Hướng dẫn dùng set remove pythonHàm Set remove() trong Python xóa phần tử được chỉ định từ một set.

Hàm này khác với hàm discard(), bởi vì hàm remove() sẽ phát sinh lỗi nếu phần tử được chỉ định xóa không tồn tại, còn hàm discard() thì không phát sinh lỗi.


Cú pháp

Nội dung bài viết

Cú pháp của remove() trong Python:

Tham số:


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm
remove() với Set trong Python.

Ví dụ 1:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove("banana")

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ 2:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove('kiwi')

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Quan điểm của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Related Posts