Số lớn nhất có sáu chữ số nhỏ hơn số 345987345987là số

Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 4 a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?. Bài 3, bài 4 Tiết 9 trang 13 sgk Toán 4 – So sánh các số có nhiều chữ số

Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092; 943 567; 932 018

Bài 4: 

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Quảng cáo

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092;932 018 ; 943 567

Bài 4

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999

b) Số bé nhất có ba chữ số là số 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số 999999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số 100000

VIOLYMPIC LỚP 4 VÒNG 1 2018 – 2019
Bài thi số 1
Câu 1: Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Số cam còn lại gấp số cam bán đi lần
Câu 2: X×2×3=1056. Khi đó X =
Câu 3: Đô – rê – mon có 35 bảo bối; cậu cho Nô – bi – ta mượn 1/5 số bảo bối đó. Đô – rê –
mon còn lạibảo bối
Câu 4: Mai mua 2 gói bánh, mỗi gói giá 16500 đồng. Mai đưa cô bán hàng 50000 đồng. Cô bán
hàng trả lại cho Mai..đồng.
Câu 5: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ năm. Ngày 25 của tháng đó là ngày thứ
Câu 6:Anh có 24000 đồng, Tí có 12000 đồng. Anh cho Tí 4000 đồng. Anh còn nhiều hơn
Tí.đồng.
Câu 7: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng có 8 gói kẹo. Mỗi gói kẹo
có..viên kẹo
Câu 8: Một số trừ 2357 rồi cộng với 3084 thì được 6801. Số đó là
Câu 9: Tèo anh có 27 viên bi, Tèo em có 49 viên bi. Để số bi còn lại của Tèo anh bằng 1/3 số bi
còn lại của Tèo em thì phải bớt mỗi bạn cùngviên bi
Câu 10:Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là
ngày
Bài thi số 3
Câu số 1: Hãy tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các
chữ số: 0; 5; 3; 2; 8. Trả lời: Tổng phải tìm là
Câu số 2: Một chiếc hộp đựng 30 quả cam thì nặng 10500g. Người ta lấy đi 8 quả cam từ hộp đó
thì hộp nặng 8100g. Vậy riêng chiếc hộp đó thì nặng:..
Câu số 3: Có 100 bao gạo.Nếu lấy ra ở mỗi bao gạo 2kg gạo thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 8
bao nguyên. Vậy mỗi bao gạo nặng:
Câu số 4: Cho số 567891011. Sau khi xóa đi bốn chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là
bé nhất, ta được số còn lại là số
Câu số 5: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 52 trang từ trang 1 cần dùng tất cả bao nhiêu
chữ số?
Câu số 6:Cho số 567891011. Sau khi xóa đi bốn chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là
lớn nhất, ta được số còn lại là số
Câu số 7: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?……………………….
Câu số 8: Số lớn nhất có sáu chữ số nhỏ hơn số 345987 là số
Câu số 9: Cho 26517 > 265n9. Giá trị của chữ số n là
Câu số 10: Số liền sau số 89999 là số..
Câu số 11: Số bé nhất có sáu chữ số là số..
Câu số 12: Cho 13585 < 135m4. Giá trị của chữ số m là.
Câu số 13: Một hình vuông có cạnh là 12cm. Chu vi hình vuông đó là.cm.
Câu số 14: Số liền trước số 100000 là số
Câu số 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 8?…………………………….
Câu số 16: Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là số?………………………………..
Câu số 17: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn không lớn hơn 80?……………………………….
Câu số 18: Số lớn nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số…
Câu số 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số mà tất cả các chữ số của số đó giống nhau?
Câu số 20: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?
Câu số 21: Số lớn nhất có bốn chữ số là số:
Câu số 22: Một kho chứa 6630kg gạo. Người ta đã lấy gạo ra khỏi kho 4 lần, mỗi lần lấy 280kg
gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: Trong kho còn lại
Câu số 23: Cho bốn chữ số 22; 33; 44; 66. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được viết từ
bốn chữ số trên?
Câu số 24: Có bao nhiêu số tròn chục xx thỏa mãn 16 < xx < 89?
Câu số 25: Số bé nhất có sáu chữ số lớn hơn số 345987345987là số
Câu số 26: Tìm số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?
Câu số 27: Hùng có một số bút bi vừa loại màu xanh vừa loại màu đen. Biết rằng số bút bi đen ít
hơn số bút bi xanh là 7 chiếc và gộp cả hai loại bút lại cũng chưa đủ một chục chiếc. Hỏi có bao
nhiêu bút bi xanh?
Câu số 28: Số nhỏ nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số
Câu số 29: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 8?
Bài thi số 2:
Câu 1: Một hình vuông có số đo cạnh là 24m. Chu vi hình vuông đó là:..
Câu 2: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:
Câu 3: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp
4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu
bạn tham gia dàn hợp xướng?Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt
Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam.
Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu bạn tham gia dàn hợp xướng?
Câu 4:
Câu 5: Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5?…………..
Câu 6: Lớp 4a có 28 học sinh chia thành các nhóm mỗi nhóm có 4 học sinh lớp 4b có 32 học
sinh cũng chia thành các nhóm ,mỗi nhóm có 4 học sinh hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm?
Câu 7: Lớp 4a có 28 học sinh.Nếu số học sinh lớp 4a xếp đều vào 7 hàng thì lớp 4b có 6 hàng
như thế. Hỏi lớp 4b có bao nhiêu học sinh?
Câu 8:
Câu 9:
2007 1000 1234 100
Câu 10:

Xem thêm:  Theoretical sampling là gì

VIOLYMPIC LỚP 4 VÒNG 1 2018 – 2019

Bài thi số 1

Câu 1: Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Số cam còn lại gấp số cam bán đi ……………………lần

Câu 2: X×2×3=1056. Khi đó X =

Câu 3: Đô – rê – mon có 35 bảo bối; cậu cho Nô – bi – ta mượn 1/5 số bảo bối đó. Đô – rê –

mon còn lại……………bảo bối

Câu 4: Mai mua 2 gói bánh, mỗi gói giá 16500 đồng. Mai đưa cô bán hàng 50000 đồng. Cô bán

hàng trả lại cho Mai…………………..đồng.

