Hướng dẫn dùng parrallells trong PHP

Superglobals là những biến được xây dựng sẵn trong PHP (built-in variables). Những biến này có thể được truy cập và sử dụng ở bất cứ phạm vi (scope) nào. Trong PHP, có những biến superglobals là: $GLOBALS $_SERVER $_REQUEST... Read more

Hướng dẫn dùng quotes html trong PHP

HTML quote được sử dụng để đặt một đoạn trích dẫn vào website. Để thực hiện, bạn cần sử dụng thẻ q và thẻ blockquote. Thẻ q Thẻ q được sử dụng để đưa ra một trích dẫn nhỏ. Ví... Read more

Hướng dẫn dùng chmod 775 trong PHP

Đây là một khái niệm cực kỳ quan trọng mà mình sẽ cần giải thích cho bạn hiểu về thế giới Linux, bởi vì server của bạn có bảo mật hay không phụ thuộc một phần vào kỹ năng phân... Read more

Hướng dẫn dùng localhost:8000/ trong PHP

Khi học WordPress, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng localhost trước bởi vì bạn chưa cần mua tên miền và host vội để có được một website hoàn chỉnh và đưa nó lên môi trường Internet sau khi đã... Read more

Hướng dẫn dùng weschools calendar trong PHP

❮ PHP Calendar Reference Example Return information about the Gregorian calendar: <?phpprint_r(cal_info(0));?> Run Example » Definition and Usage The cal_info() function returns information about a specified calendar. Syntax Parameter Values Parameter Description calendar Optional. Specifies a number that indicates which... Read more

Hướng dẫn dùng fetch trong PHP

Nếu bạn là một PHP Developer, chắc hẳn bạn đã rất quen thuộc với việc truy xuất Database (Cơ sở dữ liệu) bằng các extensions MySQL và MySQLi. Từ PHP 5.1 ta có một cách thức tối ưu hơn đó... Read more

Hướng dẫn dùng php sprintf trong PHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 <?php $number=5; $location=‘Nóc nhà’; $fruit=‘Chuối’; //s = string, d = int number $format=‘Có %d con khỉ trên cây %s đang ăn %s’; echo sprintf($format,$number,$location,$fruit); //Kết quả: Có 5 con khỉ trên... Read more

Hướng dẫn dùng echo om trong PHP

Lệnh Echo trong PHP là một lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP, không phải là một hàm, do đó bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn một... Read more

Hướng dẫn dùng hash make trong PHP

Giới thiệu Cách sử dụng cơ bản So sánh mật khẩu với một giá trị băm Kiểm tra nếu mật khẩu cần được hash lại Giới thiệu Laravel hash facade cung cấp phương thức hash an toàn với Bcrypt để lưu mật... Read more

Hướng dẫn dùng postgresql arrays trong PHP

Mảng đóng vai trò quan trọng trong PostgreSQL. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc xây dựng các hàm aggregate, hình thành các mệnh đề IN và ANY. Trong PostgreSQL, mọi loại dữ liệu đều có một mảng theo kiểu.... Read more