What are the most effective ways to identify what change in the organization can be implemented?

© GettyImagesBrianAJackson Encourage others to embrace change by focusing on the positive impact that it will have. No organization can afford to stand still. There are always new challenges to meet, and better ways of doing things. However, every change... Read more

Tính chất nào sau đây không phải của oxit nhôm

Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây? Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây? A. Dùng để điều chế nhôm. B. Là oxit lưỡng tính. C. Dễ tan trong nước.... Read more

Người yêu ơi xin em đừng đi xin em hãy một lần

Nơi Tình Yêu Kết Thúc là bài hát được thế hiện bởi Bùi Anh Tuấn. Dưới đây là lời bài hát Nơi Tình Yêu Kết Thúc của Bùi Anh Tuấn kèm theo hợp âm để các bạn có thể hát... Read more

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

10/09/2021 4,740 Chọn A. Khối đa diện đều loại 3;5 là khối hai mươi mặt đều có tất cả 30 cạnh CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá... Read more

Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp nhằm bổ sung thu nhập cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Theo Thông tư 115/2013/TT của Bộ... Read more