Gọi I là trung điểm của đoạn AB hãy chọn khẳng định sai

Thấy ngay IA→-IB→=BA→đúng (theo quy tắc lấy hiệu hai vectơ chung gốc).
I là trungđiểm AB ⇒ IA→=BI→,từ đó có :
IA→+IB→=BI→+IB→=0→, vậy IA→+IB→=0→đúng.
AB→+IA→=AB→+BI→=AI→, vậy AB→+IA→=AI→đúng và AB→-IA→=IB→sai.

 • Cho lục giác đều ABCD. Khẳng định đúng là

 • I là trung điểm của đoạn thẳng AB, đẳng thức sai là

 • Cho hình bình hành ABCD, Olà giao điểm của hai đường chéo AC vàBD. Vectơ chỉ có một vectơ đối màđiểm đầu và điểm cuối là hai trong năm điểm A, B, C, D, O là

 • Mệnh đề sai là

 • Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M thỏamãn
  4MA→+MB→+MC→=2MA→-MB→-MC→là:

 • Cho tam giác ABC với A(-5 ; 6), B(3 ; 2), C(0 ; -4). Chân đườngphân giác trong góc A có toạ độ là

 • Phương trình trung trực của đoạn AB với A(4 ; -1), B(6 ; 3) là

 • Vectơ a→được xác định khi biết:

 • Cho M là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AB = 3AM. Cách viết sai là

 • Cho bốn vectơ a, b, c, d bất kì. Câu sai là

 • Cho tam giác đều ABC cạnh a. Khi đó AB→-AC→ bằng:

 • Chou→=2i→-3j→,v→=-5i→-j→. Gọi (X ; Y) là tọa độ củaw→=2u→-3v→thì tích XY bằng:

 • Cho hình bình hành ABCD, Olà giao điểm của hai đường chéo AC vàBD. Có các khẳng định sau:
  (a) Vectơ OA→-OB→ là vectơ đối của vectơOA→+OB→
  (b) Vectơ OA→-OB→là vectơ đối của vectơAO→-BO→
  (c) Vectơ DA→+AB→là vectơ đối của vectơ BC→+CD→
  (d) Vectơ DA→+AB→là vectơ đối của vectơ CB→-DC→
  Trong các khẳng định trên khẳng định đúng là

  Xem thêm:  Thành phần nào của không khí cần cho sự cháy

 • Biết bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng và AB→=CD→. Xét 4 mệnh đề sau:
  (a)ABCD là hình bình hành.
  (b)AC→=BD→
  (c)ABDC là hình bình hành.
  (d)AC→=DB→
  Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là

 • Choa→=2i→-3j→,b→=mj→+i→. Nếua→,b→cùng phương thì:

 • Hai vectơ không cùng phương là

 • Cho tam giác ABC có trực tâm H và nội tiếp trong đường tròn tâm O. B’ là điểm đối xứng của B qua O. Mệnh đề sai là

 • Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF. Khẳng định sai là

 • Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Có 4đẳng thức sau:
  (a)AB→+AC→=a32
  (b)AB→+AC→=a3
  (c)AB→+AC→=a3
  (d)AB→+AC→=2a
  Kết luận đúng trong các kết luận sau là

 • Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M(2; -3). Cho các khẳng địnhsau:
  (a) Điểm M1(-2; 3) đối xứng với M qua gốc toạ độ.
  (b) Điểm M2(-2; -3) đối xứng với M qua điểm A(0; -3).
  (c) Điểm M2(-2; -3) đối xứng với M qua trục hoành.
  (d) Điểm đối xứng với M qua điểm I(x0; y0) là M'(2×0 – 2; 2y0 + 3).
  Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

 • Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

 • Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

 • Cho các polime sau: (1) xenlulozơ, (2) prôtêin: (3) tơ nilon-7; (4) polietilen; (5) cao su buna. Số polime có thể tham gia phản ứng thủy phân là:

  Xem thêm:  Vì sao phạm xuân ẩn cứu trần kim tuyến

 • Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

 • Loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nito?

 • Một polime có Y có cấu tạo mạch như sau: …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… Công thức một mắt xích của polime Y là:

 • Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

 • Nilon-6,6 thuộc loại tơ:

 • Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng:

 • Thuộc website harveymomstudy.com

  Related Posts