Hướng dẫn dùng echo 31 trong PHP

Echo trong PHP – Hiển thị bảng thông tin sinh viên bằng PHP

by GokiSoft.com 19:57 26/04/2022 26,540 Lượt Xem

Short URL:
https://gokisoft.com/1590

Khai báo biến tên, tuổi, địa chỉ, emal, sđt => thực hiện gán giá trị bất kỳ trong PHP

Hiển thị kết quả ra bảng như hình sau

Tên Tuổi Địa Chỉ Email SĐT
TRẦN VĂN ĐIỆP 20 NAM ĐỊNH 0123456789

Ứng Dụng Học

Hướng dẫn dùng echo 31 trong PHP

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Công nghệ ZicZac Việt Nam.

Website: https://ziczacvn.com

SĐT: 096 – 70 25 996

Email:

Thiết kế webiste chuyên nghiệp
Thiết kế phần mềm quản trị
Thiết kế ứng dụng Android
Thiết kế ứng dụng IOS
Thiết kế Web App
Hỗ trợ Digital Marketing
Hỗ trợ quảng cáo Google Ads
Hỗ trợ quảng cáo Facebook Ads
Hỗ trợ SEO Website

Tags:

T1907A
Today_T1907A C2002L Today_C2002L C2010G T2008A C2010L
Today_C2010L |Kiến Thức Căn Bản| php_online C2108L
C2108G3 C2110I C2110L Today_C2110L C2109I

Hàm echo() trong php giúp chúng ta xuất dữ liệu một cách dễ dàng.

Cú pháp

echo ($var_1[, $var_k]) hoặc echo $var_1[, $var_k]

Xem thêm:  Một hình trụ có chiều cao bằng 3 bán kính đáy bằng 2 tính thể tích của khối trụ

Input: Danh sách các biến cần xuất dữ liệu $var_1, … $var_k

Output: Xuất dữ liệu lên màn hình

Ví dụ hàm echo()

Ví dụ 1: Xuất chuỗi “Unitop.vn Học lập trình web đi làm” bên dưới.

<?php $str = “Unitop.vn Học lập trình web đi làm”; echo $str; ?>

Kết quả sau khi chạy
ta có chuỗi

Unitop.vn Học lập trình web đi làm

Ví dụ 2: Xuất 2 thông tin “HTML CSS 21 NGÀY“, “PHP MASTER” thành 2 hàng.

<?php $str_1 = “HTML CSS 21 NGÀY”; $str_2 = “PHP MASTER”; echo $str_1, “<br>”, $str_2; ?>

Kết quả

HTML CSS 21 NGÀY PHP MASTER

Tổng kết

Trong bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách để xuất thông tin trong php. Đây là hàm rất thường xuyên sử dụng phục vụ kiểm tra dữ liệu hoặc đổ dữ liệu php lên html. Bây giờ bạn nên
ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học này.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các kiểu dữ liệu số (number) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Và các bạn cần đọc lại bài
Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP để nắm sơ lược về kiểu dữ liệu IntegerFloat trong PHP.

1. Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer) trong PHP

Trong hệ thống 32bit, kiểu Integer lưu trữ một số nguyên từ
-2147483648 (2^31-1) đến 2147483647 (2^31). Trong hệ thống 64bit, kiểu Integer lưu trữ một số nguyên từ -9223372036854775808 (2^63-1) đến 9223372036854775807 (2^63).

Lưu ý: Một giá trị nằm ngoài phạm vi lưu trữ trên sẽ được lưu trữ với kiểu dữ liệu Float.

Xem thêm:  Đại học y dược huế điểm chuẩn 2023

PHP có các hằng số (constant) được xác định trước cho các số nguyên:

 • PHP_INT_MAX: Số nguyên lớn nhất được hỗ trợ
 • PHP_INT_MIN: Số nguyên nhỏ nhất được
  hỗ trợ
 • PHP_INT_SIZE: Kích thước của một số nguyên tính theo byte

PHP có các function hỗ trợ kiểm tra xem một biến có đang lưu trữ số nguyên hay không:

 • is_int()
 • is_integer()
 • is_long()
<?php
echo "PHP_INT_MAX: ".PHP_INT_MAX."<br>";
echo "PHP_INT_MIN: ".PHP_INT_MIN."<br>";
echo "PHP_INT_SIZE: ".PHP_INT_SIZE." bytes<br>";
$x = 5985;
echo 'Is $x Integer? ';
var_dump(is_int($x));
$y = 59.85;
echo '<br>Is $y Integer? ';
var_dump(is_int($y));
?>
Kết quả
PHP_INT_MAX: 9223372036854775807
PHP_INT_MIN: -9223372036854775808
PHP_INT_SIZE: 8 bytes
Is $x Integer? bool(true)
Is $y Integer? bool(false)

2. Kiểu dữ liệu số thực (Float) trong PHP

Kiểu dữ liệu
Float có thể lưu trữ giá trị lên đến 1.7976931348623E+308 và có tối đa là 14 chữ số ở phần thập phân.

