Một bình kín chứa 0 07 mol axetilen

Câu 491609: Một hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen, 0,05 mol vinyl axetilen, 0,1 mol H2 và một ít bột Ni trong bình kín. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các hiđrocacbon. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam hỗn hợp hai chất kết tủa vàng nhạt và 1,568 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm các hiđrocacbon thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đủ 60 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của m là

A. 9,57.

B. 16,81.

C. 11,97.

D. 12,55.

– Do Y chỉ chứa các hiđrocacbon nên nY = nhiđrocacbon trong X.

– Giả sử Y chứa nC2H2 = x; nC4H4 = y (mol)

+) nY = nC2H2 + nC4H4 + nZ ⟹ phương trình (1)

+) Bảo toàn liên kết π: 2nC2H2 (X) + 3nC4H4 (X) = 2.nC2H2 (Y) + 3nC4H4 (Y) + nH2 (X) + nBr2

⟹ phương trình (2)

Giải hệ được a và b.

– Kết tủa gồm Ag2C2 và C4H3Ag.

Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon(không chứa but -1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem thêm  Cách tải Minecraft One Block

A.

B.

C.

D.

+) Bảo toàn liên kết π → n π (X) = nH2 pư  + 2nC2H2 dư + 3nC4H4 dư + nBr2

→ 0,06.2 + 0,09.3 = 0,16 + 2a + 3b + 0,05 (1)

+) nC2H2 dư + nC4H4 dư = nY – nZ → a + b = 0,15 – 0,08 = 0,07 (2)

Giải hệ (1) (2) được a = 0,03 và b = 0,04

→ m = mAg2C2 + mC4H3Ag = 0,03.240 + 0,04.159 = 13,56 gam

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 37

Đốt cháy hỗn hợp X chứa 1 ankan, 1 anken và 1 ankin, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 45,31 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 29,97 gam. Mặt khác, đun nóng hỗn hợp X trên với 0,05 mol H2 (Ni, to) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 5,375. Dẫn toàn bộ Y lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m1 gam kết tủa, bình (2) đựng Br2 dư thấy khối lượng bình tăng m2 gam. Khí thoát ra khỏi bình chứa 2 hiđrocacbon kế tiếp có thể tích là 2,688 lít (đktc). Tổng giá trị m1 và m2 là

Đốt cháy 12,7 gam hỗn hợp X gồm C4H4, C2H2, C3H6 và H2 cần dùng 1,335 mol O2. Mặt khác, nung nóng 12,7 gam X có mặt Ni làm xúc tác, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y chỉ gồm các hiđrocacbon có tỉ khối so với He bằng 127/12. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 23,98 gam kết tủa; khí thoát ra khỏi bình được làm no hoàn toàn cần dùng 0,11 mol H2 (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp khí Z có thể tích là 4,032 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của C2H2 có trong Y là

Xem thêm  Top 5 truyện cổ tích cho bé tập đọc tốt nhất 2022

1 bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0.07 mol axetilen, 0.09 mol vinylaxetilen, 0.18 mol H2 và 1 ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu đc hh Y gồm 7 hidrocacbon có tỉ khối so với H2 là 21.4375. Cho toàn bộ hh Y đi qua dd AgNO3/NH3 dư, thu đc m gam kết tủa vàng nhạt và 2.24 lít hh Z gồm 5 hidrocacbon thoát khỏi bình. hh Z làm mất màu vừa hết 80 ml dd Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m?

Khối lượng X = mY = 26*0,07 + 52*0,09 + 2*0,18 = 6,86 gam
Mol X = 0,07 + 0,09 + 0,18 = 0,34
MY = 2*21,4375 = 42,8750
Mol Y = 6,86/42,875 = 0,16
Mol H2 phản ứng = mol X – mol Y = 0,18 Tổng mol liên kết pi trong hh X = 2*0,07 + 3*0,09 = 0,41
=> mol liên kết pi trong Y = 0,41 – 0,18 = 0,23
Mol liên kết pi có trong Z = mol Br2 = 0,08
Trong Y có khí A gồm: x mol C2H2 và y mol C4H4 tác dụng với AgNO3
Bảo toàn mol liên kết pi trong A = 2x + 3y = 0,41 – 0,18 – 0,08 = 0,15
Mol A = mol Y – mol Z = x + y= 0,16 – 0,1 = 0,06. ==> x = y = 0,03

m kết tủa = 240x + 159y = 11,97

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.