Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong cùng một khu vực địa lí luôn có sự hình thành loài mới bằng cách li đia lí.

(2) Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.

(3) Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn gắn liền với sự hình thành loài mới.

(4) Trong quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần đến sự cách li địa lí.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Phương án nào sau đây không thể hiện quyền dân chủ của công dân trên lĩnh vực văn hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.