Thẻ: Toplist

Chuyển phân số thành hỗn số 37 8

$\text{5}$$\dfrac{35}{200}$=$\dfrac{207}{40}$ $\text{3}$$\dfrac{28}{32}$=$\dfrac{31}{8}$ $\text{7}$$\dfrac{15}{75}$=$\dfrac{36}{5}$ b) $\dfrac{37}{8}$=$\text{4}$$\dfrac{5}{8}$ $\dfrac{149}{25}$= $\text{5}$$\dfrac{24}{25}$ $\dfrac{257}{41=$\text{6}$$\dfrac{11}{41}$}$ Tìm x $\dfrac{12}{5}$:$\text{x}$+$\dfrac{4}{3}$=$\text{3}$$\dfrac{2}{3}$ $\dfrac{12}{5}$:$\text{x}$+$\dfrac{4}{3}$=$\dfrac{11}{3}$ $\dfrac{12}{5}$:$\text{x}$                         =$\dfrac{11}{3}$-$\dfrac{4}{3}$ $\dfrac{12}{5}$:$\text{x}$                          =$\dfrac{7}{3}$ $\text{x}$ ...