Hướng dẫn dùng echo om trong PHPLệnh Echo trong PHP là một lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP, không phải là một hàm, do đó bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc đơn với nó. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn một tham số, thì bắt buộc phải sử dụng dấu ngoặc đơn.

Cú pháp của lệnh Echo trong PHP:

void echo (string $arg1 [, string $... ] )

Lệnh echo trong PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, chuỗi nhiều dòng, biến, mảng, v.v.

PHP Echo: in chuỗi ra màn hình:

File: echo1.php

<?php
  echo "Hello PHP Echo!"; 
?>

Kết quả:

PHP Echo: in chuỗi nhiều dòng ra màn hình:

File: echo2.php

<?php
  echo "Hello PHP Echo! 
    đây là nhiều dòng 
    văn bản được in bởi 
    câu lệnh echo PHP";
?>

Kết quả:

Hello PHP Echo! đây là nhiều dòng văn bản được in bởi câu lệnh echo PHP 

PHP Echo: in ký tự đặc biệt

Để in ký tự đặc biệt trong PHP bạn nên sử dụng dấu gạch chéo ngược (\), ví dụ:

File: echo3.php

<?php
  echo "In dau ngoac kep \"ngoac kep\" trong PHP bang lenh Echo.";
?>

Kết quả:

In dau ngoac kep "ngoac kep" trong PHP bang lenh Echo.

PHP Echo: in giá trị của biến

File: echo4.php

<?php
  $msg="Hello PHP Echo!";
  echo "Message: $msg";
?>

Kết quả:

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng weschools calendar trong PHP


Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts