operation favela là gì – Nghĩa của từ operation favela

operation favela có nghĩa là

Một người nhân đạo và phong trào dân quyền với mục đích giải phóng các chàng trai khỏi các máy chủ Monolith.

Thí dụ

John Doe: ‘Chết tiệt bạn đã xem podcast chưa?’
Martin Cabello: ‘Vâng fr mặc dù demote ja và giải phóng các chàng trai.Chiến dịch Favela là trước đây ‘

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Xác định số lượng các loại hạt proton, nơtron và electron của nguyên tử các ion sau và

Related Posts