Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng nông nghiệp Tây Nguyên

18/06/2021 265

A. Có nhiều dân tộc ít người, còn tiến hành nông nghiệp kiểu cổ truyền.

C. Công nghiệp chế biến phát triển mạnh mẽ.

Đáp án chính xác

D. Điều kiện giao thông chưa thuận lợi.

Đáp án: C
Giải thích: Phát biểu không đúng với điều kiện kinh tế – xã hội của Tây Nguyên là: Công nghiệp chế biến phát triển mạnh mẽ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điều kiện sinh thái nào sau đây không đúng với Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,335

Điều kiện sinh thái nông nghiệp điển hình của Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,908

Phát biểu nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái của Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem thêm:  Listening pros and cons

Xem đáp án » 18/06/2021 1,755

Vùng có mức độ tập trung sản xuất cao su rất cao là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,515

Điều kiện sinh thái nông nghiệp điển hình của vùng Tây Nguyên là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,200

Trong cơ cấu trang trại theo loại hình sản xuất năm 2006, chiếm tỉ trọng lớn nhất là loại hình trang trại nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,176

Vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến nào sau đây có trình độ thâm canh nhìn chung còn thấp?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,022

Loại sản phẩm nào sau đây không phải là chuyên môn hoá sản xuất của Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 977

Tính đến năm 2005, vùng nào sau đây có số lượng trang trại ít nhất trong cả nước?

Xem đáp án » 18/06/2021 872

Sản xuất theo kiểu quảng canh còn phổ biến ở rất nhiều nơi của vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 810

Vùng có mức độ tập trung sản xuất lúa gạo rất cao là vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 786

Trình độ thâm canh của Đồng bằng sông Cửu Long ở mức

Xem đáp án » 18/06/2021 774

Kinh tế trang trại của nước ta phát triển sớm và tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 765

Vùng có mức độ tập trung sản xuất đậu tương rất cao là

Xem thêm:  Phía Bắc dãy núi Bạch Mã có mùa đông phía Nam dãy núi Bạch Mã quanh năm

Xem đáp án » 18/06/2021 747

Vùng có mức độ tập trung sản xuất gia cầm rất cao là

Xem đáp án » 18/06/2021 741

18/06/2021 104

A. Là vùng chuyên canh cao su lớn nhất cả nước

B. Là vùng chuyên canh cà phê lớn thứ hai cả nước

C. Là vùng chuyên canh điều lớn nhất cả nước

D. Là vùng chuyên canh dừa lớn nhất cả nước

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho bảng số liệu:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng nông nghiệp Tây Nguyên

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta, giai đoạn 1990 – 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 719

Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản phân theo ngành Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta (năm 2007) lần lượt là 

Xem đáp án » 18/06/2021 395

Cho biểu đồ:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng nông nghiệp Tây Nguyên

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 365

Cho biểu đồ

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng nông nghiệp Tây Nguyên

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2005 – 2016.

Xem đáp án » 18/06/2021 288

Xem thêm:  Mục tiêu chủ yếu của pháp khi thực hiện kế hoạch đờ lát đơ tátxinhi (1950) là:

Đặc điểm nào dưới đây hiện không đúng với dân số nước ta hiện nay? 

Xem đáp án » 18/06/2021 228

Cơ cấu ngành công nghiệp (theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án » 18/06/2021 204

Cho bảng số liệu:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng nông nghiệp Tây Nguyên

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Lào, giai đoạn 2010 – 2016?

Xem đáp án » 18/06/2021 187

Đường bờ biển nước ta dài 3260 km, chạy từ 

Xem đáp án » 18/06/2021 159

Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các vùng ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên (năm 2007), chiếm tỉ trọng cao nhất là 

Xem đáp án » 18/06/2021 132

Căn cứ vào các biểu đồ Nhiệt độ và Lượng mưa ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, địa điểm nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C? 

Xem đáp án » 18/06/2021 128

Ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những năm qua? 

Xem đáp án » 18/06/2021 124

Trong cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, có tỉ trọng giảm nhưng vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo là 

Xem đáp án » 18/06/2021 123

Căn cứ vào bản đồ Ngoại thương (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, các nước và vùng lãnh thổ mà Việt Nam nhập khẩu hàng hoá có giá trị trên 6 tỉ USD là 

Xem đáp án » 18/06/2021 109

Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là 

Xem đáp án » 18/06/2021 107

Khó khăn lớn nhất về mặt kinh tế – xã hội của vùng Tây Nguyên là 

Xem đáp án » 18/06/2021 102

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts