Polime X có hệ số trùng hợp của một phân tử là 1500 phân tử khối là 102000

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!


Bài giảng: Bài tập xác định hệ số polime hóa, tỉ lệ số mắt xích – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

*Phương pháp giải

– Số mắt xích = số phân tử monome = hệ số polime hóa (n) = 6,02.1023 số mol mắt xích

(Lưu ý: số mắt xích phải là số tự nhiên, nếu lẻ phải làm tròn)

– Hệ số polime hóa (n) = hệ số trùng hợp

– Loại polime (dựa vào phân tử khối) và số lượng polime (dựa vào nhóm chức)

– Các loại polime thường gặp:

Tên gọi Công thức Phân tử khối (M)
Poli vinylclorua (PVC) (-CH2–CHCl-)n 62,5n
Poli etilen (PE) (-CH2–CH2-)n 28n
Cao su thiên nhiên [-CH2–C(CH3)=CH-CH2-]n 68n
Cao su clopren (-CH2-CCl=CH-CH2-)n 88,5n
Cao su buna (-CH2-CH=CH-CH2-)n 54n
Poli propilen (PP) [-CH2-CH(CH3)-]n 42n

Ví dụ 1: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là:

Hướng dẫn giải

PE là (CH2-CH2)n có M = 420000 = 28n

⇒ n = 15.000 (hệ số polime hóa)

Ví dụ 2: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là ?

Hướng dẫn giải

Mắt xích PVC là C2H3Cl ⇒ k mắt xích trong mạch PVC có công thức là C2kH3kClk

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl

⇒ %Cl =

= 63,96%

⇒ k = 3

Ví dụ 3: Một polime X được xác định có phân tử khối là 39026,5 đvC với hệ số trùng hợp để tạo nên polime này là 625. Polime X là?

Hướng dẫn giải

Polime có Mmắt xích =

= 62,5 ⇒ Dấu hiệu của nguyên tố clo.

Gọi công thức X là CxHyCl ⇒ 12x + y = 27

⇒ X có công thức là C2H3Cl ⇔ CH2=CHCl

Bài 1: Khối lượng của một đoạn nilon – 6,6 là 27346 đvC và một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch của 2 polime nêu trên lần lượt là?

A. 113 và 152    B. 121 và 114    C. 121 và 152    D. 113 và 114

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

M-[HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO]-n = 27346 đvC

→ 226n = 27346 → n = 121.

M-[NH(CH2)5CO]-n= 17176 đvC

→ 113n = 17176 → n = 152.

Bài 2: Một đoạn tơ nilon – 6,6 có khối lượng 7,5g thì số mắt xích trong đoạn tơ đó là?

A. 0,133.1022    B. 1,99. 1022    C. 1,6. 1015    D. 2,5. 1016

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Tơ nilon-6,6: [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n

→ Số mắt xích: n = (7,5/226).6,023.1023

→ n = 1,99.1022

Bài 3: Hệ số trùng hợp của poli(etylen) là bao nhiêu nếu trung bình một phân tử polime có khối lượng khoảng 120 000 đvC ?

A. 4280    B. 4286    C. 4281    D. 4627

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Polime : (C2H4)n có M = 120000 = 28n → n = 4286

Bài 4: Tính khối lượng trung bình của một phân tử cao su poli isopren, biết số mắt xích trung bình là 700?

A. 45600    B. 47653    C. 47600    D. 48920

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

n = (mpolime)/(mmonome) → mpoli isopren = 700. 68 = 47600

Bài 5: Một polime có phân tử khối là 28000 đvC và hệ số polime hóa là 10000. Polime ấy là:

A. PE    B. PVC    C. PP    D. teflon

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Phân tử khối của một mắt xích là 28000 : 10000= 28 ( C2H5)

Vậy polime là PE (polietilen)

Bài 6: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

A. 4    B. 1    C. 3    D. 2

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln.

1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C2H3Cl.

kC2H3Cl + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

⇒ %mCl =

.100% = 66,7% ⇒ k ≈ 2.

⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

Bài 7: Polime được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ tối thiểu bao nhiêu phân tử etilen?

A. 3,01.1024    B. 6,02.1024 C. 6,02.1023    D. 10

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Số phân tử etilen tối thiểu: (280/28). 6,2.1023 = 6,02.1024

Bài 8: Trùng hợp propilen thu được polipropilen (PP). Nếu đốt cháy toàn 1 mol polime đó thu được 13200 gam CO2. Hệ số trùng hợp n của polime đó là:

A. 120    B. 92    C. 100    D. 140

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

PP có công thức (C3H6)n

(C3H6)n + 4,5 O2 → 3nCO2 + 3nH2O

Khi đốt cháy 1 mol PP sinh ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100


Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. Polime X là:

A.

Cao su isopren.

B.

PE (polietilen).

C.

PVA (polivinyl axetat).

D.

PVC [poli(vinylclorua)].

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Ta có phân tử lượng của monome của X là 122400 : 1800 = 68 (g)

Xét : – cao su isopren (CH2-C(CH3)=CH-CH2)n có M(monomer)= 68 (thỏa mãn)

– PE (CH2-CH2)n có M(monome) = 28 (loại)

– PVA (CH2-CH(OCO-CH3))n có M(monome)= 86 (loại)

– PVC (CH2-CH(Cl))n loại vì phân tử có Cl

Vậy chỉ có cao su isoprene thỏa mãn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

 • Một polime mà một mắt xích của nó gồm các nguyên tử C và các nguyên tử Cl. Polime này có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35.000. Polime đó có công thức là:

 • Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen (nhựa PE), sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc và bình (2) đựng 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,65M, sau phản ứng thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) thu được 197 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là:

 • Dãy nào dưới đây được sử dụng để điều chế poli(vinyl ancol)?

 • Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là:

 • Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

 • Trong các polime sau polime nào được dùng để tráng lên chảo, nồi để chống dính?

 • Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

 • Hệ số trùng hợp (số mắt xích) lần lượt của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500) và của tơ capron (biết M = 15000) lần lượt là:

 • Phương án nào sau đây thích hợp để điều chế

 • Dãy gồm các chất có khả năng phản ứng tạo ra polime là:

 • Khi trùng ngưnga gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:

 • Chất nào sau đây không là polime?

 • Trong thực tế, phenol được dùng được sản xuất:

 • Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco?

 • Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo

 • Cho sơ đồ sau : CH4->X->Y->Z->Cao su Buna. Tên gọi của X , Y , Z trong sơ đồ trên lần lượt là :

 • Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hoá PVC. Tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá thu được một polime có tên là peclorovinyl chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giả thiết rằng hệ số polime hoá không thay đổi sau phản ứng. Giá trị của k là:

 • Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Polime X có phân tử khối là 5.040.000 và hệ số polime hoá n = 120.000. X là:

 • Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

 • Cho các chất sau: phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, phenylbenzoat và tơ nilon-6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là:

 • Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào trong số các polime sau đây?

 • Khi tiến hành trùng hợp 540 gam buta-1,3-đien thu được hỗn hợp X. Lấy 1/100 hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 20 gam brom phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là:

 • Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng:

 • Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. Polime X là:

 • Dãy các polime được điều chế bằng cách trùng ngưng là:

 • Cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh. Giả sử S trong cao su lưu hóa tồn tại dưới dạng cầu nối đisunfua (-S-S-) bằng cách thay thế các nguyên tử H trong nhóm nguyên tử metylen trong mạch cao su. Số mắt xích trung bình của isopren có trong một cầu nối đisunfua là:

 • Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là:

 • Cho các chất sau đây:

  (1) CH3-CH(NH2)-COOH.

  (2) OH-CH2-COOH.

  (3) CH2O và C6H5OH (phenol).

  (4) C2H4(OH)2 và p-C6H4(COOH)2.

  (5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2.

  Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là?

 • Phát biểu nào sau đây sai?

 • Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

 • Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

 • Polime nào sau đây có dạng phân nhánh?

 • Polime nào sau đây được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol?

 • Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 • Trùng ngưng 7,5 gam glyxin thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Số mắt xích -HN-CH2-CO- trong m (gam) polime là:

 • Teflon được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn:

  CHCl3

  CHF2Cl

  CF2=CF2

  Teflon

  Hiệu suất của mỗi giai đoạn là 80%. Để sản xuất 2,5 tấn Teflon cần bao nhiêu tấn clorofom?

 • Phát biểu nào sau đây đúng?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tập nghiệm của bất phương trình

  là:

 • Tập nghiệm của bất phương trình log0,5(3x) > log0,5(5(1 – x)) là:

 • Tập nghiệm của bất phương trình lnx2 > ln(4x – 4) là:

 • Tập nghiệm của bất phương trình log2x2 < log2(x + 6) là:

 • Tập nghiệm của bất phương trình log0,3(4×2) ≥log0,3(12x – 5) là :

 • Bất phương trình logx(x2 + x – 2) > 1 có tập nghiệm là:

 • Tập nghiệm của bất phương trình

  là :

 • Tập nghiệm của bất phương trình (1 – log2x)(log3x – 1) < 0 là:

 • Tập nghiệm của bất phương trình log2x + log3x > 1 + log2x.log3x là:

 • Tập xácđịnh của hàm số

  là:

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Thế kỷ 16 17 đa số các nước Mỹ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.