Nghệ nuôi cá ba sa và cá tra phát triển ở tỉnh nào sau đây

A. Bến Tre.

B. Kiên Giang.

C. Long An.

D. An Giang.

A.

Đồng Tháp.

B.

Cà Mau.

C.

Kiên Giang.

D.

An Giang.

An Giang.

 • Một vật thực hiện dao động điều hoà có chu kì dao động T = 3,14 (s) và biên độ dao động A = 1 (m).Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật có giá trị:

 • Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng, nó lần lượt rời xa và sau đó tiến lại gần điểm A. Tại thời điểm t1 vật xuất hiện gần điểm A nhất và tại thời điểm t2 xa điểm A nhất. Vận tốc của vật:

 • Trong chuyển động dao động thẳng, những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại pha: α= ωt + φ0 =

  Nghệ nuôi cá ba sa và cá tra phát triển ở tỉnh nào sau đây

  ?

 • Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 2a với chu kì T = 2 (s). Chọn gốc thời gian lúc t = 0, khi chất điểm nằm ở li độ x =

  Nghệ nuôi cá ba sa và cá tra phát triển ở tỉnh nào sau đây

  và vận tốc có giá trị âm. Phương trình dao động của chất điểm có dạng:

 • Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ0). Hệ thức liên hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc gócω và vận tốc v có dạng:

 • Một chất điểm thực hiện đồng thời chuyển động thẳng đều dọc trục Ox với vận tốc v không đổi và chuyển động điều hoà với chu kì T dọc theo trục Oy trong hệ toạ độ Đêcac. Chất điểm đó chuyển động theo quỹ đạo như thế nào và với bước sóng bằng bao nhiêu?

  Xem thêm:  Bao nhiều tuổi thì được dùng sữa rửa mặt

 • Trong phương trình đao động điều hoà x = Acos(ωt + φ0), các đại lượng ω,φ0, (ωt + φ0) là những đại lượng trung gian cho phép xác định:

 • Sau khi bóp cò súng 9,1 s người bắn nghe thấy tiếng nổ thứ hai gây ra do sự phản xạ âm từ vách núi ở cách xa mình 15000 m. Lúc đó có gió thổi theo phương truyền âm (vận tốc truyền âm trong không khí yên tĩnh là v’= 330 m/s). Xác định vận tốc v của gió (biết v’ < v).

 • Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50 Hz, trên dây đếm được 3 nút sóng, không kể 2 nút A và B. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

 • Hai chất điểm m1 và m2 cùng bắt đầu chuyển động từ điểm A (với A là điểm cắt giữa đường tròn và bán trục ox dương) dọc theo vòng tròn có bán kính R lần lượt có vận tốc gócω1 =

  Nghệ nuôi cá ba sa và cá tra phát triển ở tỉnh nào sau đây

  (rad/s) và ω2 =

  Nghệ nuôi cá ba sa và cá tra phát triển ở tỉnh nào sau đây

  (rad/s). Gọi P1 và P2 là hai hình chiếu của điểm m1 và m2 trên trục Ox nằm ngang đi qua tâm vòng tròn. Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai chấtđiểm P1 và P2 gặp nhau lại sau đó là:

 • Thuộc website harveymomstudy.com

  Related Posts