Núi lửa thường tương ứng với địa luỹ là đứng hay sai

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương nằm ngang?

A. Tạo nên những nơi núi uốn nếp.

B. Sinh ra những địa luỹ, địa hào.

C. Các lục địa nâng lên, hạ xuống.

D. Có hiện tượng động đất, núi lửa.

Câu 2: Nội lực là

A. Lực phát sinh từ vũ trụ.

B. Lực phát sinh từ bên trong trái đất.

C. Lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

D. Lực phát sinh từ bên ngoài, trên bề mặt trái đất.

Câu 3: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. Nguồn năng lượng trong lòng trái đất.

B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. Nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

D. Nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển,… ).

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương thăng đứng?

A. Xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.

B. Hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra một số nơi.

C. Làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.

D. Gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

Câu 5: Vận động nội lực theo phương nằm ngang thường

A. Xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.

B. Vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi hiện nay.

C. Làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.

D. Gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây là kết quả của vận động nội lực theo phương thẳng đứng?

A. Núi uốn nếp.

B. Các địa lũy.

C. Các địa hào.

D. Lục địa nâng.

Câu 7: Vận động nội lực theo phương nằm ngang không

A. Hình thành núi uốn nếp.

B. Hình thành địa lũy.

C. Hình thành địa hào.

D. Làm lục địa nâng lên.

Câu 8: Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

A. Vận động tạo núi.

B. Vận động theo phương thẳng đứng.

C. Vận động theo phương nằm ngang.

D. Vận động kiến tạo.

Câu 9: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

A. Làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

B. Làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. Làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

Xem thêm  waud là gì - Nghĩa của từ waud

D. Làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Câu 10: Hiện tượng đứt gãy xảy ra ở nơi nào sau đây?

A. Đất đá có độ dẻo cao.

C. Đất đá có độ cứng cao.

D. Nơi có hoạt động động đất.

B. Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo.

Câu 11: Dãy núi con Voi ở tả ngạn sông Hồng là dạng địa hình nào sau đây do hiện tượng đứt gãy tạo nên?

A. Núi lửa. B. Núi uốn nếp. C. Địa lũy. D. Địa hào.

Câu 12: Thung lũng sông Hồng ở nước ta được hình thành do kết quả của hiện tượng

A. Đứt gãy. B. Biển tiến. C. Uốn nếp. D. Biển thoái.

Câu 13: Hiện tượng biển tiến, biển thoái là kết quả của vận động nào sau đây?

A. Thẳng đứng. B. Nằm ngang. C. Nâng lên. D. Hạ xuống.

Câu 14: Kết quả phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan hiện nay nằm dưới mực nước biển là do.

A. Hiện tượng uốn nếp.

B. Hiện tượng đứt gãy.

C. Hoạt động động đất, núi lửa.

D. Vận động hạ xuống của vỏ Trái Đất.

Câu 15: Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm là

A. Xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.

B. Xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.

C. Xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

D. Xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Câu 16: Vận động theo phương thẳng đứng của vỏ Trái Đất có đặc điểm là

  • A. Xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.
  • B. Xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.
  • C. Xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.
  • D. Xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Câu 17: Hiện tượng nào sau đây không phải tác động của nội lực?

A. Đứt gãy. B. Uốn nếp. C. Bồi tụ. D. Động đất.

Câu 18: Nhận định nào sau đây đúng về hiện tượng uốn nếp?

A. Xảy ra ở vùng đá có độ cứng cao.

B. Xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao.

C. Tạo ra các dạng địa lũy, địa hào.

D. Là vận động nâng lên hạ xuống của vỏ Trái Đất.

Câu 19: Kết quả của vận động theo phương thẳng đứng của vỏ Trái Đất là

A. Làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Xem thêm  Bị mụn có nên ăn phở không

B. Làm cho đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. Làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên trong khi bộ phận khác bị hạ xuống.

D. Làm cho đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

Câu 20: Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của nội lực?

A. Do năng lượng bức xạ Mặt Trời gây ra.

B. Do năng lượng trong lòng Trái Đất gây ra.

C. Tác động đến địa hình thông qua vận động kiến tạo.

D. Là lực được phát sinh ở bên trong lòng Trái Đất.

Câu 21: Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là

A. sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái.

B. hình thành núi lửa động đất.

C. tạo ra các hẻm vực, thung lũng.

D. làm xuất hiện các dãy núi.

Câu 22: Ở nhiều đảo đá tại vịnh Hạ Long thường gặp những vết lõm sâu chảy dài trên vách đá đánh dấu nhà nước biển ở những thời kỳ địa chất xa xôi đó là dấu vết của

A. vận động nâng lên, hạ xuống.

B. hiện tượng uốn xếp.

C. hiện tượng đứt gãy.

D. các trận động đất.

Câu 23: Dãy núi Con Voi ở tả ngạn sông Hồng được hình thanh do kết quả của hiện tượng

A. Núi lửa.

B. Uốn xếp.

C. Động đất, núi lửa.

D. Di chuyển của các địa mảng.

Câu 24: Phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển, đó là hậu quả của

A. Hiện tượng uốn xếp.

B. Hiện tượng đứt gãy.

C. Động đất, núi lửa.

D. Vận động nâng lên, hạ xuống.

Câu 25: Ý nào dưới đây không phải nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực?

A. Sự phân hủy chất phóng xạ.

B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. Năng lượng các phản ứng hóa học.

D. Sự chuyển dịch của các dòng vật theo quy luật của trọng lực.

Câu 26: Vận động kiến tạo không có biểu hiện nào dưới đây?

A. Nâng lên hoặc hạ xuống.

B. Uốn nét hay đứt gãy.

C. Động đất, núi lửa.

D. Mài mòn, bồi tụ.

Câu 27:Sự phun trào mắc ma đã hình thành nên

A. các vùng đồng bằng phì nhiêu.

B. các mỏ khoáng sản ngoại sinh.

C. các mỏ khoáng sản nội sinh.

D. các vùng bán bình nguyên rộng lớn.

Xem thêm  Văn kiện nào sau đầy có giá trị như một Cương lĩnh quan sự tóm tắt của Đảng

Câu 28:Sự hình thành các mỏ khoáng sản nội sinh là kết quả của hiện tượng nào sau đây?

A. Phun trào măc ma.

B. Biển tiến, biển thoái.

C. Lắng đọng trầm tích.

D. Khoáng sản tự sinh ra ở trong lòng Trái Đất.

Câu 29:Các lớp đá chỉ bị nứt nẻ, không dịch chuyển mà chỉ tạo nên khe nứt xảy ra trong trường hợp nào sau đây?

A. Cường độ tách giãn còn yếu.

B. Cường độ tách giãn còn trung bình.

C. Cường độ tách giãn còn lớn.

D. Cường độ tách giãn còn rất lớn.

Câu 30:Vận động làm cho diện tích lớn lục địa bị hạ xuống được gọi là hiện tượng

A. Biển thoái.

B. Biển tiến.

C. Uốn nếp.

D. Đứt gãy.

Câu 31:Tác động của nội lực đến địa hình nước ta là

A. Địa hình hướng tây bắc đông nam và vòng cung.

B. Hình thành 2 vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.

C. Địa hình có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

D. Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất diễn ra mạnh mẽ ở vùng đồi núi.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những nội dung chính của bài học rồi đúng không ạ. Bài viết tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất cho chúng ta biết được thế nào là vận động kiến tạo, nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực, kết quả của vận động nội lực, nguyên nhân của sự phun trào mắc ma, nguyên nhân hình thành ra các mỏ khoáng sản nội sinh… Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 10, Giải bài tập Địa lí 10, Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Giải bài tập Địa lí 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo và đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp học tập của VnDoc.com, tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn một cách nhanh nhất nhé.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.