Phương trình điện li nào dưới đây được viết không đúng

Trang chủ

  • Chọn đáp án CPhương trình H3PO4 → 3H+ + 3PO43-  viết sai.Đối với các đáp án còn lại:A. Đúng vì HCl là chất điện li mạnh.B. Đúng vì CH3COOH là chất điện li yếu.C. Sai vì H3PO4 là chất điện li yếu. Phân li theo 3 nấc.Phương trình điện li viết đúng là:H3PO4  ⇄ H+ + H2PO4-H2PO4-  ⇄  H+ + HPO42-HPO42-   ⇄  H+ + PO43-D. Đúng vì Na3PO4 là chất điện li mạnh.Lưu ý:- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH…+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3…+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều (⇄).- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:+ Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,…+  Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…+  Hầu hết các muối.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Đáp án B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Chọn đáp án DPhương trình điện li viết đúng là: H2CO3  ⇄ H+ + HCO3-A. H2SO4 ⇄  H+ + HSO4- . Sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh.Phương trình điện li viết đúng là:H2SO4 → 2H+ + SO42-B. H2SO3 → 2H+ + SO32-. Sai vì H2SO3 là chất điện li yếu. Phân li thành hai nấc.Phương trình điện li viết đúng:H2SO3 ⇄  H+ + HSO3-HSO3-  ⇄ H+ + SO32-C. K2S ⇄  2K+ + S2- . Sai vì K2S là chất điện li mạnh.Phương trình điện li viết đúng là:K2S → 2K+ + S2-
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án CPhương trình H3PO4 → 3H+ + 3PO43-  viết sai.Đối với các đáp án còn lại:A. Đúng vì HCl là chất điện li mạnh.B. Đúng vì CH3COOH là chất điện li yếu.C. Sai vì H3PO4 là chất điện li yếu. Phân li theo 3 nấc.Phương trình điện li viết đúng là:H3PO4  ⇄ H+ + H2PO4-H2PO4-  ⇄  H+ + HPO42-HPO42-   ⇄  H+ + PO43-D. Đúng vì Na3PO4 là chất điện li mạnh.Lưu ý:- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH…+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3…+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều (⇄).- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:+ Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,…+  Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…+  Hầu hết các muối.

Nội dung bài viết

Xem thêm:  Sống đủ là gì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 53,034

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 33,130

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 32,069

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 16,006

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 21/05/2022 15,252

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 21/05/2022 9,550

Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

Xem thêm:  Viết phương trình đường thẳng d đi qua 2 điểm A 2 1 và 1 5 B 4 1 và 3 2

Xem đáp án » 21/05/2022 4,367

Dãy gồm các axit nấc 2 là:

Xem đáp án » 21/05/2022 2,276

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?

Xem đáp án » 21/05/2022 585

Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

Xem đáp án » 21/05/2022 455

Theo lý thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 394

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

Xem đáp án » 21/05/2022 357

Dung dịch nào say đây có khả năng dẫn điện?

Xem đáp án » 21/05/2022 273

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem đáp án » 21/05/2022 227

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 21/05/2022 197


Page 2

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 53,034

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 33,130

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 32,069

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 29,800

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 16,006

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 21/05/2022 15,252

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 21/05/2022 9,550

Dãy gồm các axit nấc 2 là:

Xem đáp án » 21/05/2022 2,276

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?

Xem đáp án » 21/05/2022 585

Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

Xem đáp án » 21/05/2022 455

Theo lý thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 394

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

Xem đáp án » 21/05/2022 357

Dung dịch nào say đây có khả năng dẫn điện?

Xem đáp án » 21/05/2022 273

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem thêm:  Một bạn học sinh đi hiệu sách mua 5 cái bút và 8 quyển vở với tổng số tiền phải trả là 92000(đồng)

Xem đáp án » 21/05/2022 227

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 21/05/2022 197


Page 3

Chọn đáp án DPhương trình điện li viết đúng là: H2CO3  ⇄ H+ + HCO3-A. H2SO4 ⇄  H+ + HSO4- . Sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh.Phương trình điện li viết đúng là:H2SO4 → 2H+ + SO42-B. H2SO3 → 2H+ + SO32-. Sai vì H2SO3 là chất điện li yếu. Phân li thành hai nấc.Phương trình điện li viết đúng:H2SO3 ⇄  H+ + HSO3-HSO3-  ⇄ H+ + SO32-C. K2S ⇄  2K+ + S2- . Sai vì K2S là chất điện li mạnh.Phương trình điện li viết đúng là:K2S → 2K+ + S2-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 53,034

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 32,069

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 29,800

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 21/05/2022 16,006

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 21/05/2022 15,252

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 21/05/2022 9,550

Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 4,368

Dãy gồm các axit nấc 2 là:

Xem đáp án » 21/05/2022 2,276

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?

Xem đáp án » 21/05/2022 585

Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

Xem đáp án » 21/05/2022 455

Theo lý thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 394

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

Xem đáp án » 21/05/2022 357

Dung dịch nào say đây có khả năng dẫn điện?

Xem đáp án » 21/05/2022 273

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem đáp án » 21/05/2022 227

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 21/05/2022 197

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts