Một bình thủy tinh cao 1 2m được chứa đầy nước

một bình thủy tinh cao 1,2 m được chứa đầy nước .
a)Tính áp suất do nước tác dụng lên điểm A ở đáy bình .Cho d nước =10000n/m^3

b)Thay hết nước trong bình thành dầu hỏa nhưng dâu hỏa chiếm 2/3 chiều cao của bình .Tính chiều cao cột dầu hỏa và áp suất của dầu hỏa tác dụng lên điểm B cách miệng bình 0,65m.Cho d dầu =8000n/m^3

Một bình thủy tinh cao 1,2m được chứa đầy nước
a) Tính áp suất do nước tác dụng lên điểm A ở đáy bình. Cho d nước= 10000 N/m3

b) Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B cách đáy bình 0,65 m?

Một bình thủy tinh cao 1,2 m được chứa đầy nước.

a) Tính áp suất do nước tác dụng lên điểm A ở đáy bình. Cho dnước = 10 000 N/m3.

b) Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B cách đáy bình 0,65 m?

TỰ LUẬN

Một bình thủy tinh cao 1,2 m được chứa đầy nước.

a) Tính áp suất do nước tác dụng lên điểm A ở đáy bình. Cho dnước = 10 000 N/m3.

b) Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B cách đáy bình 0,65 m?

Bài 1:

a, Áp suất tác dụng lên điểm A ở đáy bình là:

p=d.h=10000.1,2=12000 (Pa)

b, Áp suất tác dụng lên điểm B là:

p=d.h=10000.(1,2-0,65)=5500 (Pa)

(Học tốt nhé!)

Đáp án:

$\begin{array}{l}a.{p_A} = 12000Pa\\b.{p_B} = 5500Pa

\end{array}$ 

Giải thích các bước giải:

Tóm tắt:

$\begin{array}{l}d = 10000N/{m^3}\\{h_A} = 1,2m\\{h_B} = 1,2 – 0,65 = 0,55m\\ –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – \\a.{p_A} = ?\\b.{p_B} = ?

Xem thêm:  Cách setting PUBG Mobile PC mượt 2021

\end{array}$

a. Áp suất tác dụng lên điểm A ở đáy bình là:

${p_A} = d.{h_A} = 10000.1,2 = 12000Pa$

b. Áp suất tác dụng lên điểm B là:

${p_B} = d.{h_B} = 10000.0,55= 5500Pa$

một bình thủy tinh cao 1,2m được chứa đầy nước.

a) Tính áp suất do nước tác dụng lên điểm ở đáy bình. Cho\(d_{nước}\)=10 000 N/\(m^3\)

b) Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B các đáy bình 0,65 m

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts