pinch hit là gì – Nghĩa của từ pinch hit

pinch hit có nghĩa là

Khi hút cần sa trong một vòng tròn, một người có thể trở nên quá tải (bởi một sự phù hợp ho, hoặc thậm chí từ các tác động của chính cây) mà họ không thể hoặc không muốn đánh khi bát hoặc bong đối với họ.

Trong trường hợp này, người bị ảnh hưởng có thể có ai đó “pinch hit” cho họ trong vòng này.

Thí dụ

“*

pinch hit có nghĩa là

Khi một người quá say để quan hệ tình dục, hoặc đã bất tỉnh và một phụ nữ bị bỏ lại một mình một nhúm hitter được gọi để hoàn thành công việc

Thí dụ

“*

pinch hit có nghĩa là

Khi một người quá say để quan hệ tình dục, hoặc đã bất tỉnh và một phụ nữ bị bỏ lại một mình một nhúm hitter được gọi để hoàn thành công việc

Thí dụ

“*

pinch hit có nghĩa là

Khi một người quá say để quan hệ tình dục, hoặc đã bất tỉnh và một phụ nữ bị bỏ lại một mình một nhúm hitter được gọi để hoàn thành công việc

Thí dụ

“*

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Đặt một câu kể ai làm gì

Related Posts