PHP có các hằng số (constant) được xác định trước cho các số thực:

 • PHP_FLOAT_MAX: Số thực lớn nhất có thể lưu trữ
 • PHP_FLOAT_MIN: Số thực nhỏ nhất có thể lưu trữ
 • -PHP_FLOAT_MAX: Số thực âm (negative Float) nhỏ nhất có thể lưu trữ
 • PHP_FLOAT_DIG: Số chữ số thập
  phân có thể được làm tròn thành một số Float
 • PHP_FLOAT_EPSILON: Số x dương nhỏ nhất x + 1.0! = 1.0
<?php
echo "PHP_FLOAT_MAX: ;".PHP_FLOAT_MAX."<br>";
echo "PHP_FLOAT_MIN: ".PHP_FLOAT_MIN."<br>";
echo "-PHP_FLOAT_MAX: ;".-PHP_FLOAT_MAX."<br>";
echo "PHP_FLOAT_DIG: ".PHP_FLOAT_DIG."<br>";
echo "PHP_FLOAT_EPSILON: ".PHP_FLOAT_EPSILON."<br>";
$x = 5985;
echo 'Is $x Float? ';
var_dump(is_float($x));
$y = 59.85;
echo '<br>Is $y Float? ';
var_dump(is_float($y));
?>
Kết quả
PHP_FLOAT_MAX: ;1.7976931348623E+308
PHP_FLOAT_MIN: 2.2250738585072E-308
-PHP_FLOAT_MAX: ;-1.7976931348623E+308
PHP_FLOAT_DIG: 15
PHP_FLOAT_EPSILON: 2.2204460492503E-16
Is $x Float? bool(false)
Is $y Float? bool(true)

Số vô cực trong PHP (PHP Infinity)

Một giá trị lớn hơn PHP_FLOAT_MAX được coi là số vô cực (infinity). PHP có các function để kiểm tra xem một giá trị số là vô hạn hay hữu hạn:

<?php
$x = 1.9e411;
echo 'Is $x infinite? ';
var_dump(is_infinite($x));
echo "<br>";
var_dump($x);
?>
Kết quả
Is $x infinite? bool(true)
float(INF)

3. Not a Number trong PHP (PHP NaN)

NaN là viết tắt của Not a Number. PHP cung cấp sẵn hàm is_nan() để kiểm tra nếu một giá trị không phải là một số.

<?php
$x = 200;
$y = acos(1.01);
var_dump($x);
echo "<br>";
var_dump($y);
?>
Kết quả
int(200)
float(NAN)

4. Chuỗi số trong PHP (PHP Numerical Strings)

Một
String trong PHP có thể chỉ bao gồm các chữ số. Hàm is_numeric() được sử dụng để xác định xem một String có chỉ gồm toàn các chữ số không. Hàm is_numeric() trả về true nếu biến là một số hoặc một chuỗi số, ngược lại trả về false.

<?php
$x = 5985;
echo "Is 5985 number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "5985";
echo "Is '5985' number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "59.85" + 100;
echo "Is '5985' + 100 number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "gochocit.com";
echo "Is 'gochocit.com' number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = 0xf4c3b00c;
echo "Is 0xf4c3b00c number? ";
var_dump(is_numeric($x));
echo "<br>";
$x = "0xf4c3b00c";
echo "Is '0xf4c3b00c' number? ";
var_dump(is_numeric($x));
?>
Kết quả
Is 5985 number? bool(true)
Is '5985' number? bool(true)
Is '5985' + 100 number? bool(true)
Is 'gochocit.com' number? bool(false)
Is 0xf4c3b00c number? bool(true)
Is '0xf4c3b00c' number? bool(false)

5. Ép kiểu String và Float sang Integer trong PHP

Chúng
ta có thể ép kiểu StringFloat sang Integer trong PHP.

<?php
// Cast float to int
$x = 23465.768;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast."<br>";
// Cast string to int
$x = "23465.768";
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast."<br>";

$y = "2345a.6789";
$int_cast = (int)$y;
echo $int_cast;
?>
Kết quả
23465
23465
2345

Hàm (int), (integer) hoặc intval() thường được sử dụng để ép kiểu một value sang Integer.

 • Sử dụng kiểu
  dữ liệu String trong PHP
 • Cấu trúc điều khiển vòng lặp while trong Python
 • Các loại lỗi (error) trong PHP
 • Lập trình giao tiếp cảm biến LDR với board mạch Arduino
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE
Xem thêm:  Đâu là vị dụ về cơ quan trong cơ thể người

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts