Heavy đọc là gì

Hỏi: Cách dùng và nghĩa của từ  heavy là gì trong các cụm từ như “Heavy rain, heavy drinking, heavy sigh”?

Trả lời

Từ heavy có thể được dùng đi kèm với những danh từ khác nhau trong tiếng Anh và nó sẽ có nghĩa khác nhau trong các cụm từ đó. Chẳng hạn

  • That was a very heavy sigh – một tiếng thở dài mạnh, rõ, nặng nề

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  fly up là gì - Nghĩa của từ fly up

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.