Một sóng ngang có phương trình sóng u=acos

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=8cos2πt0,1−x50mm,trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là

A. λ = 0,1 m.

B. λ = 50 cm.

C. λ = 8 mm.

D. λ = 1 m.

Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bởi phương trình u=Acosωt-πx8trong đó x,uđược đo bằng cm và t đo bằng s. Biết tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng π4 lần tốc độ truyền sóng. Phương trình sóng tại một điểm M cách nguồn sóng O một đoạn x=4cm là

A. u=4cosωt-π2cm.

B. u=8cosωt-π2cm.

C. u=2cosωt-π2cm.

D. u=2cosωt-π4cm.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x – 2t) (trong đó x, u được đo bằng cm và t đo bằng s). Bước sóng là

A.

B.

C.

D.

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x – 2t) (trong đó x, u được đo bằng cm và t đo bằng s). Bước sóng là

A. 100 cm.

Đáp án chính xác

B.5 cm.

C. 200 cm.

D.50 cm.

Xem lời giải

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách xoay ảnh trên điện thoại Samsung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.