Hướng dẫn nodejs rest api mysql

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn, tìm hiểu tạo RESTful Api cùng với nodejs & mysql

I. Create Project Folder

Tạo project folder

 mkdir node-rest-crud-api
 cd node-rest-crud-api

Sau khi tạo thành công node-rest-crud-api, tiếp theo sử dụng cmd dưới để khởi tạo project nodejs

npm init --yes

npm install 

Bây giờ cài đặt framwork expressjs & mysql driver

 npm install express --save
 npm install mysql --save
 npm install body-parser --save

II. Create Database and table

Create DB:

CREATE DATABASE nodejs_mysql;

Create
table:

--
-- Table structure for table `tasks`
--

CREATE TABLE `tasks` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `task` varchar(200) NOT NULL,
 `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tasks`
--

INSERT INTO `tasks` (`id`, `task`, `status`, `created_at`) VALUES
(1, 'Find bugs', 1, '2019-04-10 23:50:40'),
(2, 'Review code', 1, '2019-04-10 23:50:40'),
(3, 'Fix bugs', 1, '2019-04-10 23:50:40'),
(4, 'Refactor Code', 1, '2019-04-10 23:50:40'),
(5, 'Push to prod', 1, '2019-04-10 23:50:50');

Create files & folder

Tạo cấu trúc thư mục và files như dưới đây

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

server.js

Tạo server.js với nội dung như sau

const express = require('express'),
  app = express(),
  bodyParser = require('body-parser');
port = process.env.PORT || 3000;
app.listen(port);

console.log('API server started on: ' + port);

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
app.use(bodyParser.json());

var routes = require('./routes/appRoutes'); //importing route
routes(app); //register the route

appRoutes.js

'use strict';
module.exports = function(app) {
  var todoList = require('../controllers/appController');

  // todoList Routes
  app.route('/tasks')
    .get(todoList.list_all_tasks)
    .post(todoList.create_a_task);

  app.route('/tasks/:taskId')
    .get(todoList.read_a_task)
    .put(todoList.update_a_task)
    .delete(todoList.delete_a_task);
};

appController.js

'use strict';

var Task = require('../models/appModel.js');

exports.list_all_tasks = function(req, res) {
  Task.getAllTask(function(err, task) {

    console.log('controller')
    if (err)
      res.send(err);
    console.log('res', task);
    res.send(task);
  });
};

exports.create_a_task = function(req, res) {
  var new_task = new Task(req.body);

  //handles null error
  if(!new_task.task || !new_task.status){

    res.status(400).send({ error:true, message: 'Please provide task/status' });

  }
  else{

    Task.createTask(new_task, function(err, task) {

      if (err)
        res.send(err);
      res.json(task);
    });
  }
};


exports.read_a_task = function(req, res) {
  Task.getTaskById(req.params.taskId, function(err, task) {
    if (err)
      res.send(err);
    res.json(task);
  });
};


exports.update_a_task = function(req, res) {
  Task.updateById(req.params.taskId, new Task(req.body), function(err, task) {
    if (err)
      res.send(err);
    res.json(task);
  });
};


exports.delete_a_task = function(req, res) {


  Task.remove( req.params.taskId, function(err, task) {
    if (err)
      res.send(err);
    res.json({ message: 'Task successfully deleted' });
  });
};

db.js

Thông tin kết nối database

'user strict';

var mysql = require('mysql');

//local mysql db connection
var connection = mysql.createConnection({
  host   : 'localhost',
  user   : 'root',
  password : '',
  database : 'nodejs_mysql'
});
// connect to database
connection.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
});

module.exports = connection;

appModel.js

'user strict';
var sql = require('./db.js');

//Task object constructor
var Task = function(task){
  console.log(task);
  this.task = task.task;
  this.status = task.status;
  this.created_at = new Date();
};
Task.createTask = function createUser(newTask, result) {
  sql.query("INSERT INTO tasks set ?", newTask, function (err, res) {

    if(err) {
      console.log("error: ", err);
      result(err, null);
    }
    else{
      console.log(res.insertId);
      result(null, res.insertId);
    }
  });
};
Task.getTaskById = function createUser(taskId, result) {
  sql.query("Select task from tasks where id = ? ", taskId, function (err, res) {
    if(err) {
      console.log("error: ", err);
      result(err, null);
    }
    else{
      result(null, res);

    }
  });
};
Task.getAllTask = function getAllTask(result) {
  sql.query("Select * from tasks", function (err, res) {

    if(err) {
      console.log("error: ", err);
      result(null, err);
    }
    else{
      console.log('tasks : ', res);

      result(null, res);
    }
  });
};
Task.updateById = function(id, task, result){
  sql.query("UPDATE tasks SET task = ? WHERE id = ?", [task.task, id], function (err, res) {
    if(err) {
      console.log("error: ", err);
      result(null, err);
    }
    else{
      result(null, res);
    }
  });
};
Task.remove = function(id, result){
  sql.query("DELETE FROM tasks WHERE id = ?", [id], function (err, res) {

    if(err) {
      console.log("error: ", err);
      result(null, err);
    }
    else{

      result(null, res);
    }
  });
};

module.exports= Task;

III. Demo

Khởi động server

$ npm start

Nếu output như dưới thì server đã tạo ok

Xem thêm:  Top 1 cửa hàng hi pencil Huyện Nậm Pồ Điện Biên 2022

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

Test thử xem thế nào

GET

http://localhost:3000/tasks

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

POST

http://localhost:3000/tasks

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

GET Item

http://localhost:3000/tasks/1

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

PUT

http://localhost:3000/tasks/1

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

DELETE

http://localhost:3000/tasks/6

Hướng dẫn nodejs rest api mysql

Như vậy là mình đã hướng dẫn cách tạo RESTful API , cách kết nối db mysql, cấu trúc folder trong nodejs, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn, Thanks.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts