Hướng dẫn dùng cloning examples trong PHP

Việc tạo một bản sao của một đối tượng với đầy đủ các thuộc tính được sao chép đôi khi là điều cần thiết. Một ví dụ là sự cần thiết phải sao chép các hàm tạo là nếu bạn có một đối tượng thể hiện một cửa sổ GTK và đối tượng đó chứa tài nguyên của cửa sổ GTK, khi bạn tạo bản sao bạn có thể muốn tạo một cửa sổ mới với các thuộc tính tương tự và có đối tượng mới chứa tài nguyên của cửa sổ mới. Một ví dụ khác là nếu đối tượng của bạn chứa một tham chiếu tới đối
tượng khác và khi bạn nhân bản đối tượng cha bạn muốn tạo một thể hiện mới của đối tượng khác này để việc nhân bản có bản copy độc lập của chính nó.

Một đối tượng được sao chép được tạo bằng cách sử dụng từ khóa clone (điều này sẽ gọi tới phương thức __clone() của đối tượng nếu cần thiết). Phương thức __clone() của đối tượng không thể được gọi trực tiếp. Ví dụ,

$copy_of_object = clone $object;

Khi một đối tượng được nhân bản thì PHP 5 sẽ tạo một bản copy mức thấp
các thuộc tính của đối tượng. Bất kỳ thuộc tính nào tham chiếu tới các biến khác nhau sẽ đều được giữ giam chiếu. Cú pháp của phương thức __clone() như sau:

void __clone ( void )

Sau khi nhân bản hoàn chỉnh thì phương thức __clone() sẽ được định nghĩa, khi đó phương thức __clone() của đối tượng mới được tạo sẽ được gọi, và nó cho phép bất kỳ thuộc tính cần thiết nào cũng có thể thay đổi được.

Ví dụ 1: Nhân bản đối
tượng

<?php
class SubObject
{
    static 
$instances ;
    public 
$instance;

    public function

__construct() {
        
$this->instance = ++self::$instances;
    }

    public function

__clone() {
        
$this->instance = ++self::$instances;
    }
}

class

MyCloneable
{
    public 
$object1;
    public 
$object2;

    function

__clone()
    {
        
// Tạo bản sao của this->object, nếu không
        // nó sẽ trỏ đến cùng một đối tượng.
        
$this->object1 = clone $this->object1;
    }
}

$obj = new MyCloneable();

$obj->object1 = new SubObject();
$obj->object2 = new SubObject();

$obj2 = clone $obj;

print(

“Original Object:\n”);
print_r($obj);

print(

“Cloned Object:\n”);
print_r($obj2);

?>

 Output của ví dụ trên:

Original Object: MyCloneable Object ( [object1] => SubObject Object ( [instance] => 1 ) [object2] => SubObject Object ( [instance] => 2 ) ) Cloned Object: MyCloneable Object ( [object1] => SubObject Object ( [instance] => 3 ) [object2] => SubObject Object ( [instance] =>
2 ) )

Một cloned website là một bản sao hoàn hảo của một trang web được host trên server của bạn. Nó có các file giống nhau và nội dung database của nó giống hệt với bản gốc. Sự khác biệt duy nhất là cloned site được host tại một domain hoặc thư mục (directory) khác.

Xem thêm:  Thanh toán Binance bằng thẻ Visa

Có nhiều lý do bạn có thể muốn clone website trong cPanel server của mình. Bởi vì các bản sao giống hệt với một trang web hiện có, việc sao chép bản sao giúp triển khai các testing site và stating site.
Đây cũng là một cách nhanh chóng để thiết lập một trang web mới bằng cách sử dụng trang cũ làm cấu hình cơ sở. Chủ sở hữu trang web thường sử dụng các cloned website để cung cấp cho các nhà thiết kế và nhà phát triển quyền truy cập vào một môi trường làm việc (working environment) hoạt động giống như môi trường sống (live environment).

Việc clone có thể được thực hiện trên command line, nhưng tốn nhiều thời gian và dễ mắc lỗi. cPanel & WHM tự động hóa các bước dễ xảy ra lỗi hơn, vì vậy
bạn có thể nhanh chóng sao chép các trang web dựa trên hệ thống quản lý nội dung (content management systems) và các ứng dụng Thương mại điện tử.

Bài viết này đề cập hai cách clone các website trên server do cPanel của bạn quản lý:

 1. Một process sao chép chung hoạt động cho hầu hết các trang web CMS hoặc Thương mại điện tử, nhưng chúng ta sẽ sử dụng WordPress làm ví dụ.
 2. Một process
  dành riêng cho WordPress dựa trên WordPress Toolkit, nó giúp sao chép task chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ngay lập tức việc sao chép và cấu hình trang web sẽ diễn ra một cách tự động.

Chúng ta sẽ bắt đầu với cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để clone trang web WordPress với WordPress Toolkit trước khi khám phá process thủ công hơn cũng sẽ hoạt động với các hệ thống quản lý nội dung khác (content management systems).

Mở WordPress Toolkit và mở rộng chế độ xem chi tiết cho trang
web bạn muốn sao chép. Click vào Clone trong trang dashboard.

Khi Clone tool mở ra, hãy chọn Create subdomain và đường dẫn để clone trang web đó. Nếu chúng không tồn tại, WordPress Toolkit sẽ tạo chúng cho bạn. Khi bạn hoàn tất, hãy click vào Start  ở cuối trang.

WordPress Toolkit tự động clone website, tạo database mới và database user, cấu hình website để sử dụng database và tạo subdomain mới
nếu cần. Sau khi hoàn tất, bạn truy cập cloned site như bình thường.

Cáchclone website theo cách thủ công với cPanel

Nội dung bài viết

Hệ thống quản lý nội dung (Content management systems)— bao gồm WordPress,
Joomla Drupal — bao gồm hai loại content chính. Đầu tiên là các PHP code file và các static file như images, JavaScript files và CSS. Thứ hai là thông tin được store trong database của trang web — nội dung trang, cài đặt cấu hình, thông tin user, v.v.

Để
clone một trang web, chúng ta phải sao chép cả hai, vì vậy process này trông giống như sau:

 1. Tạo một new folder và sao chép các files của trang web vào đó.
 2. Export database (xuất dữ liệu cơ sở) của trang web gốc, tạo database mới cho bản sao và nhập dữ liệu (import data) vào đó.
 3. Cấu hình (Configure) bản sao để hoạt động với database mới.

Hãy sử dụng quy trình này để clone trang web WordPress. Chúng ta sẽ tập trung vào việc sao chép một website vào một new
directory thay vì subdomain.

Tạo một thư mục và sao chép các file của website

Chúng ta có thể tạo một folder cho bản sao của website và Copy các files trong File Manager, bạn có thể mở folder này từ phần Files trên menu trang chính của cPanel.

 1. Chọn folder chứa trang WordPress mà bạn muốn sao chép.
 2. Nhấp vào Copy trên thanh toolbar và nhập tên cho folder mới. Để đơn
  giản hóa mọi thứ, chúng ta sẽ sao chép trang web vào một folder trong public_html để bạn có thể truy cập trang từ một URL chẳng hạn như “example.com/wordpress_two”.

File Manager  sao chép folder và tất cả nội dung của nó, cung cấp cho bạn bản sao chuẩn xác của các files của website gốc.

Sao chép cơ sở dữ liệu của website

Sao chép cơ sở dữ liệu phức tạp hơn một chút so với sao
chép file, nhưng nó đơn giản với các cPanel’s MySQL tools.

Đầu tiên, chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu mới (create a new database).

Mở MySQL Databases, bạn sẽ tìm thấy trong Databases một menu ở trang chính.

Nhập tên cho new database trong Create New Database và nhấp vào nút Create Database.

Tiếp theo, chúng ta export database gốc. Chúng ta sẽ sử dụng phpMyAdmin, cũng nằm trong Databases trong menu của cPanel.

 1. Chọn
  database gốc trong thanh bên.
 2. Chọn Export tab và trong phần export method chọn Quick. Phương pháp này cho phép bạn thay đổi các database export options, nhưng chúng ta sẽ giữ nguyên mặc định.
 3. Nhấp vào Go.
Xem thêm:  Đề tập làm văn lớp 2

Tiếp theo “dumps” database, tải SQL file xuống local machine của bạn với thông tin cần thiết để tạo lại database của website ban đầu. Đó là những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo, và cũng sử dụng phpMyAdmin.

 1. Chọn new database (chúng ta đã tạo trong phần trước).
 2. Nhấp vào Import tab.
 3. Nhấp vào Choose File và chọn SQL file bạn vừa tải xuống.
 4. Nhấp vào nút Go ở cuối trang.

Bước cuối cùng trong phần này là cung cấp cho database một user có password. Bạn có thể sử dụng một database user hiện có, nhưng chúng ta sẽ thêm một user mới và cấp cho họ một password duy nhất.

Trong cPanel, đến trang MySQL Databases.
Đến phần Add New User .

 1. Trong Add New User , hãy nhập tên user và strong password.
 2. Bấm Create User, rồi quay lại trang MySQL Databases.
 3. Trong Add User to Database, hãy chọn user mới và database mà chúng ta đã tạo trong phần trước.
 4. Nhấp vào Add, chọn “All Privileges” trên trang tiếp theo và xác nhận các thay đổi.

Hiện tại, chúng ta đã sao chép các files và database, nhưng cloned WordPress site của chúng ta vẫn được
cấu hình để sử dụng database của website gốc. Nhiệm vụ tiếp theo là cấu hình bản sao để sử dụng dtabase của chính nó.

Chỉnh sửa cấu hình URL và cơ sở dữ liệu của website được sao chép

Bước này dành riêng cho WordPress, nhưng bạn sẽ phải thực hiện thao tác tương tự đối với các content management systems khác.

 1. Mở  File Manager và chọn folder của website mới.
 2. Chọn
  wp–config.php file.
 3. Nhấp vào Edit trong thanh toolbar.

Chúng ta cần chỉnh sửa một số field trong phần MySQL setting của wp – config.php để WordPress có thể truy cập và xác thực với database mới.

 1. Nhập tên database mới vào DB_NAME field.
 2. Nhập User mà chúng ta vừa tạo vào  DB_USER field.
 3. Nhập mật khẩu của user vào DB_PASSWORD.

Trong khi chúng ta mở wp-config.php,
chúng ta cũng có thể cho WordPress biết về URL mới của nó. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc này, nhưng cách nhanh nhất là thêm các dòng sau, với những thay đổi thích hợp, vào cuối file.

<! – wp:paragraph – >
<p>define( 'WP_HOME', 'http://example.com/wordpress_two' );</p>
<! – /wp:paragraph – >

<! – wp:paragraph – >
<p>define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com/wordpress_two' );</p>
<! – /wp:paragraph – >

Đừng quên click vào click Save Changes khi bạn hoàn tất.

Tất cả đều ổn, bạn sẽ có thể tải cloned site của mình tại http://your_domain.com/your_subdirectory. Nếu bạn đã làm theo các ví dụ, nó sẽ giống như http://example.com/wordpress_two.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts