Môn chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 4

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. CHƯƠNG 4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ
  NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 2. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: SV nắm được bản chất của nền dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN nói chung, VN nói riêng
  2. Về kỹ năng: SV vận dụng lý luận vào phân tích vấn đề thực tiễn, công việc và nhiệm vụ cá nhân
  3. Về tư tưởng: SV khẳng định bản chất tiến bộ của chế độ dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN; có thái độ phê phán đối với các quan điểm sai trái
 3. NỘI DUNG 1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
  2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 4. 1. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của
  dân chủ
  1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
 5. 1.1 Dân chủ và ự ra đời, phát triển của dân chủ 1.1.1. Quan điểm về dân chủ
  Dân chủ được hiểu là quyền lực thuộc về nhân dân.
  Theo chủ nghĩa Mác Lê-nin: Dân chủ là sản phẩm và thành quả
  của quá trình đấu tranh giai cấp, là một hình thức tổ chức Nhà
  nước của giai cấp cầm quyền, là một trong những nguyên tắc
  hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội.
 6. 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 1.1.1. Quan điểm dân chủ
  Thứ nhất, trên phương diện quyền lực, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân –
  quyền dân chủ được hiểu theo nghĩa rộng.
  Thứ hai, trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội, dân chủ là một hình thức
  hay hình thái nhà nước, là chính thể dân chủ hay chế độ dân chủ.
  Thứ ba, trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội, dân chủ là một nguyên tắc;
  nguyên tắc này kết hợp với nguyên tắc tập trung để hình thành nguyên tắc dân
  chủ trong tổ chức và quản lý XH
 7. 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân
  chủ 1.1.1. Quan điểm dân chủ
  Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ:
  – Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ.
  – Dân chủ là một thể chế chính trị, một chế độ xã hội: “Chế độ ta là chế độ dân chủ; mà chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân”
  – Dân chủ là mọi quyền hạn đều thuộc về nhân dân.
 8. 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân
  chủ 1.1.1. Quan điểm dân chủ (tiếp)
  Tóm lại, Dân chủ là một giá trị xã hội phản ánh những quyền
  cơ bản của con người; là một phạm trù chính trị gắn với các
  hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền; là một
  phạm trù lịch sử gắn với quá trình ra đời, phát triển của lịch sử
  xã hội nhân loại.
 9. 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân chủ:
  – Thời kỳ công xã nguyên thủy, đã xuất hiện hình thức manh nha của dân chủ.
  – Chế độ chiếm hữu nô lệ, ra đời nền dân chủ chủ nô.
  – Thời kỳ phong kiến: chế độ độc tài chuyên chế phong kiến, ý thức về dân chủ không còn.
  – Cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV: ra đời nền dân chủ tư sản
 10. 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân chủ
  – Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội:
  nhân dân lao động ở nhiều quốc gia giành được quyền làm
  chủ nhà nước, làm chủ xã hội, thiết lập Nhà nước xã hội chủ
  nghĩa, thiết lập nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để thực hiện
  quyền lực của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của đại đa số nhân
  dân.
 11. 1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được phôi thai từ thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Pháp và công xã Paris năm 1871, tuy nhiên chỉ tới khi Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mới chính thức được xác lập.
 12. 1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  – Quá trình phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là từ thấp tới cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện; có sự kế thừa chọn lọc giá trị của các nền dân chủ trước đó, trước hết là nền dân chủ tư sản. Khi xã hội đã đạt tới trình độ cao, XH không còn có sự phân chia giai cấp, đó là xã hội CSCN đạt tới mức độ hoàn thiện, dân chủ XHCN sẽ tự tiêu vong.
 13. 1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Như vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cao hơn về
  chất so với nền dân chủ tư sản, là nền dân chủ mà ở đó, mọi
  quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ; dân
  chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng; được thực
  hiện bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt dưới sự
  lãnh đạo của Đảng cộng sản.
 14. 1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa. 1.2.2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  – Bản chất chính trị.
  – Bản chất kinh tế
  – Bản chất tw tưởng, văn hóa xã hội
 15. 2. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ
  nghĩa
  2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
 16. 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của Nhà nước XHCN 2.1.1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp
  vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng
  cộng sản.
 17. 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của Nhà nước XHCN 2.1.1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Nhà nước XHCN là nhà nước mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc
  về giai cấp công nhân, do cách mạng XHCN sản sinh ra và có sứ
  mệnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân lao
  động lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội
  trong một xã hội phát triển cao – xã hội XHCN
 18. 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của Nhà nước
  XHCN 2.1.2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Về chính trị: Nhà nước XHCN mang bản chất của giai cấp công nhân, giai
  cấp có lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quần chúng nhân dân lao động.
  Về kinh tế: bản chất của nhà nước XHCN chịu sự quy định của cơ sở kinh tế
  của xã hội XHCN, đó là chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu.
  Về văn hóa: nhà nước XHCN được xây dựng trên nền tảng tinh thần là lý
  luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin và những giá trị văn hóa tiên tiến của nhân
  loại và bản sắc của dân tộc.
 19. 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của Nhà nước
  XHCN 2.1.3. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  – Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước được chia thành: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại
  – Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước XHCN được chia thành: chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
 20. 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của Nhà nước
  XHCN 2.1.3. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  – Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước được chia thành: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại
  – Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước XHCN được chia thành: chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
  – Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước được chia thành chức năng giai cấp (trấn áp) và chức năng xã hội (tổ chức và xây dựng)
Xem thêm:  Sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 2

Page 2

LAVA

“Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học – Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa” thông tin đến các bạn với những kiến thức dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; nhà nước xã hội chủ nghĩa; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

15-10-2020 1511 75

Download

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 4

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

popupslide2=3Array
( [0] => Array ( [banner_bg] => [banner_picture] => 893_1663992885.jpg [banner_picture2] => [banner_picture3] => [banner_picture4] => [banner_picture5] => [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ldp/orders/create?utm_source=TaiLieuVN&utm_medium=banner&utm_content=bannerlink&utm_campaign=popupmb [banner_startdate] => 2021-10-01 14:43:00 [banner_enddate] => 2022-12-31 23:59:59 ) )

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 4

CNXHKH – Chương 4. Dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN – UET

Xem thêm:  Mã trường Đại học Văn hóa -- Nghệ thuật Quân đội

1.1.1. Quan niệm về dân chủ
1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân chủ

Xem thêm: CNXHKH – Chương 3. CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH

1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa

1.2.1. Khái niệm và quá trình ra đời
1.2.2. Bản chất

2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

2.1. Khái niệm, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

2.1.1. Khái niệm
2.1.3. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

2.2. Mối quan hệ giữa Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Xem thêm: CNXHKH – Chương 5. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa ở Việt Nam

3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3.1.1. Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam
3.1.2. Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3.2.1. Quan niệm về nhà nước pháp quyền XHCN
3.2.2. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN

3.3. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

3.3.1. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay
3.3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Xem thêm:  Tai sao noi benh lao nguy hiem cho cong dong

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 4
Môn chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 4

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

 • PDF
 • Slide Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Tài liệu UET
 • Tài liệu USSH

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts