Hướng dẫn dùng url path trong PHP

Hàm chuyển hướng url trong php giúp chương trình chúng ta chủ động chuyển đến một địa chỉ url được chỉ định một cách dễ dàng.

Cú pháp

header("location: url");

Hàm header giúp website chuyển đến url được chỉ định.

Chú ý: url có thể là đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối

Ví dụ chuyển hướng url

Ví dụ 1: Chuyển hướng đến website
http://unitop.vn

<?php
header("location: http://unitop.vn");
?>

Ví dụ 2: Chuyển hướng đến trang login trong hệ thống.

<?php
header("location: login.php");
?>

Như bạn thấy cấu trúc chuyển hướng url khá đơn giản đúng không, tuy nhiên nếu bạn muốn viết câu lệnh dễ nhớ hơn thì nên tối ưu nó qua việc định nghĩa hàm redirect()

<?php 
function redirect($url){
    if(!empty($url))
     header("location: {$url}");
}
?>

Khi đó khi nào dùng bạn chỉ cần gọi hàm như bên dưới.

redirect("http://unitop.vn");
redirect("login.php");

Chú ý: Tư duy chuyển đổi những câu lệnh phức tạp thành những hàm đơn giản dùng đi dùng lại nhiều lần đó là một phần bạn cần rèn luyện nếu
mong muốn phát triển chuyên sâu về lập trình web php.

Tổng kết: Qua bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách để chuyển hướng url trong hệ thống web một cách dễ dàng. Bạn hãy ghi chú lại và thực hành để nắm chắc bài học.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Which of the following describes a major similarity between the great railroad strike of 1877 and the Homestead strike of 1892?

Related Posts