Nguyên nhân dân đến sự thất bại của các phong trào yêu nước

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi tương tự

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. Thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh đạo tiến bộ

Bạn Đang Xem: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

B. Nhân dân thiếu quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược

C. Đi ngược lại với truyền thống đấu tranh vũ trang dân tộc

D. Phải chủ chiến không liên kết được với quần chúng nhân dân

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. Thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh đạo tiến bộ.

B. Nhân dân thiếu quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược.

C. Đi ngược lại với truyền thống đấu tranh vũ trang dân tộc.

D. Phải chủ chiến không liên kết được với quần chúng nhân dân.

Xem Thêm : Vô học là gì

Bài học chủ yếu rút ra từ sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cho cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX là gì? 

A. Đoàn kết toàn dân đánh giặc.

B. Đường lối kháng chiến đúng đắn. 

C. Cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

D. Đấu tranh vũ trang kết hợp ngoại giao.

Xem Thêm : Vô học là gì

Bài học chủ yếu rút ra từ sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cho cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX là gì? 

A. Đoàn kết toàn dân đánh giặc. 

B. Đường lối kháng chiến đúng đắn. 

C. Cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

D. Đấu tranh vũ trang kết hợp ngoại giao.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

B. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến , có đủ năng lực ãnh đạo phong trào.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

A. Triều đình phong kiến đã đầu hang hoàn toàn thực dân Pháp:

B. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến , có đủ năng lực ãnh đạo phong trào

Xem Thêm : fad style là gì – Nghĩa của từ fad style

C. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

D. Nhà Thanh bắt tay với Pháp, đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam

Xem thêm:  Hiển thị tin nhắn trên màn hình Android

Sự thất bại của phong tròa yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, đặt ra cho lịch sử Việt Nam vấn đề cấp bách gì?

A. Phải có phương pháp đấu tranh đúng đắn, phù hợp

B. Phải kêu gọi sự ủng hộ quốc tế.

Sự thất bại của phong tròa yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, đặt ra cho lịch sử Việt Nam vấn đề cấp bách gì?

B. Phải kêu gọi sự ủng hộ quốc tế.

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – những năm đầu thế kỉ XX là gì?

A. Phải xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc để đoàn kết toàn dân.

C. Phải có giai cấp lãnh đạo tiên tiến với đường lối đấu tranh đúng đắn.

D. Phải sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

A. Triều đình phong kiến đã đầu hang hoàn toàn thực dân Pháp:

B. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến , có đủ năng lực ãnh đạo phong trào

Xem Thêm : fad style là gì – Nghĩa của từ fad style

C. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

D. Nhà Thanh bắt tay với Pháp, đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam

Các câu hỏi tương tự

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. Thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh đạo tiến bộ

Bạn Đang Xem: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

B. Nhân dân thiếu quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược

C. Đi ngược lại với truyền thống đấu tranh vũ trang dân tộc

D. Phải chủ chiến không liên kết được với quần chúng nhân dân

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. Thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh đạo tiến bộ.

B. Nhân dân thiếu quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược.

Xem thêm:  Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là Unicode thì có thể chọn font nào

C. Đi ngược lại với truyền thống đấu tranh vũ trang dân tộc.

D. Phải chủ chiến không liên kết được với quần chúng nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

B. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến , có đủ năng lực ãnh đạo phong trào.

Xem Thêm : Vô học là gì

Bài học chủ yếu rút ra từ sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cho cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX là gì? 

A. Đoàn kết toàn dân đánh giặc.

B. Đường lối kháng chiến đúng đắn. 

C. Cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

D. Đấu tranh vũ trang kết hợp ngoại giao.

Xem Thêm : Vô học là gì

Bài học chủ yếu rút ra từ sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cho cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX là gì? 

A. Đoàn kết toàn dân đánh giặc. 

B. Đường lối kháng chiến đúng đắn. 

C. Cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

D. Đấu tranh vũ trang kết hợp ngoại giao.

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX diễn ra trong hoàn cảnh nào?

A. Nền kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi

B. Nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp

C. Thực dân Pháp đang tiến hành khai thác thuộc địa

D. Tư tưởng dân chủ tư sản tiếp tục dội vào Việt Nam

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX diễn ra trong hoàn cảnh nào?

A. Nền kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi

B. Nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp

C. Thực dân Pháp đang tiến hành khai thác thuộc địa

D. Tư tưởng dân chủ tư sản tiếp tục dội vào Việt Nam

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược thất bại cuối thế kỷ XX là

A. Do Pháp còn rất mạnh 

B. Do thái độ chủ hoà của triều đình

C. Do thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến

D. Do thiếu một đường lối đúng đắn

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng c++ _mkdir trong PHP

Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

A. Quân đội Pháp hùng mạnh, hơn hẳn Việt Nam một phương thức sản xuất.

B. Không tập hợp được lực lượng để xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc.

C. Khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, bế tắc về đường lối đấu tranh.

D. Hình thức đấu tranh đơn độc, chỉ có khởi nghĩa vũ trang là duy nhất.

Những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ 19

+ Các phong trào yêu nước và các tổ chức của Đảng có những hạn ché về giai cấp, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp được rộng rãi các lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp đuợc 2 lực lượng cơ bản 9 công nhân và nông dân) cho nên thất bại.

+ Cuộc đấu tranh của ta nằm trong tình thế bị động, nên Pháp đã dạp tắt nhanh chóng. + Ta gặp phải sai lầm trong quá trình đấu tranh yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, phản đối chiến tranh và cầu viện nc ngoài. + Những cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, đa số các pt mang tính tự phác, trong nội bộ chia rẽ. + Lực lượng ta và địch không cân xứng, ta đấu tranh khi địch vẫn còn mạnh, địch có trang bị vũ khí hiện đại hơn ta. + Ta chưa tập hợp đc sức mạnh quần chúng nhân dân, chưa thấy đc khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân và chưa đoàn kết đc họ. + Chưa có chính Đảng lãnh đạo.

(Các phong trào thất bại như: phong trào cần vương,, cuộc khởi nghĩa yên thế, pt Đông Du, Duy Tân…)

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là do:

A.

hình thức khỏi nghĩa vũ trang là duy nhất.

B.

khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, bế tắc về đường lối đấu tranh.

C.

quân đội Pháp mạnh, vũ khí hiện đại.

D.

không tập hợp được lực lượng để xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts