Ion nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa ?

A.

B.

C.

D.

Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

Cấu hình electron của ion Cr3+ là

Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim:

Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

Điểm giống nhau giữa Al và Cr là

Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

Phản ứng nào sau đây không đúng? (trong điều kiện thích hợp)

Ứng dụng không phải của crom là

Để phân biệt được Cr2O3, Cr(OH)2, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?

Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính

Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây có màu da cam?

Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

Công thức của natri cromat là

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?

Xem thêm:  Same same nghĩa là gì

A. Zn2+.

B. Al3+.

C. Cr3+.

D. Fe3+.

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa ?

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa ?

A. Zn2+.

B. Al3+

C. Cr3+

D. Fe3+

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts