Hướng dẫn dùng pirntn python

Phần tiếp theo trong chuyên đề nhập xuất trong Python, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm print() và cách xuất dữ liệu và in kết quả ra màn hình trong python. Bạn sẽ học được cách phân biệt các hàm xuất dữ liệu trong các phiên bản Python2 và Python3, cũng như cú pháp và cách sử dụng căn bản của hàm print() trong Python sau bài học
này.

Chúng ta có các loại hàm in trong python với các phiên bản Python2 và Python3 như sau:

 • Lệnh print trong Python2
 • Hàm print() trong Python3

Trong đó, chúng ta cần đặc biệt quan tâm tới hàm in trong Python3 là hàm print() trong Python.

Chúng ta có thể sử dụng hàm print() trong python với các cách cơ bản sau:

 • Lược bỏ các đối số trong hàm và in xuống dòng trong python
 • Chỉ định đối
  số end và in không xuống dòng trong python
 • Chỉ định đối số sep và in nhiều đối tượng trên cùng một dòng trong Python.

Lại nữa, với từng kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ có cách xuất dữ liệu khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu chúng trong bài viết Cách in chuỗi, số,
list, tuple và dictionary trong Python

Sự khác nhau giữa hàm xuất dữ liệu trong Python2 và Python3

Ở Python3 chúng ta sử dụng
hàm print() để xuất dữ liệu và in ra màn hình, trong khi đối với Python2, chúng ta sử dụng lệnh print để xuất dữ liệu ra màn hình.

Hai hàm xuất dữ liệu này về chức năng thì giống nhau là đều sử dụng để in kết quả xử lý của chương trình ra màn hình trong Python.

Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý cú pháp sử dụng chúng thì khác nhau. Chúng ta sử dụng cặp dấu () trong hàm print() của Python3, trong
khi chúng ta không sử dụng cặp dấu này trong lệnh print của Python2.

Ví dụ, chúng ta xuất dữ liệu và in ra màn hình với lệnh print trong Python2 như sau:

print 'my love'

Trong khi chúng ta sẽ sử dụng thêm cặp dấu ngoặc () khi in ra màn hình bằng hàm print() trong Python3 như sau:

print ('my love')

Lại nữa, trong Python3 không tồn tại lệnh print, và do sự phổ biến của Python3 nên hầu như chúng ta không cần quan tâm tới cách sử dụng của
lệnh print đâu. Do đó nếu bạn bắt gặp cách xuất dữ liệu như thế này trong các chương trình hoặc bài tham khảo cũ, thì chỉ cần hiểu rằng, chương trình hoặc bài tham khảo đó đang nói về Python2 là được.

Hàm print() trong Python

Do sự phổ biến của
Python3, nên trong bài viết này cũng như các bài chia sẻ kiến thức cho các bạn tại chuyên đề Tự học python cho người mới bắt đầu, Kiyoshi mạn phép sẽ gọi và sử dụng hàm print() trong Python3 là hàm print() trong Python và coi đây là hàm xuất dữ liệu mặc định. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về hàm này ở dưới đây.

Xem thêm:  Cách đánh lô chập

Hàm print() trong Python là gì

Hàm print() trong Python là một hàm cài sẵn, có chức năng hiển thị (in) dữ liệu ra màn hình khi chạy chương trình
python.

Hướng dẫn dùng pirntn python

Cú pháp và cách sử dụng hàm print() trong Python

Hàm print() trong Python có cú pháp tổng quát với khá nhiều đối số như sau:

print ( *objects , sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False )

Trong đó:

 • *objects : đối tượng (dữ liệu) cần in ra màn hình. Dấu * có ý nghĩa là số nhiều và chúng ta cũng có thể chỉ định nhiều đối tượng khác nhau và in chúng cùng lúc ra màn hình.
 • sep: đối tượng chỉ định sẽ được phân tách thành các phần nhỏ bằng ký tự phân tách sep trước khi được in, và mặc định giá trị này là một khoảng trắng ' '.
 • end: giá trị cuối cùng được in ra màn
  hình, và mặc định giá trị này là ký tự xuống dòng \n. Đối số này sẽ quyết định việc in xuống dòng hay in không xuống dòng trong Python.
 • file=sys.stdout: chỉ định lưu kết quả đầu ra vào bộ nhớ đệm sys.stdout.
 • flush=False: chỉ định cưỡng chế lưu giữ kết quả vào bộ nhớ đệm, và giá trị mặc định là false, có nghĩa là KHÔNG lưu giữ kết quả vào bộ nhớ.

Tuy nhiên trong thực tế khi sử dụng hàm print() trong Python, chúng ta lược bỏ hầu hết các đối số và sử dụng cú pháp đơn giản
nhất sau đây:

print ( *objects )

Ví dụ, chúng ta chỉ định objects là 1 chuỗi ký tự và in ra màn hình dòng chữ I LOVE PYTHON như sau:

print('I LOVE PYTHON')

Màn hình xuất dữ liệu:

Hướng dẫn dùng pirntn python

Chúng ta
cũng có thể chỉ định *objects với nhiều chuỗi ký tự được cách nhau bởi dấu phẩy và in chúng cùng lúc ra màn hình như sau:

print('I LOVE PYTHON', 'and JavaScript')

Màn hình xuất dữ liệu:

Hướng dẫn dùng pirntn python

Lưu ý là các đối số sep,
end, fileflush đều là các đối số keyword, do đó nếu bạn muốn sử dụng chúng trong hàm print() thì phải viết cả keyword của nó.

Ví dụ như chúng ta sử dụng đối số end trong hàm print() để in không xuống dòng trong Python như sau:

print("Việt Nam ", end='')
print("vô địch")

Nếu bạn bỏ quên không ghi keyword, mặc dù lỗi không xảy ra nhưng đối số đó sẽ bị Python coi như là một đối tượng cần in ra màn hình và bỏ qua chức năng của nó như sau:

print("Việt Nam ", '')
print("vô địch")In xuống dòng và in không xuống
dòng trong python | đối số end trong hàm print() python

Về mặc định thì hàm print() sẽ tự in xuống dòng tại vị trí cuối cùng. Ví dụ:

print("5 anh em")
print("trên 1 chiếc xe tăng")


Tuy nhiên khi chỉ định đối số end bằng một ký tự, thì ký tự này sẽ thay thế cho việc xuống dòng và nối các đối tượng in ra màn hình lại. Khi đó, chúng ta có thể thực hiện in không xuống dòng trong python.

Ví dụ nếu chúng ta chỉ định đối số end là một ký tự trống '' thì các đối
tượng sẽ được in nối liên tục với nhau như sau:

print("5 anh em", end='')
print("trên 1 chiếc xe tăng")

Tương tự, chúng ta cũng có thể chỉ định các ký tự khác để nối các đối tượng khi in ra màn hình như sau:

print("5 anh em", end='_')
print("trên 1 chiếc xe tăng")


print("5 anh em",end='*_*')
print("trên 1 chiếc xe tăng")

In nhiều đối tượng cùng lúc ra màn hình trong python | đối số sep trong hàm print() python

Chúng ta có thể in nhiều đối tượng cùng lúc ra màn hình trong
python bằng cách chỉ định các đối tượng cách nhau bởi dấu phẩy ,. Và về mặc định thì các đối tượng này sẽ được nối với nhau bởi một dấu cách và in cùng trên một dòng như sau:

a = 100
b = 'red'

print(a, b, 'green')

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thay đổi ký tự nối bằng cách chỉ định ký tự nối đó trong đối số sep như sau:

a = 100
b = 'red'

print(a, b, 'green', sep = "***")


print(a, b, 'green', sep='\n')
print(a, b, 'green', sep='abc')

Cuối cùng, với từng kiểu dữ liệu trong Python mà chúng ta sẽ có cách xuất dữ liệu khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về
chúng trong bài viết Cách in chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về
hàm print() và cách xuất dữ liệu và in kết quả ra màn hình trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại <a title=”Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ
laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi” style=”color:#fff;background-color:silver” rel=”license noopener” target=”_blank” href=”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/”>Creativecommons</a> và <a title=”Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho
mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi” style=”color:#fff;background-color:silver” target=”_blank” rel=”noopener” href=”https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd” class=”dmca-badge”&gt;DMCA&lt;/a&gt;&lt;script src=”https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js”&gt;</p><h3 style=”font-size:15px”>Bài viết liên quan</h3><ul class=”popular-posts”><li
class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/in-chuoi-so-list-tuple-va-dictionary-trong-python/” title=”In chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python” rel=”bookmark”>In chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a
target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/input-va-nhap-du-lieu-vao-python/” title=”Hàm input() và cách nhập dữ liệu vào python” rel=”bookmark”>Hàm input() và cách nhập dữ liệu vào python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/nhap-chuoi-va-list-trong-python/” title=”Nhập chuỗi và list trong python” rel=”bookmark”>Nhập chuỗi và list trong python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/nhap-so-trong-python/” title=”Nhập số trong
python” rel=”bookmark”>Nhập số trong python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/ham-pprint-trong-python-va-cach-in-list-va-tu-dien-thong-minh/” title=”Hàm pprint() trong python và cách in list, dictionary đẹp và thông minh” rel=”bookmark”>Hàm pprint() trong python và cách in list,
dictionary đẹp và thông minh</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/bien-trong-python-la-gi/” title=”Biến trong python là gì” rel=”bookmark”>Biến trong python là gì</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a
target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/gan-bien-trong-python/” title=”Gán biến trong python” rel=”bookmark”>Gán biến trong python</a></h3></div></li><li class=”popular-posts-item”><div class=”popular-posts-title”><h3><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/khai-bao-bien-trong-python/” title=”Cách khai báo, khởi tạo và gán biến
trong python” rel=”bookmark”>Cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python</a></h3></div></li></ul></div><div id=”keugoi”><span>Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!</span></div><section class=”icon-bar-2″ style=”border-bottom:dotted grey .3px!important”><a target=”_blank” title=”chia sẻ qua facebook” rel=”noopener noreferrer”
href=”https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/ham-print-va-cach-xuat-du-lieu-trong-python/” class=”facebook”><i class=”fa fa-facebook”></i></a> <a target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” href=”https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/ham-print-va-cach-xuat-du-lieu-trong-python/” title=”chia sẻ qua twitter”
class=”twitter”><i class=”fa fa-twitter”></i></a> <a target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” href=”https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/ham-print-va-cach-xuat-du-lieu-trong-python/” title=”chia sẻ qua pocket” class=”pocket”><i class=”fa fa-get-pocket”></i></a> <span class=”zalo-share-button” title=”chia sẻ qua zalo” style=”margin-left:18px;margin-bottom:-3px”
data-href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/ham-print-va-cach-xuat-du-lieu-trong-python/” data-oaid=”579745863508352884″ data-layout=”3″ data-color=”blue” data-customize=”false”></span></section><p class=”ico-folder”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/”><span itemprop=”HOME”>HOME</span></a><span class=”sya”></span>&gt;&gt; <a target=”_blank”
class=”article-category-link” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/”>python cơ bản – lập trình python cho người mới bắt đầu</a>&gt;&gt;<a target=”_blank” class=”article-category-link” href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/”>04. nhập xuất trong python</a></p><nav id=”article-nav”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/nhap-so-trong-python/” id=”article-nav-older” class=”article-nav-link-wrap” style=”float:left;text-align:right;padding-right:20px”><strong class=”article-nav-caption”>Bài sau</strong><div class=”article-nav-title”>Nhập số trong python</div></a><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/in-chuoi-so-list-tuple-va-dictionary-trong-python/” id=”article-nav-newer” class=”article-nav-link-wrap” style=”float:right;text-align:left;padding-left:20px”><strong class=”article-nav-caption”>Bài tiếp</strong><div class=”article-nav-title”>In chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python</div></a><span id=”ezoic-pub-ad-placeholder-611″ class=”ezoic-adpicker-ad”></span></nav><div
id=”recent_posts_down”><div class=”widget_athemes_tabs”><ul id=”widget-tab” class=”clearfix widget-tab-nav”><li class=”active”>Bài viết mới nhất</li></ul><div class=”widget”><ul><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/”><img width=”60px” height=”60px”
class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban46.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/”>Làm tròn số trong JavaScript (Math.round, Math.ceil, Math.floor)</a></span>
<span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp”></a></div><div
class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/”>Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban44.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/”>Math.max và Math.min trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/”><img
width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/”>Math.random trong JavaScript</a></span>
<span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″
data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban42.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/”>throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div
class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban41.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span
style=”margin:0″><a target=”_blank” href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/”>Các ngoại lệ trong JavaScript và cách xử lý tương ứng</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban40.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/”>try…catch trong JavaScript và cách xử lý ngoại lệ</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class=”clearfix”><div class=”widget-entry-thumbnail”><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/”><img width=”60px” height=”60px” class=”ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image” alt=”” ezimgfmt=”rs rscb2 src ng ngcb2″ data-ezsrc=”/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban39.webp”></a></div><div class=”widget-entry-summary”><span style=”margin:0″><a target=”_blank”
href=”https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/”>Xử lý ngoại lệ của hàm xử lý mô tả trong khối try</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li></ul></div></div></div><footer class=”entry-meta entry-footer”></footer><hr class=”entry-footer-hr”></div><span class=”ezoic-autoinsert-ad
ezoic-longest_content”></span><span style=”clear:both;display:block” id=”ez-clearholder-leader-1″></span><span class=”ezoic-ad ezoic-at-0 leader-1 leader-1560 adtester-container adtester-container-560″ data-ez-name=”laptrinhcanban_com-leader-1″><span id=”div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-leader-1-0″ ezaw=”300″ ezah=”250″ style=”position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px” class=”ezoic-ad”><script data-ezscrex=”false”
data-cfasync=”false” type=”text/javascript” style=”display:none”>if(typeof ez_ad_units != ‘undefined’){ez_ad_units.push([[300,250],’laptrinhcanban_com-leader-1′,’ezslot_15′,560,’0′,’0′])};if(typeof __ez_fad_position != ‘undefined’){__ez_fad_position(‘div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-leader-1-0’)};

Profile


Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts