Hướng dẫn an text trong html

Nội dung bài viết

Giới thiệu nội dung bài viết

Nằm trong chuỗi các bài viết chia sẻ về lập trình web HTML từ cơ bản tới nâng cao, hôm nay anh sẽ tiếp theo giới thiệu đến các bạn về các định dạng text (formatting) trong HTML. Bên cạnh giới thiệu các kiểu định dạng (formatting) có trong HTML, anh cũng sẽ hướng dẫn các bạn – những người học lập trình web
HTML
cách thao tác như thể nào với các định dạng bao gồm: Hiển thị chữ đậm, nghiêng, gạch chân, gạch ngang đoạn text, monospace chữ, superscript chữ, chèn thêm chữ, sử dụng chữ to, chữ nhỏ hơn, và cách để nhóm các thẻ lại với nhau trong lập trình web HTML.
Để biết cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy tiếp tục đọc những chia sẻ bên dưới ngay nhé!

1. Hiển thị chữ đậm

Để hiển thị chữ đậm trong HTML ta dùng thẻ b như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Bold Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses a <b>bold</b> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

2. Hiển thị nghiêng

Để hiển thị chữ nghiêng ta dùng thẻ i như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Italic Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses an <i>italicized</i> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

3. Gạch chân đoạn text

Để gạch chân đoạn text ta sử dụng thẻ u như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Underlined Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses an <u>underlined</u> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

4. Gạch ngang đoạn text

Để gạch ngang đoạn text ta sử dụng thẻ strike như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Strike Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses a <strike>strikethrough</strike> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

5. Monospace chữ

Chúng ta có thể làm một số chữ nhỏ hơn trong cùng một câu bằng cách dùng thẻ tt như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Monospaced Font Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses a <tt>monospaced</tt> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

6. Superscript chữ

Ví dụ như ta muốn làm đơn vị đo là m2. Số 2 được đưa lên phía trên thì ta dùng thẻ sup như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Superscript Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses a <sup>superscript</sup> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

7. Chèn thêm chữ

Chúng ta có thể chèn thêm chữ vào đoạn văn bằng thẻ ins và delete chữ bằng thẻ del như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Inserted Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>I want to drink <del>cola</del> <ins>wine</ins></p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

8. Sử dụng chữ to hơn

Chúng ta dùng thẻ big để làm chữ to hơn trong một câu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Larger Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses a <big>big</big> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

9. Sử dụng nhỏ hơn

Chúng ta có thể sử dụng thẻ small để làm chữ nhỏ hơn như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Smaller Text Example</title>
  </head>

  <body>
   <p>The following word uses a <small>small</small> typeface.</p>
  </body>

</html>

Hướng dẫn an text trong html

9. Nhóm các thẻ lại với nhau

Chúng ta sử dụng thẻ div hoặc span để nhóm các thẻ lại với nhau.

 • Ví dụ chúng ta sử dụng div để nhóm các thành phần của HTML vào một chỗ. Thẻ div là một thẻ quan trọng. Khi ta set giá trị cho thẻ div, các phần tử bên trong thẻ div sẽ được áp dụng chung thuộc
  tính mà ta set cho div.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<!DOCTYPE html>
<html>
  
  <head>
   <title>HTML div Tag</title>
  </head>
  
  <body>
   <!-- First group of tags -->
   <div style = "color:red">
     <h4>This is first group</h4>
     <p>Following is a list of vegetables</p>
     
     <ul>
      <li>Beetroot</li>
      <li>Ginger</li>
      <li>Potato</li>
      <li>Radish</li>
     </ul>
   </div>

   <!-- Second group of tags -->
   <div style = "color:green">
     <h4>This is second group</h4>
     <p>Following is a list of fruits</p>
     
     <ul>
      <li>Apple</li>
      <li>Banana</li>
      <li>Mango</li>
      <li>Strawberry</li>
     </ul>
   </div>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html
 • Ví dụ thẻ span được sử dụng nhóm các thuộc tính trên cùng một dòng. Sự khác nhau giữa span và div là . Span chỉ áp dụng trên một dòng (inline) ở các phần tử còn div sẽ áp dụng cho một nhóm (blocked) nhiều thành phần.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Span Tag Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>This is the example of <span style = "color:green">span tag</span>
     and the <span style = "color:red">div tag</span> alongwith CSS</p>
  </body>
  
</html>

Hướng dẫn an text trong html

10. Video Demo

Hướng dẫn an text trong html

11. Thực hành online và source code

Hướng dẫn an text trong html
Hướng dẫn an text trong html

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại
đây

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Hướng dẫn getdate php

Related Posts