Câu 5: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ năm. Ngày 25 của tháng đó là ngày thứ

Câu 6:Anh có 24000 đồng, Tí có 12000 đồng. Anh cho Tí 4000 đồng. Anh còn nhiều hơn

Tí………….đồng.

Câu 7: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng có 8 gói kẹo. Mỗi gói kẹo

có…………..viên kẹo

Câu 8: Một số trừ 2357 rồi cộng với 3084 thì được 6801. Số đó là……………………………

Câu 9: Tèo anh có 27 viên bi, Tèo em có 49 viên bi. Để số bi còn lại của Tèo anh bằng 1/3 số bi

còn lại của Tèo em thì phải bớt mỗi bạn cùng…………………viên bi

Câu 10:Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là

ngày……………………

Bài thi số 3

Câu số 1: Hãy tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các

Xem thêm:  Túi giữ nhiệt giữ được bao lâu

chữ số: 0; 5; 3; 2; 8. Trả lời: Tổng phải tìm là

Câu số 2: Một chiếc hộp đựng 30 quả cam thì nặng 10500g. Người ta lấy đi 8 quả cam từ hộp đó

thì hộp nặng 8100g. Vậy riêng chiếc hộp đó thì nặng:…………………………..

Câu số 3: Có 100 bao gạo.Nếu lấy ra ở mỗi bao gạo 2kg gạo thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 8

bao nguyên. Vậy mỗi bao gạo nặng:…………………………

Câu số 4: Cho số 567891011. Sau khi xóa đi bốn chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là

bé nhất, ta được số còn lại là số

Câu số 5: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 52 trang từ trang 1 cần dùng tất cả bao nhiêu

chữ số? ……………………

Câu số 6:Cho số 567891011. Sau khi xóa đi bốn chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là

lớn nhất, ta được số còn lại là số………………… Câu số 7: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?……………………….

Câu số 8: Số lớn nhất có sáu chữ số nhỏ hơn số 345987 là số………………

Câu số 9: Cho 26517 > 265n9. Giá trị của chữ số n là…………………………

Câu số 10: Số liền sau số 89999 là số………………………..

Câu số 11: Số bé nhất có sáu chữ số là số………………..

Câu số 12: Cho 13585 < 135m4. Giá trị của chữ số m là…………………………….

Câu số 13: Một hình vuông có cạnh là 12cm. Chu vi hình vuông đó là……………….cm.

Xem thêm:  Phở chiên bao nhiêu calo

Câu số 14: Số liền trước số 100000 là số………………………

Câu số 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 8?…………………………….

Câu số 16: Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là số?………………………………..

Câu số 17: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn không lớn hơn 80?……………………………….

Câu số 18: Số lớn nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số………………………

Câu số 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số mà tất cả các chữ số của số đó giống nhau?

Câu số 20: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?

Câu số 21: Số lớn nhất có bốn chữ số là số:

Câu số 22: Một kho chứa 6630kg gạo. Người ta đã lấy gạo ra khỏi kho 4 lần, mỗi lần lấy 280kg

gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: Trong kho còn lại

Câu số 23: Cho bốn chữ số 22; 33; 44; 66. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được viết từ

bốn chữ số trên?

Câu số 24: Có bao nhiêu số tròn chục xx thỏa mãn 16 < xx < 89?

Câu số 25: Số bé nhất có sáu chữ số lớn hơn số 345987345987là số

Câu số 26: Tìm số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?

Câu số 27: Hùng có một số bút bi vừa loại màu xanh vừa loại màu đen. Biết rằng số bút bi đen ít

hơn số bút bi xanh là 7 chiếc và gộp cả hai loại bút lại cũng chưa đủ một chục chiếc. Hỏi có bao

nhiêu bút bi xanh?

Câu số 28: Số nhỏ nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số Câu số 29: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 8?

Bài thi số 2:

Câu 1: Một hình vuông có số đo cạnh là 24m. Chu vi hình vuông đó là:…………………..

Câu 2: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:……………

Câu 3: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp

4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu

bạn tham gia dàn hợp xướng?Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt

Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam.

Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu bạn tham gia dàn hợp xướng?

Câu 4:

Câu 5: Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5?…………..

Câu 6: Lớp 4a có 28 học sinh chia thành các nhóm mỗi nhóm có 4 học sinh lớp 4b có 32 học

sinh cũng chia thành các nhóm ,mỗi nhóm có 4 học sinh hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm?

Câu 7: Lớp 4a có 28 học sinh.Nếu số học sinh lớp 4a xếp đều vào 7 hàng thì lớp 4b có 6 hàng

như thế. Hỏi lớp 4b có bao nhiêu học sinh?

Câu 8:

Câu 9:

2007 1000 1234 100

Câu 10:

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts