Hướng dẫn dùng removing python pythonHàm Set remove() trong Python xóa phần tử được chỉ định từ một set.

Nội dung chính

 • 1. Hàm set remove() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm set remove() trong
  Python
 • 1. Hàm set remove() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm set remove() trong Python

Nội dung chính

 • 1. Hàm set remove() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm set remove() trong Python
 • 1. Hàm set
  remove() trong Python
 • 2. Ví dụ hàm set remove() trong Python

Hàm này khác với hàm discard(), bởi vì hàm remove() sẽ phát sinh lỗi nếu phần tử được chỉ định xóa không tồn tại, còn hàm discard() thì không phát sinh lỗi.


Cú pháp

Cú pháp của remove() trong Python:

Tham số:


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm remove() với Set trong Python.

Ví dụ 1:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove("banana")

print(fruits)

Chạy
chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ 2:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove('kiwi')

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Hàm Set remove() trong Python xóa phần tử được chỉ định từ một set.

Hàm này khác với hàm discard(), bởi vì hàm remove() sẽ phát sinh lỗi nếu phần tử được chỉ định xóa không tồn tại, còn hàm discard() thì không phát sinh lỗi.

Xem thêm:  Nước hoa lưu hương bao lâu

Cú pháp

Cú pháp của remove() trong Python:

Tham số:


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm remove() với Set trong Python.

Ví dụ 1:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove("banana")

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ 2:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove('kiwi')

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set remove trong Python, hàm này có công dụng xóa phần tử được chỉ định ra khỏi Set.

Hướng dẫn dùng removing python python

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm set remove() trong Python

Cú pháp hàm này như sau:

Trong đó:

 • element là phần tử cần xóa ra khỏi set.

Hàm set
remove sẽ xóa hoàn toàn phần tử được chỉ định ra khỏi set, nếu phần tử đó không tồn tại thì sẽ trả về lỗi keyError.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Hàm này chỉ có công dụng xóa phần tử, nó sẽ không trả về bất kì một giá trị nào.

2. Ví dụ hàm set remove() trong Python

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng hàm remove.

Ví dụ 1: Xóa phần tử đơn giản ra khỏi Set

# language set
language = {'English', 'French', 'German'}

# 'German' element is removed
language.remove('German')

# Updated language set
print('Updated language set: ', language)

Kết quả:

Updated language set: {'English', 'French'}

Như vậy phần tử German đã bị xóa khỏi Set.

Ví dụ 2: Xóa phần tử không tồn tại

# animal set
animal = {'cat', 'dog', 'rabbit', 'guinea pig'}

# Deleting 'fish' element
animal.remove('fish')

# Updated animal
print('Updated animal set: ', animal)

Do phần tử fish không tồn tại trong animal nên khi chạy chương trình này sẽ nhận được kết quả sau:

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 5, in <module>
  animal.remove('fish')
KeyError: 'fish

Lời kết: Trên là thông tin hướng dẫn sử dụng  hàm set remove trong Python kèm ví dụ minh họa, chúc các bạn học tốt.

Xem thêm:  Cách làm siro dưa hấu

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set remove trong
Python
, hàm này có công dụng xóa phần tử được chỉ định ra khỏi Set.

1. Hàm set remove() trong Python

Cú pháp hàm này như sau:

Trong đó:

 • element là phần tử cần xóa ra khỏi set.

Hàm set remove sẽ xóa hoàn toàn phần tử được chỉ định ra khỏi set, nếu phần tử đó không tồn tại thì sẽ trả về lỗi keyError.

Giá trị trả về: Hàm này chỉ có công dụng xóa phần tử, nó sẽ không trả về bất kì một
giá trị nào.

2. Ví dụ hàm set remove() trong Python

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng hàm remove.

Ví dụ 1: Xóa phần tử đơn giản ra khỏi Set

# language set
language = {'English', 'French', 'German'}

# 'German' element is removed
language.remove('German')

# Updated language set
print('Updated language set: ', language)

Kết quả:

Updated language set: {'English', 'French'}

Như vậy phần tử German đã bị xóa khỏi Set.

Ví dụ 2: Xóa phần tử không tồn tại

# animal set
animal = {'cat', 'dog', 'rabbit', 'guinea pig'}

# Deleting 'fish' element
animal.remove('fish')

# Updated animal
print('Updated animal set: ', animal)

Do phần tử fish không tồn tại trong animal nên khi chạy chương trình này sẽ nhận được kết quả sau:

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 5, in <module>
  animal.remove('fish')
KeyError: 'fish

Lời kết: Trên là thông tin hướng dẫn sử dụng  hàm set remove trong Python kèm ví dụ minh họa, chúc các bạn học tốt.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  40% của 2/3 giờ là bao nhiêu phút

Related Posts