Hướng dẫn dùng string counting pythonHàm count() trong Python trả về số lần xuất hiện của chuỗi con trong khoảng [start, end]. Đếm xem chuỗi str này xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi string hoặc chuỗi con của string nếu bạn cung cấp chỉ mục ban đầu start và chỉ mục kết thúc end.


Cú pháp

Nội dung bài viết

str.count(sub, start= 0, end=len(string))

Các tham số:

  • sub: Đây là chuỗi con để được tìm kiếm.

  • start: Tìm kiếm bắt đầu từ chỉ mục này. Ký
    tự đầu tiên bắt đầu từ chỉ mục 0. Theo mặc định, bắt đầu tìm kiếm từ chỉ mục 0.

  • end: Tìm kiếm kết thúc tại chỉ mục này. Theo mặc định, việc tìm kiếm kết thúc ở chỉ mục cuối cùng.


str1 = "vi du ham count trong Python, hoc lap trinh Python"
sub = "Py"
print ("str1.count(sub, 4, 40) : ", str1.count(sub, 10, 60))
sub = "ham";
print ("str1.count(sub) : ", str1.count(sub))

Kết quả là:

Output:

str1.count(sub, 4, 40) :  2
str1.count(sub) :  1


Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Which one of the following data roles bears ultimate organizational responsibility for data

Related Posts