Nêu đặc điểm của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song

Hay nhất

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhaucủa mạch: I1 = I2 = I3

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song: Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1 + I2

Hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 +U23

Hiệu điện thế trong đoạn mạch song song: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song làbằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song:

– Trong đoạn mạch song song, hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn và giữa 2 điểm nối chung đều bằng nhau.

UMN = U12 = U34 ( hoặc U = U1 = U2 )

– Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

I = I1 = I2

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

a,vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 2 acquy mắc nối tiếp, đèn Đ1 và Đ2 mắc song song và 1 vốn kế đo hiệu điện thế của bóng đèn Đ2, khoá K1 điều khiển bóng đèn Đ1,khoá K2 điều khiển bóng đèn Đ2,biểu diễn chiều dòng điện của mạch điện.
b, biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là I1=0,4 ;qua đèn 2 là I2=1,6A. Tìm cường độ dòng điện của đoạn mạch.
c, biết số chỉ của vôn kế là 2,4V.Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và hiệu điện thế giữa hai đầu của cả hai đèn.
GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI ƠI 😢🥲

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk
Xem thêm:  Dòng nhạc tiếng Anh là gì

Nêu đặc điểm của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp,mắc song song ?

Các câu hỏi tương tự

Nêu đặc điểm của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song

Tính câu sau (Vật lý – Lớp 7)

Nêu đặc điểm của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song

4 trả lời

Tìm x biết (Vật lý – Lớp 7)

3 trả lời

Đổi đơn vị sau (Vật lý – Lớp 6)

5 trả lời

Giá trị của x thỏa mãn (Vật lý – Lớp 7)

2 trả lời

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts