Hướng dẫn dùng encode python python


Trang trước

Trang sau  


Miêu tả

Phương thức encode() trả về phiên bản chuỗi đã được mã hóa của chuỗi ban đầu. Nếu có lỗi xảy ra, thì chương trình sẽ tạo một ValueError trừ khi các lỗi này được cung cấp với ignore hoặc replace.

Cú pháp

str.encode(encoding='UTF-8',errors="strict")

Chi tiết về tham số:

 • encoding — Đây là encodings để được sử dụng.

 • errors — Tham số này có thể được cung cấp để thiết lập một trình xử lý lỗi khác. Mặc định cho lỗi là ‘strict’, nghĩa là các lỗi liên quan tới mã hóa sẽ tạo một UnicodeError. Một số giá trị khác là ‘ignore’, ‘replace’, ‘xmlcharrefreplace’, ‘backslashreplace’ …

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về phiên bản chuỗi đã được mã hóa của chuỗi ban
đầu.

Chương trình Python ví dụ

 

str = "vi du Python ve chuoi!!!";

print "Ma hoa chuoi la: " + str.encode('base64','strict')

Kết quả là:

Ma hoa chuoi la: dmkgZHUgUHl0aG9uIHZlIGNodW9pISEh

Trang trước

PDF

Trang sau  

string_trong_python.jspBài viết liên quan

 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247
  bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng set remove python

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts