Thẻ: Bài Tập

Đề bài – bài 9 trang 87 sgk hóa học 10

\(\begin{gathered} a)KCl{O_3}\xrightarrow{{(1)}}{O_2}\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}N{a_2}S{O_3} \hfill \\ b)S\xrightarrow{{(1)}}{H_2}S\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}S{O_3}\xrightarrow{{(4)}}{H_2}S{O_4} \hfill \\ \end{gathered} \) Đề bài Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau : \(\begin{gathered}a)KCl{O_3}\xrightarrow{{(1)}}{O_2}\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}N{a_2}S{O_3} \hfill \\b)S\xrightarrow{{(1)}}{H_2}S\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}S{O_3}\xrightarrow{{(4)}}{H_2}S{O_4} \hfill \\ \end{gathered} \) Trong các phản ứng trên, phản...