Hướng dẫn dùng recquire trong PHP

 • Trang chủ
 • Hướng dẫn học
 • Học PHP
 • PHP include và require

Định nghĩa và cách dùng include và require

include

 • Được dùng để chèn một file PHP vào một file PHP khác.

Cấu trúc

<?php
include "đường_dẫn_file/tên_file";
?>

Ví dụ:

<?php include "include/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php include "include/footer.php"; ?>

Ta thấy nội dung 2 file header.phpfooter.php đã được thêm vào.

Download file ví dụ

include với file không tồn tại

<?php include "include/header.php"; ?> // Giả sử file header.php không có
<div>Content</div>
<?php include "include/footer.php"; ?>

Warning: include(header.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Warning: include(): Failed opening ‘header.php’ for inclusion (include_path=”.;C:\xampp\php\PEAR”) in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Content

Ta thấy trình duyệt gửi cảnh báo, tuy nhiên những PHP vẫn thực thi những đoạn code bên dưới.

require

 • Được dùng để chèn một file PHP vào một file PHP khác, file được chèn bắt buộc phải tồn tại, nếu không sẽ không thực thi những đoạn code tiếp theo.
 • Thường được dùng để chèn nội dung kết nối database, function login, payment, …
 • Cách sử dụng tương tự như include.

Cấu trúc

<?php
require "đường_dẫn_file/tên_file";
?>

Ví dụ:

<?php require "require/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php require "require/footer.php"; ?>

Nội dung 2 file header.phpfooter.php đã được thêm vào.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 33

Download file ví dụ

require với file không tồn tại

<?php require "require/header.php"; ?> // Giả sử file header.php không có
<div>Content</div>
<?php require "require/footer.php"; ?>

Warning: require(header.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Fatal error: require(): Failed opening required ‘header.php’
(include_path=”.;C:\xampp\php\PEAR”) in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Ta thấy trình duyệt gửi cảnh báo, và những đoạn code bên dưới đã không được thực thi.

PHP include và require với path

Lưu ý: nếu chưa được cấu hình đường dẫn tương đối (relative path) thì dễ xảy ra lỗi khi dùng
/đường_dẫn_file/tên_file (trong trường hợp phân cấp thư mục), khắc phục tình trạng này có 2 cách:

Sử dụng đường dẫn
tuyệt đối

Sử dụng cách này cần kích hoạt allow_url_fopenallow_url_include sang On trong php.ini

<?php include "http://localhost/include/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php include "http://localhost/include/footer.php"; ?>

Download file ví dụ

Sử dụng DOCUMENT_ROOT

<?php include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/include/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/include/footer.php"; ?>

Download file ví dụ

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh include, require trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP.

Câu lệnh
include hoặc require giúp lấy tất cả text/code trong một file nào đó và sao chép chúng vào file đang sử dụng câu lệnh include hoặc require. Câu lệnh include và require khá giống nhau, chỉ khác nhau khi gặp lỗi:

  • Khi require một file không tồn tại thì sẽ gây ra error (E_COMPILE_ERROR), script PHP sẽ bị dừng lại.
  • Khi include một file không
   tồn tại thì chỉ được báo warning (E_WARNING), script PHP sẽ tiếp tục được thực hiện.
Xem thêm:  Hướng dẫn dùng r echo trong PHP

Câu lệnh require thường được sử dụng framework, CMS hoặc các ứng dụng PHP phức tạp. Chúng luôn luôn yêu cầu đầy đủ các file, câu lệnh để thực thi. Việc này giúp đảm bảo tín toàn vẹn và bảo mật của ứng dụng.

Câu lệnh include thường được sử dụng phổ biến hơn. Ví dụ, chúng ta có thể chia trang web thành các file header, menu, footer.
Sau đó, chúng ta include các file lại thành một trang web hoàn chỉnh. Việc này giúp quản lý và chỉnh sử code dễ dàng hơn.

Cú pháp của câu lệnh includerequire trong PHP:

include 'filename';

require 'filename';

2. Ví dụ sử dụng câu lệnh include và require trong PHP

Giả sử, chúng ta có file footer.php như bên dưới:

<?php
  echo "<p>Copyright &copy; 2021-" . date("Y") . " Gochocit.com</p>";
?>

Trong file index.php,
chúng ta include file footer.php vào.

<html>
<body>

<h2>Welcome to Gochocit.com!</h2>
<p>Nice to meet you.</p>
<p>Thanks for your visiting.</p>
<?php include 'footer.php';?>

</body>
</html>
Kết quả
Welcome to Gochocit.com!
Nice to meet you.
Thanks for your visiting.
Copyright © 2021-2022 Gochocit.com

2.2. Ví dụ include file vars.php

Giả sử, chúng ta có file vars.php chứa một số biến (variable) đã được định nghĩa trước như bên dưới.

<?php
$domainname="gochocit.com";
$numberposts=380;
?>

Trong file index.php, chúng ta include file vars.php vào.

<html>
<body>

<h2>Welcome to Gochocit.com!</h2>
<p>Nice to meet you.</p>
<p>Thanks for your visiting.</p>
<?php include 'vars.php';
echo "My website is ".$domainname." which had ".$numberposts." posts.";
?>

</body>
</html>
Kết quả
Welcome to Gochocit.com!
Nice to meet you.
Thanks for your visiting.
My website is gochocit.com which had 380 posts.

Giả sử, chúng ta có file footer.php như bên dưới:

<?php
  echo "<p>Copyright &copy; 2021-" . date("Y") . " Gochocit.com</p>";
?>

Trong file index.php, chúng ta require file footer.php vào.

<html>
<body>

<h2>Welcome to Gochocit.com!</h2>
<p>Nice to meet you.</p>
<p>Thanks for your visiting.</p>
<?php require 'footer.php';?>

</body>
</html>
Kết quả
Welcome to Gochocit.com!
Nice to meet you.
Thanks for your visiting.
Copyright © 2021-2022 Gochocit.com

Trường hợp file footer.php không tồn tại thì khi sử dụng require sẽ gây ra lỗi.

Welcome to Gochocit.com!
Nice to meet you.
Thanks for your visiting.
Warning: require(C:\xampp\htdocs\gochocit\footer.php): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\gochocit\index.php on line 7
Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required 'footer.php' (include_path="C:\xampp\php\PEAR") in C:\xampp\htdocs\gochocit\index.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\gochocit\index.php on line 7

Lưu ý: Sử dụng require khi file bắt buộc
được sử dụng. Sử dụng include khi file có thể tồn tại hoặc không, script PHP vẫn có thể được thực thi kể cả khi file không tồn tại.

 • Thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort)
 • Session là gì? Sử dụng session trong PHP
 • Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if…else trong Python
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản và kiểu chuỗi (String) trong Java
 • Các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if else trong Java
Xem thêm:  Hay bị chuột rút là thiếu chất gì

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts