Sục 2a mol CO2 vào dung dịch chứa a mol K2CO3 và a mol KOH

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục 2a mol CO2 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH

(b) Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaHCO3

(c) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư

(d) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3

(e) Cho a mol Zn vào dung dịch chứa 2a mol CrCl3

(g) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn tòn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Hấp thụ hoàn toàn 2a mol CO2 vào dung dịch có chứa a mol Ba(OH)2 thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng được với tất?

Hấp thụ hoàn toàn 2a mol CO2 vào dung dịch có chứa a mol Ba(OH)2 thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. KHSO4, Na2CO3, Ca(OH)2, NaCl.

B. HCl, Na2CO3, NaCl, Ca(OH)2.

C. HNO3, KHSO4, Na2CO3 , Ca(OH)2.

D. HNO3, KHSO4, Mg(NO3)2, Ca(OH)2.

Dẫn a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 3a mol KOH. Sau khi kết thức phản ứng thu được dung dịch X chứa muối

Dẫn a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 3a mol KOH. Sau khi kết thức phản ứng thu được dung dịch X chứa muối

Xem thêm:  Một ngày nên đọc sách bao lâu

A. KHCO3.

B. K2CO3.

C. KHCO3và K2CO3.

D. K2CO3và KOH dư.

(a) nOH-/nCO2 = 1,5 —> Tạo Na2CO3 và NaHCO3

(b) NaOH + NaHCO3 —> Na2CO3 + H2O

Hai chất tan là Na2CO3 và NaOH dư

(c) Na + H2O —> NaOH + H2

Al2O3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O

Hai chất tan là NaAlO2 và NaOH dư.

(d) Zn + 2FeCl3 —> 2FeCl2 + ZnCl2

(e) nOH- = 3a —> nOH-/nCO2 = 1,2 —> Tạo CO32- (0,5a) và HCO3- (2)

—> Hai chất tan là Ba(HCO3)2 (0,5a) và NaHCO3 (a)

(f) KOH + HCl —> KCl + H2O

K2CO3 + HCl —> KHCO3 + KCl

—> Hai chất tan là KCl, KHCO3.

(g) Quy đổi thành CO2 (3a) và KOH (3a) —> Chỉ có KHCO3.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts