Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch sẽ làm cho

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. CHƯƠNG 5: LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ 
  I. Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế
  1] Hiệp ước mậu dịch ưu đãi [Preferential trade agreement] – Câu lạc bộ mậu dịch ưu đãi
  ● Là hình thức liên kết thấp nhất,
  ● Ưu đãi thương mại là sự cắt giảm thuế quan.
  2] Khu vực mậu dịch tự do [Free trade area]
  Đặc tính: 
  ● Tự do thương mại nội bộ: Xoá bỏ mọi rào cản thuế quan và phi thuế quan trong thương mại nội bộ 
  ● Tự do lựa chọn chính sách thương mại đối với bên ngoài [không là thành viên].
 2. 3] Liên hiệp thuế quan [Customs Union]
  Đặc tính:  
  ●Tự do thương mại nội bộ
  ●Chính sách thương mại chung đối với bên ngoài [không là thành viên]: Chính sách thuế quan và phi thuế quan
  4] Thị trường chung [Common Market] 
  Đặc tính: 
  ●Có các đặc tính của Liên hiệp thuế quan:
  Tự do thương mại nội bộ
  Chính sách thương mại chung với bên ngoài
  ●Tự do di chuyển các nguồn lực: vốn và lao động giữa thành viên.
 3. 5] Liên minh kinh tế [Economic Union]
   Đặc tính:
  ● Có các đặc tính của Thị trường chung: [Tự do thương mại nội bộ, chính sách thương mại chung với bên ngoài, tự do di chuyển nguồn lực sản xuất]
  ● Hài hoà và thống nhất chính sách vĩ mô trong các lĩnh vực trọng yếu: Ngoại hối, tài khoá [ngân sách], thuế, tài chính-tiền tệ, các chính sách xã hội…
  Liên minh kinh tế có thể sử dụng đồng tiền chung → Liên minh tiền tệ.
 4. II. Lý thuyết về liên hiệp thuế quan 
  Sự thành lập LHTQ làm phát sinh:
  ●Hiệu ứng tĩnh [Static effects]: Là hiệu ứng xuất hiện ngay sau khi thành lập liên hiệp thuế quan
  ●Hiệu ứng động [Dynamic effects]: Là hiệu ứng xuất hiện muộn hơn trong hoạt động của liên hiệp thuế quan.
  ●Trong các hiệu ứng tĩnh thì tạo lập mậu dịch và chuyển hướng mậu dịch là những hiệu ứng kinh tế trực tiếp và quan trọng.
 5. 1] Tạo lập mậu dịch [Trade creation]
  a] Khái niệm:
  Tạo lập mậu dịch là sự gia tăng thương mại
  do cắt giảm thuế quan, trong đó sản phẩm
  nội địa với chi phí sản xuất cao hơn được
  thay thế bằng nhập khẩu với chi phí sản xuất
  thấp hơn.
  b] Tác động của tạo lập mậu dịch:
  Ví dụ: 
  ●3 quốc gia: QG 1, QG 2, QG 3
  ●QG 1 nhỏ so với QG 2 và QG 3
  ●Thị trường nội địa của QG 1: Cung nội địa: Sd = 20P – 20;
  Cầu nội địa: Dd = – 20P + 140
  ●Giá tại QG 2: P2 = $2; Giá tại QG 3: P3 = $2,5
 6. Khi chưa thành lập LHTQ 
  ● QG 1 áp dụng thuế quan nhập khẩu T=$1 không phụ thuộc xuất xứ
  ● QG 1 nhập khẩu từ QG 2
  ● Giá tại QG 1: P1 = $3 [P2+T]
  ● Tiêu thụ: 80 [G]
  ● Sản xuất: 40 [C]
  ● Nhập khẩu: 40 [CG] từ QG 2
  ● Thu ngân sách: MNGC
  Sau khi thành lập LHTQ
  ● QG 1 và QG 2 thành lập LHTQ
   Thuế quan nội bộ: T12=0
   Thuế quan với bên ngoài: Tbn=$1
 7. Tác động tạo lập mậu dịch  P Dd Sd B C G
  P1=3 a c T=$1 b d
  P’1=2 A H M N F 0 20 40 60 80 100 Q
 8. ●QG 1 nhập khẩu từ QG 2; Giá tại QG 1: P’1=$2
  ●Tiêu thụ: 100 [F]
  ●Sản xuất: 20 [H]
  ●Nhập khẩu: 80 [HF] từ QG 2
  ●Có hiệu ứng tạo lập mậu dịch: Nhập khẩu của QG 1 tăng từ 40 tới 80
  ●Khối lượng tạo lập mậu dịch: HF – CG = HM + NF = 40 [80-40]
  ●Chỉ có tạo lập mậu dịch [không có chuyển hướng mậu dịch]: QG 1 vẫn nhập khẩu từ GQ 2
  ●LHTQ [QG 1 và QG 2] chỉ làm phát sinh hiệu ứng tạo lập mậu dịch [Không có chuyển mậu dịch] gọi là Liên hiệp thuế quan tạo lập
 9. Tác động tạo lập mậu dịch [TLMD] 
  QG 1 [Quốc gia có mậu dịch tạo lập]
  ● Người tiêu dùng: được lợi TDTD↑: ΔCS = +[a+b+c+d]
  ● Nhà sản xuất: thiệt hại [TDSX↓]: ΔPS = –a
  ● Ngân sách giảm: ΔRev = –c
  ● Thay đổi lợi ích ròng của quốc gia 1: ΔG = +[b+d] QG 1 được lợi [lợi ích ròng]: +[b+d]
  ● Quốc gia có mậu dịch tạo lập luôn thu lợi
   Lợi ích ròng [b+d] là lợi ích tạo lập mậu dịch
   [Là lợi ích từ cắt giảm thuế quan NK [T=$1]
 10. ● Lợi ích ròng bao gồm: Tác động sản xuất b; Tác động tiêu dùng d
  ● Lợi ích ròng của QG 1 [QG có mậu dịch tạo lập [b+d] – Lợi ích TLMD phụ thuộc:
   Thuế quan cắt giảm [T]:?
   Hệ số co giãn cung nội địa:?
   Hệ số co giãn cầu nội địa:?
  QG 2 [QG thành viên xuất khẩu]
  ● Lợi ích tăng [do gia tăng xuất khẩu]
  QG 3 [QG bên ngoài LHTQ]
  ● Lợi ích tăng [Lợi gián tiếp do lợi ích của LHTQ tăng]
 11. Bản chất Lợi ích tạo lập mậu dịch chính là Lợi ích từ cắt giảm thuế quan, hay Lợi ích tự do hóa thương mại
  Lợi ích của các quốc gia:
  ● Quốc gia 1 [QG có mậu dịch tạo lập]: Luôn thu lợi
  ● Quốc gia 2 [QG thành viên xuất khẩu]: Lợi ích tăng [do gia tăng xuất khẩu]
  ● Quốc gia 3 [QG bên ngoài LHTQ]: Lợi ích tăng [Lợi gián tiếp]
 12. 2] Chuyển hướng mậu dịch [Trade diversion]
  a] Khái niệm: Chuyển hướng mậu dịch là sự thay thế nhập khẩu từ một nước ngoài LHTQ có chi phí sản xuất thấp hơn, bằng nhập khẩu từ nước thành viên có chi phí sản xuất cao hơn do ưu đãi thuế quan nội bộ.
  b] Tác động của chuyển hướng mậu dịch: Ví dụ: giống trong phần 1
  Khi chưa thành lập LHTQ [giống phần 1] 
  Sau khi thành lập LHTQ
  ●QG 1 và QG 3 thành lập LHTQ
  Thuế quan nội bộ: T13=0
  Thuế quan với bên ngoài: Tbn=$1
 13. Tác động chuyển hướng mậu dịch  P Dd Sd B C G P1=3 a b c d $0,5 P’1=2,5 I L e U K 2 A H M N F 0 30 40 80 90 Q
 14. ●QG 1 n/khẩu từ QG 3; Giá tại QG 1:P’1=$2,5
  ●Tiêu thụ: 90 [K]
  ●Sản xuất: 30 [I]
  ●Nhập khẩu: 60 [IK] từ QG 3
  ●Có hiệu ứng chuyển hướng mậu dịch:
  QG 1 chuyển nhập khẩu từ QG 2 sang QG 3
  ●Khối lượng mậu dịch chuyển hướng: CG=20
  ●Có hiệu ứng tạo lập mậu dịch: Nhập khẩu
  của QG 1 tăng từ 40 tới 60. Khối lượng tạo
  lập mậu dịch: IK – CG = IL + UK = 20 [60 – 40]
  ●LHTQ [QG 1 và QG 3] làm phát sinh hiệu ứng
  chuyển hướng mậu dịch, gọi là Liên hiệp
  thuế quan chuyển hướng mậu dịch
 15. Tác động chuyển hướng mậu dịch [CHMD] 
  QG 1 [Quốc gia có mậu dịch chuyển hướng]
  ●Người tiêu dùng được lợi: TDTD↑: ΔCS = –[a+b+c+d]
  ●Nhà sản xuất: thiệt hại, TDSX↓: ΔPS = –a
  ●Ngân sách giảm: ΔRev = –[c+e]
  ●Thay đổi lợi ích ròng của quốc gia 1: ΔG = +[b+d] – e
  Quốc gia có mậu dịch chuyển hướng [QG 1] có thể thu lợi, có thể thiệt hại
  Lợi ích ròng [b+d] là lợi ích tạo lập mậu dịch
  [Là lợi ích từ cắt giảm thuế quan NK [T=$1]
  ●Thay đổi Lợi ích ròng bao gồm 2 phần:
  Tác động tạo lập mậu dịch: +[b+d],
  Tác động chuyển hướng mậu dịch: [–e]
 16. ●Lợi ích tạo lập mậu dịch [b+d] phụ thuộc:
  Thuế quan cắt giảm [T]
  Hệ số co giãn cung nội địa
  Hệ số co giãn cầu nội địa
  ●Tác động chuyển hướng mậu dịch [–e] – thiệt hại, phụ thuộc:
  Chênh lệch chi phí sản xuất giữa LHTQ và bên ngoài [đoạn NU]
  Thuế quan đánh ra bên ngoài
  QG 3 [QG thành viên xuất khẩu]
  Lợi ích tăng [do gia tăng xuất khẩu]
  QG 2 [QG bên ngoài LHTQ]
  Lợi ích giảm [Không còn xuất khẩu vào QG 1]
 17. 3] Các lợi ích khác của liên hiệp thuế quan
  a] Các lợi ích tĩnh khác:
  ●Giảm chi phí hành chính, chi phí kinh doanh
  ●Cải thiện điều kiện thương mại của LHTQ
  ●Tăng vị thế của các thành viên trong đàm
  phán thương mại song và đa phương
  b] Các lợi ích động:
  ●Nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc
  gia thành viên
  ●Lợi ích từ “hiệu quả theo quy mô”
  ●Tăng thu hút đầu tư nước ngoài
  ●Thúc đẩy cải cách kinh tế-xã hội
  ●Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác
 18. 4] Lý thuyết tốt nhất hạng hai:
  ●Tự do thương mại là mô hình của chính sách
  thương mại đảm bảo gia tăng phúc lợi của
  tất cả các quốc gia.
  ●Theo lý thuyết về LHTQ, thì thành lập LHTQ
  làm phát sinh tác động tích cực là tạo lập
  mậu dịch, và cả hiệu ứng tiêu cực chuyển
  hướng mậu dịch, hiệu ứng chuyển hướng
  mậu dịch có thể lớn hơn hiệu ứng tạo lập
  mậu dịch.
  ●Như vậy, ngoài chính sách tự do thương mại,
  không có phương án nào chỉ có tác động tích
  cực lên phúc lợi toàn thế giới. Đây là cơ sở
  của lý thuyết “tốt nhất hạng hai”, đưa ra bởi
  nhà kinh tế người Anh Meade.
 19. Nội dung của lý thuyết tốt nhất hạng hai:
  ●Ngoài chính sách tự do thương mại, luôn luôn và vô điều kiện dẫn tới sự gia tăng tổng phúc lợi, không tồn tại một phương án khác cũng dẫn tới kết quả tương tự
  ●Mô hình “Liên hiệp thuế quan” dẫn tới kết quả tốt nhất, khi mọi nỗ lực đã được thực hiện, nhưng kết quả này chỉ là tốt nhất hạng hai.
 20. Thảo luận: Một số quy luật chung để Liên hiệp  thuế quan có hiệu quả cao
  ●Mức thuế quan tồn tại ở các nước thành viên trước khi thành lập LHTQ càng cao thì khả năng tạo lập mậu dịch vượt trội càng cao; ngược lại, mức thuế quan càng thấp thì khả năng vượt trội của chuyển hướng mậu dịch càng cao
  ●Thuế quan chung của liên hiệp thuế quan đối với bên ngoài càng thấp thì khả năng vượt trội của của hiệu ứng chuyển hướng mậu dịch càng nhỏ
Xem thêm:  MgCO3 tác dụng với dung dịch nào

Contents

Page 2

YOMEDIA

Trong những năm trở lại đây, xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá và liên kết kinh tế quốc tế diễn ra hết sức sôi động và với tốc độ như vũ bão. Các nền kinh tế xâm nhập lẫn nhau, liên kết với nhau đưa nền kinh tế thế giới ngày một tiến lên và ước mơ về một thị trường chung cho toàn thế giới cũng đang có những cơ sở để trở thành hiện thực. Để có thể bước đi cùng thời đại, góp mặt vào tiến trình chung của thế giới, các nước Đông và…

04-06-2010 852 183

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Video liên quan

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts