất phương trình \({e^x} + {e^{ – x}} < \dfrac{5}{2}\) là

Tìm tập nghiệm của bất phương trình ${7^x} \ge 10-3x$

Tìm tập nghiệm của bất phương trình \(0,{3^{{x^2} + x}} > 0,09\)

Số nghiệm nguyên của bất phương trình \({4^x} – {5.2^x} + 4 < 0\) là:

Phương trình \({x^2} – 4 = 0\) tương đương với phương trình nào? 

Giá trị \(x =  – 2\) là nghiệm của phương trình nào cho dưới đây?

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

Không tính cụ thể, bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức sai?

Giá trị \(x =  – 3\) là nghiệm của bất phương trình:

Chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ sau:

Hình hộp chữ nhật có số cạnh là:

Trong hình vẽ sau đây với \(MN//BC\) thì số đo \(x\) bằng:

Phân tích đa thức \({x^2} – x – 6\) thành nhân tử được kết quả là:

Nghiệm của phương trình \(3x + 2(x + 1) = 6x – 7\) là:

Tập nghiệm của bất phương trình  2 . 7 x + 2 + 7 . 2 x + 2 ≤ 351 14 x  có dạng S = [a;b]. Giá trị b – 2a thuộc khoảng nào sau đây?

A.  3 ; 10

B. (-4;2)

C.  7 ; 4 10

D.  2 9 ; 49 5

Tập nghiệm S của bất phương trình \(\frac{{ – \,2{…

Câu hỏi: Tập nghiệm S của bất phương trình \(\frac{{ – \,2{x^2} + 7x + 7}}{{{x^2} – 3x – 10}} \le – 1\)là

A.
Hai khoảng.

Xem thêm:  nhà triết học nào đã đưa ra khái niệm: “ý niệm tuyệt đối”?

B.
Một khoảng và một đoạn.

C.
Hai khoảng và một đoạn.

D.
Ba khoảng.

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Điều kiện:\({x^2} – 3x – 10 \ne 0 \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 5} \right) \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne – \,2\\x \ne 5\end{array} \right..\)

Bất phương trình

\(\frac{{ – \,2{x^2} + 7x + 7}}{{{x^2} – 3x – 10}} \le – 1 \Leftrightarrow \frac{{ – \,2{x^2} + 7x + 7}}{{{x^2} – 3x – 10}} + 1 \le 0 \Leftrightarrow \frac{{ – \,{x^2} + 4x – 3}}{{{x^2} – 3x – 10}} \le 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( * \right).\)

Bảng xét dấu

Dựa vào bảng xét dấu, bất phương trình\(\left( * \right) \Leftrightarrow x \in \left( { – \,\infty ; – \,2} \right) \cup \left[ {1;3} \right] \cup \left( {5; + \,\infty } \right).\)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn tập Chương 4 Đại số lớp 10 năm 2021 Trường THPT Ngô Sĩ Liên

Lớp 10 Toán học Lớp 10 – Toán học

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts